De 4 meest voorkomende soorten hoofdpijn

door | 04-06-2020 | Manuele therapie

Hoofdpijn komt voor in veel vari­an­ten en in com­bi­na­ties van deze vari­an­ten. Sommige vor­men van hoofd­pijn ver­oor­za­ken kor­te, maar hevi­ge ‘aan­val­len’, ter­wijl ande­re soor­ten hoofd­pijn slui­me­ren en con­stant (men­ta­le en/of fysie­ke) ener­gie kosten.

Iedereen kent wel iemand die regel­ma­tig klaagt over migrai­ne­klach­ten. Hevige hoofd­pijn en de per­soon die ‘getrof­fen’ wordt is vaak nog tot wei­nig in staat. Hoofdpijn en migrai­ne wordt vaak door elkaar gehaald. Een goe­de dia­gno­se is belang­rijk om de juis­te the­ra­pie in te zet­ten. De manu­eel the­ra­peut is hier­in gespecialiseerd.

Welke soort hoofd­pijn heb ik nu?’

Is er een uit­lok­ken­de fac­tor voor mijn hoofd­pijn zoals stress, bewe­ging of houding?’

Dit zijn vra­gen waar men­sen met hoofd­pijn­klach­ten vaak mee zit­ten. Ze hopen daar bij ons in de behan­del­ka­mer een ant­woord te krij­gen. Om de eer­ste vraag te beant­woor­den is het belang­rijk om het onder­scheid tus­sen de ver­schil­len­de soor­ten hoofd­pijn te kennen.

Cervicogene hoofdpijn 

In de tota­le Nederlandse bevol­king komt deze vorm bij 0.4–2.5% voor. Echter, bij men­sen met chro­ni­sche hoofd­pijn is dit 20%! Hoofdpijn mag cer­vi­co­ge­ne hoofd­pijn genoemd wor­den waneer de oor­zaak van de hoofd­pijn in de gewrich­ten van de hals­wer­vel­ko­lom. 

 1. Provoceerbaar van­uit de nek
 2. Reduceerbaar door hou­ding of bewe­ging met de nek
 3. Vaak bewe­gings­be­per­king met het draai­en van het hoofd
 4. Vaak (niet altijd!) een­zij­dig aan­we­zig met even­tu­eel uit­stra­ling naar de boven­rug of armen

Clusterhoofdpijn 

Deze vorm komt bij 0.4% van de bevol­king voor. Hoofdpijn mag clus­ter­hoofd­pijn genoemd wor­den wan­neer men min­stens vijf ‘aan­val­len’ per jaar te ver­du­ren krijgt. Deze ‘aan­val­len’ duren tus­sen de 15 minu­ten en 180 minu­ten en zijn zéér hevig van aard. De hoofd­pijn moet hier­naast aan min­stens één van onder­staan­de cri­te­ria voldoen:

 1. Traanvorming in het oog
 2. Verstopte neus
 3. Oedeemvorming in het ooglid
 4. Zweten op het voor­hoofd en/of gezicht
 5. Vernauwing van een pupil van het oog of een han­gend ooglid

Migraine (16% van de totale bevolking)

In Nederland komt deze vorm bij 16% van de bevol­king voor. Hoofdpijn mag migrai­ne genoemd wor­den wan­neer men min­stens vijf ‘aan­val­len’ per jaar te ver­du­ren krijgt. Deze ‘aan­val­len’ duren tus­sen de 4 en 72 uur en zijn in com­bi­na­tie met licht­ge­voe­lig­heid óf gevoe­lig­heid voor geluid óf mis­se­lijk­heid even­tu­eel in com­bi­na­tie met bra­ken. Daarnaast moet de hoofd­pijn vol­doen aan min­stens twee van de vol­gen­de vier criteria:

 1. Eenzijdige hoofd­pijn
 2. Pulserend van karakter
 3. Matige tot ern­sti­ge intensiteit
 4. De pijn zou erger moe­ten wor­den door bewe­gen, of ervoor zor­gen dat men niet meer wilt bewegen.

Spanningshoofdpijn

Deze vorm komt ruim­schoots het mees­te voor. 30 – 78% van de bevol­king heeft last van span­nings­hoofd­pijn. Hoofdpijn mag span­nings­hoofd­pijn genoemd wor­den wan­neer men min­stens 10 epi­so­des per jaar te ver­du­ren krijgt. Deze epi­so­des duren tus­sen de 30 minu­ten en 7 dagen. Ook bij span­nings­hoofd­pijn zijn vier cri­te­ria waar­bij het nood­za­ke­lijk is dat de hoofd­pijn aan twee van deze cri­te­ria vol­doet voor­dat het span­nings­hoofd­pijn heet:

 1. Beiderzijdse hoofd­pijn
 2. Drukkend gevoel of span­nend gevoel (als­of er een span­band om het hoofd zit)
 3. Milde tot mati­ge intensiteit
 4. De pijn zou NIET erger moe­ten wor­den door bewegen.

Combinatie van verschillende soorten hoofdpijn

Wist je dat veel men­sen een com­bi­na­tie van ver­schil­len­de soor­ten hoofd­pijn hebben?

Als je bij ons in de prak­tijk komt met een (com­bi­na­tie) vorm van hoofd­pijn, bren­gen we je klach­ten uit­ge­breid in kaart. Dit doen we mid­dels een gesprek over de ken­mer­ken van je hoofd­pijn en een aan­vul­lend fysiek onder­zoek. Vaak weten we tij­dens de eer­ste behan­de­ling al waar we aan toe zijn en kun­nen we in samen­spraak gaan wer­ken aan de stap voor­waarts. 

Zo is bij­voor­beeld bij migrai­ne geble­ken dat manu­eel the­ra­peu­ti­sche behan­de­ling kan zor­gen voor een dui­de­lij­ke ver­min­de­ring van klach­ten. Spanningshoofdpijnen kun­nen op veel ver­schil­len­de manie­ren behan­deld wor­den, denk aan oefen­the­ra­pie om span­ning te ver­min­de­ren, maar ook Dry-need­ling en manu­e­le the­ra­pie zijn bewe­zen effec­tief! Wellicht dat tips en advie­zen met betrek­king tot de omgang met deze klach­ten ook bij­dra­gen aan een goed herstel.

Take home message

Vaak kun­nen we samen jouw klach­ten beheers­baar en con­tro­leer­baar maken. Als je hoofd­pijn hebt gekre­gen van mijn arti­kel, of dit al lan­ge­re tijd hebt, neem gerust con­tact op met één van onze manu­eel the­ra­peu­ten.

Archief

Share This