Opleiding tot manueel therapeut

door | 06-11-2023 | Manuele therapie, Musculoskeletaal

Manuele the­ra­pie is een spe­ci­a­li­sa­tie die gevolgd kan wor­den door gedi­plo­meerd fysi­o­the­ra­peu­ten. De Master of Science (MSc) stu­die manu­e­le the­ra­pie duurt nor­ma­li­ter drie jaar en wordt door ver­schil­len­de uni­ver­si­tei­ten in o.a. Nederland en België aangeboden.

Aandachtsgebieden van de manueel therapeut

De manu­eel the­ra­peut is bin­nen de fysi­o­the­ra­pie de spe­ci­a­list in het onder­zoe­ken en behan­de­len van gewricht-gere­la­teer­de klach­ten, met extra nadruk op de wer­vel­ko­lom. Enkele voor­beel­den van klach­ten die veel­al door de manu­eel the­ra­peut behan­deld wor­den zijn:

  • Lage rug­klach­ten met of zon­der uit­stra­ling naar één of bei­de benen
  • Nekklachten met of zon­der uit­stra­ling naar één of bei­de armen
  • Verschillende vor­men van hoofd­pijn en/of duizeligheidsklachten
  • Houdingsgerelateerde klach­ten
  • Bovenrug- en/of ribklachten
  • Neurogene klach­ten zoals een nek- en lage rug­her­nia, car­paal- of cubi­taal tun­nel­syn­droom, piri­for­mis syn­droom e.d.
  • Tendomyogene klach­ten zoals ten­nis­el­le­bo­gen of schouderklachten
  • Specifieke gewrichts­klach­ten aan schou­der, pols, elle­boog, heup, knie of enkel

Door de aan­vul­len­de oplei­ding heeft een manu­eel the­ra­peut extra ken­nis en kun­de met betrek­king tot de func­tie, beper­kin­gen en behan­del­mo­ge­lijk­he­den van de gewrich­ten in het lichaam. Dit heeft voor­al betrek­king op de wer­vel­ko­lom, van­we­ge de aan­we­zig­heid van de vele com­plexe wer­vel­ge­wrich­ten en de hoge inci­den­tie van wer­vel­ko­lom­klach­ten (denk aan nek- en rug­pijn). Ook is de manu­eel the­ra­peut extra opge­leid in het her­ken­nen, onder­zoe­ken en behan­de­len van zenuw­ge­re­la­teer­de (peri­feer neu­ro­lo­gi­sche) klach­ten, het­geen vaak in com­bi­na­tie met wer­vel­ko­lom- en gewrichts­klach­ten voorkomt.

Diagnostiek en behandeling

De manu­eel the­ra­peut beschikt over rui­me ken­nis en een groot aan­tal vaar­dig­he­den op het gebied van dia­gnos­tiek en behan­de­ling bij deze klach­ten. De manu­eel the­ra­peut is daar­naast extra getraind in het scree­nings­pro­ces, waar­bij de manu­eel the­ra­peut goed in staat is om (ern­sti­ge) onder­lig­gen­de aan­doe­nin­gen of con­tra-indi­ca­ties uit te slui­ten. De meest beken­de spe­ci­fie­ke behan­del­vaar­dig­heid van de manu­eel the­ra­peut is het mani­pu­le­ren, in de volks­mond het ‘kra­ken’ genoemd (zie blog: ‘Het kra­ken bij manu­e­le the­ra­pie’). De manu­eel the­ra­peut heeft de ken­nis, bekwaam­heid en bevoegd­heid om deze tech­nie­ken toe te pas­sen wan­neer dit geïn­di­ceerd is. Dit gebeurt uiter­aard alleen met goed­keu­ring van de pati­ënt. Er bestaan altijd alter­na­tie­ve behan­del­me­tho­des wan­neer het mani­pu­le­ren niet geïn­di­ceerd of gewenst is.

Een afspraak maken voor manuele therapie

U heeft geen ver­wijs­brief van de huis­arts nodig om een afspraak te maken voor manu­e­le the­ra­pie. Neem con­tact op met onze prak­tijk voor vra­gen of het maken van een afspraak bij een van onze erva­ren manu­eel therapeuten.

Archieven

Share This