beeld homepage

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl

 

Vergoedingen

Fysiotherapie valt pri­mair onder uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Controleer daar­om voor­af uw polis. Secundair kan, indien uw klacht onder een chro­ni­sche indi­ca­tie valt, de fysi­o­the­ra­pie ver­goed wor­den uit de basis­ver­ze­ke­ring. Houd dan reke­ning met een even­tu­eel eigen risi­co. Komt u niet wijs uit de ver­ze­ke­rings­po­lis, neem dan voor­af con­tact op met uw ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of vraag bij de eer­ste afspraak om ver­dui­de­lij­king. Behandelingen acu­punc­tuur wor­den door vrij­wel alle zorg­ver­ze­ke­raars (deels) ver­goed behal­ve ONVZ.
Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft over­een­kom­sten met alle zorg­ver­ze­ke­raars en is voor vrij­wel alle gro­te zorg­ver­ze­ke­raars voor­keurs leve­ran­cier.

Bent u niet ver­ze­kerd voor fysi­o­the­ra­pie, klik dan hier voor de prijs­lijs­ten.

Healthcard

Heeft u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring of wilt u uw beschik­ba­re bud­get zelf behe­ren en uit­ge­ven aan dien­sten bin­nen onze prak­tijk zon­der dat een zorg­ver­ze­ke­raar dit voor u bepaalt? Dan is de Healthcard de oplos­sing! Kies voor een pas­send bud­get voor uw wen­sen! Vraag een vrij­blij­vend gesprek aan. 046 – 888 1007

Team

Roy Houben

Roy Houben

(BIG 09066282304)

 • Casemanager com­plexe beweeg­zorg
 • Fysio­therapeut
 • Geriatrie­fysiotherapeut
 • Claudicatio­Net the­ra­peut
 • Neuro­revalidatie
 • ParkinsonNet the­ra­peut
Eveline Roberts

Eveline Roberts

(BIG 29915776704)

 • Fysio­therapeut
 • Oedeemfysio­therapeut
 • Oncologie­fysiotherapeut MSc.
Thomas Canton

Thomas Canton

(BIG 29918431904)

 • Fysio­therapeut
 • Manueel thera­peut MSc.
Robin Vranken

Robin Vranken

 • Praktijk­coördinator
 • Sport- & Bewegings­­deskundige
 • Personal Trainer
Mandy Schrijen-Lindauer

Mandy Schrijen-Lindauer

(BIG 59050751404)

 • Fysio­therapeut
 • Bekken­therapeut
 • Somatisch Onverklaarbare Klachten
Bart Janssen

Bart Janssen

(BIG 89914457004)

 • Fysio­therapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • DryNeedling
Ceriel Gulpen

Ceriel Gulpen

(BIG 19915795004)

 • Fysio­therapeut
 • ClaudicatioNet the­ra­peut
 • Geriatrie­fysiotherapeut MSc. i.o.
Martijn Wallink

Martijn Wallink

(BIG 39911924604)

 • Fysio­therapeut
 • Schouderspecialist
 • Manueel the­ra­peut MSc. i.o.
Herma Wind

Herma Wind

 • Facilitair mede­wer­ker
 • Office mana­ger
Michel Beuken

Michel Beuken

(BIG 19917957804)

 • Fysio­therapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • DryNeedling
Charel Schoutrop

Charel Schoutrop

 • Sport- & Bewegings­deskundige
 • Personal Trainer
 • Small Group Trainer
 • Voedingsdeskundige
Ian Wimmer

Ian Wimmer

(BIG 09060299404)

 • Fysio­therapeut
 • DryNeedling
 • Acupuncturist
Domino Erens

Sanne Habets

(AGB nog in aan­vraag)

 • Fysiotherapeut
Allan Smeets

Allan Smeets

 • Sport­masseur
 • Sport- & Bewegingsdeskundige
Raymond Wachelder

Judy Janssen

 • Personal Trainer / Tennis Training
 • Small Group Trainer
 • Ergotherapeut i.o.
 • Fast Fit Outdoor
Shirley Dietzenbacher

Nicole Smedts

(BIG 39921539304)

 • Fysio­therapeut
 • Geriatriefysiotherapeut MSc. i.o.
Joshua Cleber

Marijntje Scholten

(BIG 09911720704)

 • Fysiotherapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • ClaudicatioNet-the­ra­peut
Nadine de Jonge

Renée Daniels

(BIG 69034221504)

 • Fysio­therapeut
 • Bekkentherapeut
 • Runningtherapie
 • Somatisch Onverklaarbare Klachten
Nadine de Jonge

Rick Pijls

(BIG 39919423804)

 • Fysio­therapeut
 • Schouderspecialist
Nadine de Jonge

Hans Engbersen

(BIG 89917388104)

