Informatie en adviezen over nekpijn

door | 28-07-2023 | Algemeen, Manuele therapie, Musculoskeletaal

Nekpijn staat wereld­wijd in de top vijf van de meest voor­ko­men­de klach­ten aan het bewe­gings­ap­pa­raat. Circa 70% van de men­sen krijgt ooit in hun leven in meer of min­de­re mate te maken met nek­pijn. Nekpijn komt in alle leef­tijds­ca­te­go­rie­ën voor en de man- vrouw­ver­hou­ding wis­selt per leef­tijds­groep. Zo’n 20% van de men­sen in Nederland zoekt er op enig moment medi­sche hulp voor, veel­al bij de huis­arts of fysiotherapeut.

Oorzaken van nekpijn

Nekpijn kan ver­schil­len­de oor­za­ken heb­ben. Er wordt onder­scheid gemaakt tus­sen alge­me­ne nek­pijn (zon­der dui­de­lij­ke onder­lig­gen­de oor­zaak), werk­ge­re­la­teer­de nek­pijn, trau­ma­ge­re­la­teer­de nek­pijn en spe­ci­fie­ke nek­pijn met een dui­de­lijk aan­wijs­ba­re (patho­lo­gi­sche) oor­zaak. Het beloop van nek­pijn kan zeer wis­se­lend zijn, waar­bij wordt aan­ge­no­men dat een dui­de­lij­ke afna­me van de nek­pijn cir­ca zes weken na het ont­staan als ‘nor­maal’ wordt gezien.

Nekpijn kan zich op ver­schil­len­de manie­ren uiten. Hierbij valt te den­ken aan een­zij­di­ge of bei­der­zijd­se nek­pijn, stijf­heid, een gespan­nen gevoel en/of een beperk­te beweeg­lijk­heid van de nek. De pijn kan uit­stra­len tot in de boven­rug en/of gecom­bi­neerd zijn met hoofd­pijn­klach­ten. Ook kan nek­pijn uit­stra­len tot in de boven­arm of soms tot in de onder­arm-/ hand­re­gio. In ver­uit de mees­te geval­len is het niet zin­vol om aan­vul­len­de beeld­vor­ming (denk aan rönt­gen­fo­to’s, MRI-scan e.d.) uit te voe­ren, aan­ge­zien dit vaak geen ver­kla­ring geeft voor de nekpijn.

Nekpijn en fysiotherapie

Vanuit weten­schap­pe­lijk onder­zoek zijn er tal van fac­to­ren bekend die kun­nen bij­dra­gen aan het ont­staan en het onder­hou­den van nek­pijn. De fysi­o­the­ra­peut zal tij­dens de inta­ke door mid­del van een vraag­ge­sprek (de screening/ anam­ne­se) en licha­me­lijk onder­zoek pro­be­ren om deze fac­to­ren in kaart te bren­gen. De fysi­o­the­ra­peut screent als eer­ste op (ern­sti­ge) onder­lig­gen­de oor­za­ken voor de nek­pijn. Wanneer deze uit­ge­slo­ten zijn zal de the­ra­peut na het licha­me­lijk onder­zoek een fysi­o­the­ra­peu­ti­sche dia­gno­se opstel­len en de bevin­din­gen met u terug­kop­pe­len. Door mid­del van ver­schil­len­de behan­del­me­tho­den in com­bi­na­tie met advie­zen en (huiswerk-)oefeningen kan de fysi­o­the­ra­peut pro­be­ren uw klach­ten zo snel moge­lijk te ver­lich­ten of te ver­hel­pen. Fysio- en manu­e­le the­ra­pie is weten­schap­pe­lijk bewe­zen effec­tief geble­ken bij de aan­pak van nek­klach­ten. U kunt bij nek­klach­ten direct een afspraak bij de fysi­o­the­ra­peut maken, het is niet nodig om hier­voor een ver­wij­zing te vra­gen bij de huisarts.

Enkele tips bij nekklachten

  • Probeer te blij­ven bewe­gen, bewe­ging werkt posi­tief op het her­stel van nekklachten.
  • Probeer zaken als stress, angst en onrust zo veel moge­lijk te beperken/ voor­ko­men. Deze fac­to­ren heb­ben vaak een nega­tie­ve invloed op het ver­loop van nekklachten.
  • Probeer door mid­del van actie­ve oefe­nin­gen de spie­ren en gewrich­ten in de nek soe­pel te houden.

Het is ver­stan­dig om op kor­te ter­mijn con­tact op te nemen met de huis­arts of fysi­o­the­ra­peut wan­neer u last heeft van:

  • Nekpijn na een trau­ma (denk aan een val of een auto-ongeluk)
  • Ongekende ern­sti­ge of plot­se­lin­ge hoofdpijnklachten
  • Bijkomende symp­to­men zoals dui­ze­lig­heid, mis­se­lijk­heid, dub­bel­zien, spraak­pro­ble­men, slikproblemen
  • Nekpijn na een (keel)infectie
  • Uitstraling en/of spier­zwak­te in armen en/of benen
  • Koorts, onver­klaar­baar gewichts­ver­lies en/of alge­heel onwelbevinden
  • Nekpijn bij ande­re ern­sti­ge gezondheidsklachten

Heeft u ove­ri­ge vra­gen over de fysi­o­the­ra­peu­ti­sche behan­de­ling bij nek­pijn? Neem con­tact met ons op of loop even bin­nen, wij bespre­ken graag alle gewens­te infor­ma­tie met u door.

Archieven

Share This