De 4 meest voorkomende soorten hoofdpijn

door | 04-06-2020 | Manuele therapie, Musculoskeletaal

Hoofdpijn komt voor in veel vari­an­ten en com­bi­na­ties. Sommige vor­men van hoofd­pijn ver­oor­za­ken kor­te, maar hevi­ge ‘aan­val­len’. Andere soor­ten hoofd­pijn slui­me­ren en kos­ten con­stant men­ta­le en/of fysie­ke energie.

Iedereen kent wel iemand die regel­ma­tig klaagt over migrai­ne­klach­ten. Het gaat dan om hevi­ge hoofd­pijn. En de per­soon die ‘getrof­fen’ wordt is vaak nog maar tot wei­nig in staat. Hoofdpijn en migrai­ne wor­den vaak door elkaar gehaald. Er is een ver­schil. En een goe­de dia­gno­se is belang­rijk om de juis­te the­ra­pie in te zet­ten. De manu­eel the­ra­peut is hier­in gespecialiseerd.

Welke soort hoofd­pijn heb ik nu?’

Is er een oor­zaak voor mijn hoofd­pijn, zoals stress, bewe­ging of mijn houding?’

Dit zijn vra­gen waar men­sen met hoofd­pijn­klach­ten vaak mee zit­ten. Ze hopen daar bij ons in de behan­del­ka­mer een ant­woord op te krij­gen. Om de eer­ste vraag te beant­woor­den is het belang­rijk om het onder­scheid tus­sen de ver­schil­len­de soor­ten hoofd­pijn te kennen.

Cervicogene hoofdpijn 

Cervicogene hoofd­pijn komt voor bij 0.4 tot 2.5% van de Nederlandse bevol­king. Maar bij men­sen met chro­ni­sche hoofd­pijn is dit maar liefst 20%! Hoofdpijn wordt cer­vi­co­ge­ne hoofd­pijn genoemd wan­neer de oor­zaak van de hoofd­pijn in de gewrich­ten van de hals­wer­vel­ko­lom zit. De ken­mer­ken zijn:

 1. Provoceerbaar van­uit de nek
 2. Reduceerbaar door hou­ding of bewe­ging met de nek
 3. Vaak (maar niet altijd) bewe­gings­be­per­king met het draai­en van het hoofd
 4. Vaak (maar niet altijd) een­zij­dig aan­we­zig met even­tu­eel uit­stra­ling naar de boven­rug of armen

Clusterhoofdpijn 

Clusterhoofdpijn komt bij 0.4% van de bevol­king voor. Hoofdpijn mag clus­ter­hoofd­pijn genoemd wor­den wan­neer men min­stens vijf ‘aan­val­len’ per jaar te ver­du­ren krijgt. Deze aan­val­len duren tus­sen de 15 minu­ten en 3 uur en zijn zéér hevig van aard. De hoofd­pijn moet hier­naast aan min­stens één van onder­staan­de cri­te­ria voldoen:

 1. Traanvorming in het oog
 2. Verstopte neus
 3. Oedeemvorming in het ooglid
 4. Zweten op het voor­hoofd en/of gezicht
 5. Vernauwing van een pupil van het oog of een han­gend ooglid

Migraine

In Nederland komt deze vorm bij 16% van de bevol­king voor. Hoofdpijn wordt migrai­ne genoemd wan­neer men min­stens vijf ‘aan­val­len’ per jaar te ver­du­ren krijgt. Deze aan­val­len duren tus­sen de 4 en 3 dagen en zijn in com­bi­na­tie met licht­ge­voe­lig­heid óf gevoe­lig­heid voor geluid óf mis­se­lijk­heid. Bij som­mi­ge men­sen gaat de mis­se­lijk­heid gepaard met bra­ken. Daarnaast moet de hoofd­pijn vol­doen aan min­stens twee van de vol­gen­de vier criteria:

 1. Eenzijdige hoofd­pijn
 2. Pulserend van karakter
 3. Matige tot ern­sti­ge intensiteit
 4. De pijn wordt erger door bewe­gen en zorgt ervoor dat men niet meer wil bewegen

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn komt het meest voor. Maar liefst 30 tot 78% van de bevol­king heeft (soms) last van span­nings­hoofd­pijn. Hoofdpijn mag span­nings­hoofd­pijn genoemd wor­den wan­neer men min­stens 10 epi­so­des per jaar te ver­du­ren krijgt. Deze epi­so­des duren tus­sen de 30 minu­ten en 7 dagen. We spre­ken over span­nings­hoofd­pijn als de hoofd­pijn aan twee van onder­staan­de cri­te­ria voldoet:

 1. Beiderzijdse hoofd­pijn
 2. Drukkend gevoel of gevoel van span­ning (als­of er een span­band om het hoofd zit)
 3. Milde tot mati­ge intensiteit
 4. De pijn wordt NIET erger moe­ten door bewegen

Verschillende soorten hoofdpijn

Wist je dat veel men­sen een com­bi­na­tie van ver­schil­len­de soor­ten hoofd­pijn heb­ben? Als je bij ons in de prak­tijk komt van­we­ge hoofd­pijn, bren­gen we je klach­ten uit­ge­breid in kaart. Dit doen we tij­dens een gesprek over de ken­mer­ken van je hoofd­pijn en een aan­vul­lend fysiek onder­zoek. Vaak weten we tij­dens de eer­ste behan­de­ling al waar we aan toe zijn en kun­nen we in over­leg gaan wer­ken aan de stap voorwaarts.

De behandeling van verschillende soorten hoofdpijn

Bij bij­voor­beeld migrai­ne kan een manu­eel the­ra­peu­ti­sche behan­de­ling zor­gen voor een dui­de­lij­ke ver­min­de­ring van klach­ten. Ook span­nings­hoofd­pijn kan op ver­schil­len­de manie­ren behan­deld wor­den. Denk daar­bij aan oefen­the­ra­pie om span­ning te ver­min­de­ren, maar ook dry-need­ling en manu­e­le the­ra­pie zijn bewe­zen effec­tief! Onze tips en advie­zen over het omgaan met deze klach­ten dra­gen ook bij aan een goed herstel.

Vaak kun­nen we jouw klach­ten samen beheers­baar en con­tro­leer­baar maken. Als je hoofd­pijn hebt gekre­gen van mijn arti­kel, of er al lan­ge­re tijd last van hebt, neem dan gerust con­tact op met één van onze manu­eel the­ra­peu­ten.

Archieven

Share This