 • Fysio­therapeut
 • Geriatriefysiotherapeut MSc.
Shirley Dietzenbacher

Jari Dohmen

(BIG 89925248304)

 • Fysio­therapeut
Joshua Cleber

Niels Moonen

 • Sport- en Bewegingsdeskundige
Nadine de Jonge

Kim Jacobs

(BIG 89924401004)

 • Fysio­therapeut
 • Oedeemfysiotherapeut
Nadine de Jonge

Francis Vogelaar

(BIG 39044666204)

 • Kinderfysiotherapeut

Visie

Houben Fysiotherapie & Personal Training is een expert op het gebied van beweeg­zorg met een sterk gemo­ti­veerd team en een gro­te diver­si­teit aan exper­ti­se op HBO+ niveau.

Wij zijn een sterk mul­ti­dis­ci­pli­nair team dat voor­ziet in de bes­te zorg voor u. In het zorg­pro­ces blij­ven wij con­ti­nu kij­ken naar de best moge­lij­ke behan­del­wij­ze voor het beant­woor­den van uw hulp­vraag bin­nen de diver­se dis­ci­pli­nes.

Bij pro­ble­men of een hulp­vraag op het gebied van bewe­gend func­ti­o­ne­ren geven wij u ver­trou­wen en staan wij u bij in pre­ven­tie, cura­tie, coa­ching en advi­se­ring.

Wij gelo­ven in een actie­ve en gemo­ti­veer­de levens­wij­ze en bena­de­ring van uw hulp­vraag. Samen zijn we ver­ant­woor­de­lijk voor het beha­len van de gestel­de doe­len.

Transparantie, kwa­li­teit en per­soon­lij­ke aan­dacht zijn stan­daard, bele­ving en een gevoel van thuis­ko­men voe­gen wij toe in een klein­scha­li­ge omge­ving.

Begeleiding kan zijn op indi­vi­du­eel niveau, maar ook in groeps­ver­band. Maatwerk is hier­in de stan­daard en dui­de­lij­ke afspra­ken over ver­wach­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den een must.

Nieuws

Healthcard

Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzet­ten wan­neer het u uit­komt. U kiest uit 4 ver­schil­len­de bud­get­ten die op elk moment op te waar­de­ren zijn en bruik­baar zijn voor alle men­sen woon­ach­tig op het­zelf­de adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk.…

2 weken gele­den
 • 12
 • 3

Patiëntenbeoordeling
U beoor­deelt ons met een

9

(Bron: Qualizorg)

Vanaf 1 janu­a­ri 2019 zet­ten wij de prak­tijk van Fysiotherapie Daniels te Overhoven voort en krijgt de prak­tijk een nieuw kleur­tje. Marc en Renee bedankt voor de goe­de zor­gen!

 

 

Vacature: oproep

Ben jij de top­per die ons team komt ver­ster­ken? Stuur dan jouw CV en moti­va­tie­brief naar info@houbenfysiotherapie.nl…

Kwaliteit

Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft in 2017 de visi­ta­tie behaald van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De Keurmerk sys­te­ma­tiek waar­borgt een hoge mate van kwa­li­ta­tief han­de­len zowel vak­in­hou­de­lijk als bedrijfs orga­ni­sa­to­risch. Kern van het…

Volg ons op Youtube

Volg ons op Facebook

Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld
Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld2 weken gele­den

WONDERBAARLIJKE GENEZING bij de geld­au­to­maat van de Rabobank aan de Broeksittarderweg… 🤭

Geloof je niet in won­der­baar­lij­ke gene­zin­gen, maar wil je wel graag van je klach­ten af, loop dan gerust eens bij ons bin­nen. Misschien kun­nen wij iets voor je bete­ke­nen…

Oh ja, als deze rose stok van jou is, loop dan ook…

Contact

Op onder­staan­de tele­foon­num­mers zijn wij bereik­baar:

 • 046–888 10 07 (Broeksittarderweg 154, Sittard)
 • 046–411 14 51 (Romeinenstraat 28, Sittard)
 • 046–451 26 11 (Overhoven 103a, Sittard)
 • 045–527 45 68 (A ge water 20, Schinveld)
 • 046–410 55 54 (Mauritslaan 30, Geleen)

of vul dit con­tact­for­mu­lier in en wij nemen zo spoe­dig
moge­lijk con­tact met u op.

Met * gemar­keer­de vel­den zijn ver­plicht in te vul­len.

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram

Privacy *

1 + 13 =

Broeksittarderweg 154, Sittard

Romeinenstraat 28, Sittard

A ge water 20, Schinveld

Mauritslaan 30, Geleen

Overhoven 103a, Sittard


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl