beeld homepage

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

Vergoedingen

Fysiotherapie valt pri­mair onder uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Controleer daar­om voor­af uw polis. Secundair kan, indien uw klacht onder een chro­ni­sche indi­ca­tie valt, de fysi­o­the­ra­pie ver­goed wor­den uit de basis­ver­ze­ke­ring. Houdt dan reke­ning met een even­tu­eel eigen risi­co. Komt u niet wijs uit de ver­ze­ke­rings­po­lis, neem dan voor­af con­tact op met uw ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of vraag bij de eer­ste afspraak om ver­dui­de­lij­king.

Houben Fysiotherapie heeft over­een­kom­sten met: CZ-OHRA-Delta Lloyd, UVIT (UNIVE-VGZ-IZZ-Trias), Achmea, Agis, Menzis, De Friesland Zorgverzekeringen en Multizorg (AEGON-Aevitae/ASR-ASR-De Amersfoortse-De Friesland Landelijk-DSW-ONVZ etc.).

NB FBTO en De Friesland heb­ben een res­ti­tu­tie­be­leid, dit bete­kent dat u de fysi­o­the­ra­pie na beta­ling kunt terug­vor­de­ren bij deze ver­ze­ke­raars.

Bent u niet ver­ze­kerd voor fysi­o­the­ra­pie, klik dan hier voor de prijs­lijs­ten.

Patiënteninformatie en voor­waar­den

Healthcard

Heeft u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring of wilt u uw beschik­ba­re bud­get zelf behe­ren en uit­ge­ven aan dien­sten bin­nen onze prak­tijk zon­der dat een zorg­ver­ze­ke­raar dit voor u bepaald? Dan is de Healthcard de oplos­sing! Kies voor een pas­send bud­get voor uw wen­sen! Vraag een vrij­blij­vend gesprek aan. 046 – 888 1007

Team

Roy Houben

Roy Houben

 • Fysio­therapeut
 • Geriatrie­fysiotherapeut
 • Claudicatio­Net the­ra­peut
 • Neuro­revalidatie
 • ParkinsonNet the­ra­peut
Eveline Roberts

Eveline Roberts

 • Fysio­therapeut
 • Oedeem fysio­therapeut
 • Oncologie­fysiotherapeut
Thomas Canton

Thomas Canton

 • Fysio­therapeut
 • Manueel thera­peut MSc.
Nadine de Jonge

Nadine de Jonge

 • Fysio­therapeut
 • Oedeem­fysiotherapeut
 • Geriatrie­fysiotherapeut MSc.
Robin Vranken

Robin Vranken

 • Praktijk­coördinator
 • Sport- & Bewegings­­deskundige
 • Personal Trainer
Mandy Schrijen-Lindauer

Mandy Schrijen-Lindauer

 • Fysio­therapeut
 • Bekken­therapeut
 • Somatisch Onverklaarbare klach­ten
Bart Janssen

Bart Janssen

 • Fysio­therapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • DryNeedling
Ceriel Gulpen

Ceriel Gulpen

 • Fysio­therapeut
 • ClaudicatioNet the­ra­peut
 • Geriatrie­fysiotherapeut MSc. i.o.
Martijn Wallink

Martijn Wallink

 • Fysio­therapeut
 • Schouderspecialist
 • Manueel the­ra­peut MSc. i.o.
Herma Wind

Herma Wind

 • Facilitair mede­wer­ker
 • Office mana­ger
Michel Beuken

Michel Beuken

 • Fysio­therapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • Fast Fit Outdoor trai­ner
Charel Schoutrop

Charel Schoutrop

 • Sport- & Bewegings­deskundige
 • Personal Trainer
 • Small Group Trainer
 • Voedingsdeskundige
Ian Wimmer

Ian Wimmer

 • Fysio­therapeut
 • DryNeedling
 • Acupuncturist
Domino Erens

Domino Erens

 • Fysiotherapeut
 • Medical Taping
 • Natuurgeneeskundige i.o.
Allan Smeets

Allan Smeets

 • Sport­masseur
 • Fysio­therapeut i.o.
Joshua Cleber

Joshua Cleber

 • Personal Trainer
 • Small Group Trainer
Raymond Wachelder

Judy Janssen

 • Personal Trainer / Tennis Training
 • Small Group Trainer
 • Ergotherapeut i.o.
Shirley Dietzenbacher

Nicole Smedts

 • Algemeen Fysio­therapeut
 • Geriatriefysiotherapeut MSc. i.o.

Visie

Houben Fysiotherapie & Personal Training is een expert op het gebied van beweeg­zorg met een sterk gemo­ti­veerd team en een gro­te diver­si­teit aan exper­ti­se op HBO+ niveau.

Wij zijn een sterk mul­ti­dis­ci­pli­nair team dat voor­ziet in de bes­te zorg voor u. In het zorg­pro­ces blij­ven wij con­ti­nu kij­ken naar de best moge­lij­ke behan­del­wij­ze voor het beant­woor­den van uw hulp­vraag bin­nen de diver­se dis­ci­pli­nes.

