Lipoedeem: wat is het en wat kan fysiotherapie betekenen?

door | 03-08-2023 | Geriatrie / Oncologie / Oedeem, Oedeemfysiotherapie

Wat is lipoedeem?

Lipoedeem is een veel­voor­ko­men­de, maar rela­tief onbe­ken­de aan­doe­ning waar­bij er spra­ke is van een abnor­ma­le vet­ver­de­ling. Dit uit zich voor­na­me­lijk in de benen, maar kan ook voor­ko­men in de armen en het boven­li­chaam. Lipoedeem is een chro­ni­sche aan­doe­ning die voor­na­me­lijk bij vrou­wen voor­komt. De symp­to­men uiten zich vaak pas na de puberteit.

Oorzaken van lipoedeem

Hoe lipoe­deem pre­cies ont­staat is ondui­de­lijk, ech­ter zijn er meer­de­re oor­za­ken moge­lijk, name­lijk: hor­mo­na­le oor­zaak (vaak na de puber­teit), gene­ti­sche oor­zaak (vaak bij vrou­wen) en over­ge­wicht waar­door sowie­so vetop­ho­ping plaatsvindt.

Symptomen van lipoedeem

Bij lipoe­deem komen ver­schil­len­de symp­to­men voor:

  • Een sym­me­tri­sche toe­na­me van vet­weef­sel op heu­pen, boven­be­nen, knie­ën en kui­ten, waar­bij de enkels en voe­ten niet of nau­we­lijks betrok­ken zijn. Er is dan dui­de­lijk een rand (ook wel cuff genoemd) zicht­baar boven de enkels. Ook kun­nen de boven­ar­men betrok­ken zijn. Net zoals de enkels en voe­ten blij­ven de pol­sen en han­den meest­al vrij;
  • Dit vet­weef­sel en de huid aldaar is vaak pijn­lijk. De pijn kan aan­we­zig zijn tij­dens bewe­gen (trap­lo­pen, wan­de­len etc) of zelfs al bij lich­te aanraking;
  • Vermoeid gevoel in de ledematen;
  • Moeite met bewe­gen door pijn­klach­ten of vermoeidheidsklachten;
  • Snel blau­we plek­ken hebben.

Lipoedeem en vocht

Bij lipoe­deem is er dus niet per defi­ni­tie spra­ke van het vast­hou­den van vocht. Er is ech­ter wel een vorm van lipoe­deem waar­bij er een vocht­com­po­nent (lym­foe­deem) aan­we­zig is name­lijk, lipolymfoedeem.

Fysiotherapie bij lipoedeem

Fysiotherapie kan een belang­rij­ke rol spe­len bij de behan­de­ling van lipoe­deem. Het doel van fysi­o­the­ra­pie is om de mobi­li­teit te ver­be­te­ren, de pijn te ver­min­de­ren en de kwa­li­teit van leven te ver­ho­gen. Dit kan onder ande­re wor­den bereikt door mid­del van com­pres­sie­the­ra­pie (zwach­te­len en/of the­ra­peu­tisch elas­ti­sche kou­sen), oefen­the­ra­pie, advie­zen en infor­ma­tie met betrek­king tot bewe­gen. Bij lipo­lym­foe­deem kan manu­e­le lym­fe­drai­na­ge wer­ken. Daarnaast kan de fysi­o­the­ra­peut advies geven over voe­ding en leef­stijl om het gewicht en de gezond­heid te verbeteren.

Diagnosestelling bij lipoedeem

Als u denkt dat u lipoe­deem heeft, is het belang­rijk om con­tact op te nemen met uw huis­arts en/of fysi­o­the­ra­peut. Een dia­gno­se kan wor­den gesteld op basis van uw klach­ten en licha­me­lijk onder­zoek. Vervolgens kan er een behan­del­plan wor­den opge­steld dat is afge­stemd op uw spe­ci­fie­ke situatie.

Meer informatie of een afspraak maken?

Bent u benieuwd wat fysi­o­the­ra­pie voor u kan bete­ke­nen bij lipoe­deem? Of heeft u ande­re fysie­ke klach­ten waar­bij fysi­o­the­ra­pie kan hel­pen? Neem dan gerust con­tact op met onze prak­tijk. Onze fysi­o­the­ra­peu­ten staan voor u klaar om u te hel­pen bij het ver­be­te­ren van uw mobi­li­teit en kwa­li­teit van leven. Samen wer­ken we aan een gezond en vitaal lichaam.

Archieven

Share This