Ischias’ en lage rugpijn met uitstraling

door | 18-09-2023 | Manuele therapie, Musculoskeletaal

De in de volks­mond veel­ge­bruik­te term ‘Ischias’ is een ver­za­mel­naam voor (zenuw-)pijn in de rug en/of bil die vaak uit­straalt naar het been. De term Ischias is afge­leid van een gro­te zenuw in het been, de ner­vus ischia­di­cus, die in veel geval­len ver­ant­woor­de­lijk is voor de pijnklachten.

De nervus ischiadicus

Deze zenuw ont­staat uit de zenuw­wor­tels van­uit het rug­gen­merg en loopt via de bil door naar de ach­ter­zij­de van het boven- en onder­been. Bij pro­ble­men met deze zenuw (of de zenuw­wor­tels) ont­staat er vaak een uit­stra­len­de pijn in de bil en in het been. Hierbij gaat het vaak om druk op de zenuw en/of een ont­ste­kings­re­ac­tie van de zenuw of zenuw­wor­tel. Deze pijn ken­merkt zich vaak door een zeu­ren­de, bran­den­de of (hevi­ge) schie­ten­de pijn in het ver­loop van deze zenuw in het lin­ker of rech­ter been. Dit kan gepaard gaan met een doof-/ tin­te­lend gevoel en/of kracht­ver­lies in het been.

Oorzaken van ‘ischias’

De term ‘ischi­as’ zegt wei­nig over de oor­sprong van de klacht. Er zijn ver­schil­len­de oor­za­ken die ‘ischi­as’, of lie­ver lage rug­pijn met uit­stra­ling genoemd, kun­nen ver­oor­za­ken. Mogelijke spe­ci­fie­ke  oor­za­ken zijn  o.a. een lum­baal radi­cu­lair syn­droom op basis van bij­voor­beeld een dis­cus­her­nia, wer­vel­ka­naal­ste­no­se (ver­nau­wing van het wer­vel­ka­naal) of een peri­feer entrap­ment (inklem­ming) van zenuw­struc­tu­ren door bij­voor­beeld het piriformis-syndroom.

Prevalentie en incidentie

Lage rug­pijn met uit­stra­ling is een regel­ma­tig voor­ko­men­de klacht en heeft een pre­va­len­tie van ca. één op de 28 per­so­nen per jaar. De inci­den­tie van de klacht neemt toe naar­ma­te de leef­tijd vor­dert met de piek op 75–84 jaar oud. De hoog­ste pre­va­len­tie van discushernia’s ligt in de leef­tijds­ca­te­go­rie 30–64 jaar.

Beloop

De mees­te vor­men van lage rug­pijn met uit­stra­ling heb­ben door­gaans een gun­stig beloop, waar­bij er vaak in de eer­ste drie maan­den dui­de­lijk her­stel optreedt. In som­mi­ge geval­len kan er ook spra­ke zijn van een lang­du­ri­ger of chro­nisch beloop, vaak afhan­ke­lijk van de spe­ci­fie­ke oor­zaak van de klacht.

Behandeling

Lage rug­pijn met uit­stra­ling kan over het alge­meen goed behan­deld wor­den door de fysi­o­the­ra­peut. Er dient altijd (met spoed) con­tact met de huis­arts te wor­den opge­no­men in het geval van:

  • een doof of tin­te­lend gevoel aan de bin­nen­kant van de boven­be­nen en / of de schaamregio
  • onge­wild ver­lies van uri­ne of ontlasting
  • onver­mo­gen om te plassen
  • (toe­ne­mend) ver­lies van spier­kracht in de benen
  • koorts, alge­heel onwel­be­vin­den of orgaan gere­la­teer­de klachten

Behandeling door de fysi­o­the­ra­peut start altijd met een inta­ke, bestaan­de uit een scree­nings­ge­sprek en een anam­ne­se. Het scree­nings­ge­sprek, even­tu­eel gecom­bi­neerd met aan­vul­len­de tes­ten, dient om ‘ern­sti­ge’ onder­lig­gen­de klach­ten of niet-geïn­di­ceer­de klach­ten voor de fysi­o­the­ra­peut uit te slui­ten. Vervolgens zal de fysi­o­the­ra­peut door mid­del van de anam­ne­se en het onder­zoek een fysi­o­the­ra­peu­ti­sche dia­gno­se stel­len, waar­bij de the­ra­peut meer uit­leg over de moge­lij­ke aard van de klacht en het te ver­wach­ten ver­loop kan geven.

Door mid­del van gerich­te infor­ma­tie en advie­zen, (huiswerk-)oefeningen en spe­ci­fie­ke behan­del­tech­nie­ken gericht op uw klacht kan de fysi­o­the­ra­peut in ver­uit de mees­te geval­len voor ver­lich­ting van uw klach­ten zor­gen.

Heeft u last van lage rug­pijn of ‘ischi­as’? Neem con­tact op met uw fysi­o­the­ra­peut voor meer infor­ma­tie of het maken van een afspraak.

Archieven

Share This