Bij pro­ble­men of een hulp­vraag op het gebied van bewe­gend func­ti­o­ne­ren geven wij u ver­trou­wen en staan wij u bij in pre­ven­tie, cura­tie, coa­ching en advi­se­ring.

Wij gelo­ven in een actie­ve en gemo­ti­veer­de levens­wij­ze en bena­de­ring van uw hulp­vraag. Samen zijn we ver­ant­woor­de­lijk voor het beha­len van de gestel­de doe­len.

Transparantie, kwa­li­teit en per­soon­lij­ke aan­dacht zijn stan­daard, bele­ving en een gevoel van thuis­ko­men voe­gen wij toe in een klein­scha­li­ge omge­ving.

Begeleiding kan zijn op indi­vi­du­eel niveau, maar ook in groeps­ver­band. Maatwerk is hier­in de stan­daard en dui­de­lij­ke afspra­ken over ver­wach­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den een must.

Nieuws

Healthcard

Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzet­ten wan­neer het u uit­komt. U kiest uit 4 ver­schil­len­de bud­get­ten die op elk moment op te waar­de­ren zijn en bruik­baar zijn voor alle men­sen woon­ach­tig op het­zelf­de adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk.…

1 dag gele­den
 • 27
 • 1

Patiëntenbeoordeling
U beoor­deelt ons met een

9,2

(Bron: Qualizorg)

Vanaf 2018 zijn wij hoofd­spon­sor van de Aope Zittesje! Het ten­nis­toer­nooi in Sittard van SLTC.

hoofdsponsor Aope Zittesje

 

Vacature

Team Sittard is op zoek naar een nieu­we col­le­ga. Je start met 2 avon­den en de vrij­dag. Je maakt deel uit…

Kwaliteit

Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft in 2017 de visi­ta­tie behaald van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De Keurmerk sys­te­ma­tiek waar­borgt een hoge mate van kwa­li­ta­tief han­de­len zowel vak­in­hou­de­lijk als bedrijfs orga­ni­sa­to­risch. Kern van het…

Volg ons op Youtube

Volg ons op Facebook

Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld
Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld22 uren gele­den
SHOCKWAVE THERAPIE

Shockwave the­ra­pie sti­mu­leert de zelf­he­len­de wer­king van het lichaam, door het toe­die­nen van hoog­e­ner­ge­ti­sche gol­ven die het appa­raat voor shockwa­ve the­ra­pie afgeeft.

De fysi­o­the­ra­peut brengt deze schok­gol­ven met de behan­del­kop van het appa­raat over op de pijn­lij­ke plek in uw lichaam. Deze gol­ven ver­plaat­sen zich ver­vol­gens door het lichaam naar de loca­tie van de aan­doe­ning.

De afge­ge­ven ener­gie wordt via de behan­del­kop opge­no­men in het pijn­lij­ke weef­sel. Hierop rea­geert het lichaam door het vrij­ma­ken van ver­schil­len­de her­stel­sti­mu­le­ren­de stof­fen. Sommige stof­fen boot­sen een mil­de ont­ste­kings­re­ac­tie na, ande­re stof­fen sti­mu­le­ren het her­stel van het weef­sel en ver­be­te­ren de door­bloe­ding op de plaats van de aan­doe­ning. Beide reac­ties resul­te­ren in een snel weef­sel­her­stel.

Shockwave the­ra­pie is geschikt voor de behan­de­ling van diver­se klach­ten, onder ande­re een ten­nis- of gol­fer­sel­le­boog, pijn­lij­ke nek, schou­der en/of rug (lang­du­rig en bij­na altijd op dezelf­de plek), schou­der­pro­ble­men met of zon­der ver­kal­king, pijn rom­dom de knie of enkel, lang­du­ri­ge achil­les­pees­pro­ble­men, hiel­spoor of lang­du­ri­ge pijn onder de voet­zool.

Na gemid­deld vier tot vijf behan­de­lin­gen merkt u al resul­taat met shockwa­ve the­ra­pie. Bewegen gaat mak­ke­lij­ker en de chro­ni­sche pijn blijft weg. De resul­ta­ten van shockwa­ve the­ra­pie zijn weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond.

Wilt u meer weten over behan­del­mo­ge­lijk­he­den mid­dels shockwa­ve the­ra­pie, dan kunt u altijd con­tact met ons opne­men (loca­ties Broeksittarderweg 046 – 888 10 07 en Schinveld 045 – 527 45 68).

#shockwa­ve #shockwa­ve­the­ra­pie

Contact

Op onder­staan­de tele­foon­num­mers zijn wij bereik­baar:

 • 046–888 10 07 (Broeksittarderweg 154, Sittard)
 • 046–411 14 51 (Romeinenstraat 28, Sittard)
 • 045–527 45 68 (A ge water 20, Schinveld)
 • 046–410 55 54 (Mauritslaan 30, Geleen)

of vul dit con­tact­for­mu­lier in en wij nemen zo spoe­dig
moge­lijk con­tact met u op.

Met * gemar­keer­de vel­den zijn ver­plicht in te vul­len.

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram

Privacy *

4 + 8 =

Broeksittarderweg 154, Sittard

Romeinenstraat 28, Sittard

A ge water 20, Schinveld

Mauritslaan 30, Geleen


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.