Wat is chronische pijn en hoe krijg je er grip op?

door | 26-11-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, Psychosomatische fysiotherapie

Pijnklachten kun­nen een gro­te impact heb­ben op uw leven. Vooral als pijn lan­ger aan­houdt, zoals bij chro­ni­sche pijn, kan dit gro­te gevol­gen heb­ben voor uw dage­lijks func­ti­o­ne­ren en uw kwa­li­teit van leven.

We spre­ken van chro­ni­sche pijn als:

  1. De pijn lan­ger dan drie maan­den aanhoudt
  2. Er geen dui­de­lij­ke medi­sche oor­zaak meer aan­we­zig is
  3. De pijn ver­spreid over het lichaam voorkomt
  4. De pijn gepaard gaat met chro­ni­sche vermoeidheid

Voorbeelden van chro­ni­sche pijn zijn:

  • Fibromyalgie
  • Chronische lage rugklachten
  • Chronische hoofd­pijn
  • Whiplash
  • Complex Regionaal Pijn Syndroom (voor­heen dystrofie)
  • (Zwangerschapsgerelateerde) bek­ken­klach­ten

Wat is chronische pijn?

Normaal gespro­ken ont­staat pijn wan­neer er een bescha­di­ging aan het lichaam optreedt. Dit is een natuur­lijk bescher­mings­me­cha­nis­me van het lichaam. Door pijn wordt het lichaam gewaar­schuwd voor gevaar. Het lichaam kan daar dan gepast op rea­ge­ren. We spre­ken in dit geval over acu­te pijn.

Bij chro­ni­sche pijn moet de oor­zaak gezocht wor­den in het pijn­ver­wer­kings­me­cha­nis­me. Dit is een onder­deel van het zenuw­stel­sel. Acute pijn heeft een sig­naal­func­tie. Als pijn lan­ger bestaat en het let­sel al gene­zen is, spreekt men van chro­ni­sche pijn. Als chro­ni­sche pijn opge­vat wordt als sig­naal­func­tie, dan heeft dit con­se­quen­ties voor het dage­lijks leven. De her­se­nen waar pijn­ge­waar­wor­ding afspeelt hou­den ons voor de gek.

Overgevoeligheid van het zenuwstelsel

Je kunt het ver­ge­lij­ken met een te scherp afge­steld brand­alarm. Het zenuw­stel­sel moet nor­maal gespro­ken een pijn­sig­naal afge­ven als er spra­ke is van scha­de, zoals een brand­alarm afgaat als er spra­ke is van brand. Als ech­ter het brand­alarm om de haver­klap afgaat en u heeft al ver­schil­len­de keren voor niets de brand­weer gebeld (naar de dok­ter geweest) dan moe­ten we con­clu­de­ren dat het brand­alarm niet goed is afge­steld. Het gaat af zon­der dat er brand is. In dit geval regi­streert uw zenuw­stel­sel pijn zon­der dat er spra­ke is van scha­de. Bij chro­ni­sche pijn is er spra­ke van een over­ge­voe­lig zenuwstelsel.

Overgevoeligheid van het zenuw­stel­sel heeft tot gevolg dat alleen de pijn­tune in de her­se­nen wordt afge­speeld. Belangrijk is om weer het hele orkest te laten spe­len. Dat bete­kent alle spie­ren en gewrich­ten weer gaan inscha­ke­len, gaan vari­ë­ren in hou­ding en bewe­ging, onder­zoe­ken wat je wel kunt doen.

Chronische pijn heeft verschillende ‘lagen’

Er zijn ver­schil­len­de fac­to­ren die invloed kun­nen heb­ben op de over­ge­voe­lig­heid van het zenuw­stel­sel. Zoals een ui met een kern en een schil erom heen, zo heeft pijn ook ver­schil­len­de ‘lagen’. Binnenin de ‘pijn­er­va­ring’, daar­om­heen de ‘gedach­ten en over­tui­gin­gen’ over deze pijn­er­va­ring, dan ont­staat er lij­den aan de pijn met al zijn emo­ties. Daaromheen kan pijn ‘ver­mij­dings­ge­drag’ ver­oor­za­ken en uit­wer­king heb­ben op soci­a­le con­tac­ten, werk etc. De pijn krijgt een steeds gro­te­re impact op je den­ken, voe­len en han­de­len. Het is belang­rijk om de ui te ont­le­den en in alle lagen ver­an­de­ring aan te brengen.

Pijn begrijpen

Als u begrijpt hoe pijn in het lichaam werkt dan ver­min­dert dit de drei­ging en hoe­ven alle bescher­mings­me­cha­nis­men, zoals het sym­pa­thisch zenuw­stel­sel (vecht en vlucht­re­ac­ties), het hor­moon­stel­sel (stres­shor­moon) en het spier­sys­teem (gespan­nen spie­ren), niet zo hard te wer­ken. Waardoor het immuun­sys­teem en het para­sym­pa­thisch zenuw­stel­sel (rust en her­stel­pro­ces­sen) beter hun werk kun­nen doen.

Om weer grip te krij­gen op uw dage­lijks func­ti­o­ne­ren zult u moe­ten begrij­pen hoe pijn werkt. Ook moet u weten wel­ke onder­hou­den­de fac­to­ren bij u een rol spe­len. Tenslotte moet u leren hoe u beter met uw pijn kunt omgaan. Dan kunt u, onder bege­lei­ding, uw licha­me­lij­ke belast­baar­heid gedo­seerd opbou­wen, om uit­ein­de­lijk de grip op uw dage­lijks func­ti­o­ne­ren terug te krijgen.

Wij wil­len u graag hel­pen weer grip te krij­gen op de pijn en op uw leven!

Archieven

Share This