Overzicht van alle artikelen

Sportmassage

Sportmassage

Bij Houben fysi­o­the­ra­pie en per­so­nal trai­ning zijn niet alleen fysi­o­the­ra­peu­ten en trai­ners aan het werk. Ook sport­mas­seurs maken deel uit van ons net­werk. Maar wat doet een sport­mas­seur precies?…

lees meer
Een nieuwe heup of nieuwe knie

Een nieuwe heup of nieuwe knie

Artrose Artrose (slij­ta­ge) is wereld­wijd de meest voor­ko­men­de aan­doe­ning van het hou­dings- en bewe­gings­ap­pa­raat. De knie­ën en de heu­pen beho­ren tot de gewrich­ten waar­bij artro­se vaak voor­komt. Bijna…

lees meer
TENS bij (Poly)neuropathie

TENS bij (Poly)neuropathie

In mijn 20 jarig func­ti­o­ne­ren als Fysiotherapeut en Acupuncturist ben ik met zeer gro­te regel­maat men­sen tegen­ge­ko­men met neu­ro­pa­thi­sche pijn­klach­ten. ”Brandende, pijn­lij­ke voe­ten met af en toe…

lees meer
Zwanger & fit

Zwanger & fit

Hallo lie­ve mama (to be), Gefeliciteerd, je bent zwan­ger! Wil jij tij­dens deze mooie peri­o­de in je leven fit en gezond blij­ven? Dan is Zwanger & Fit bij Houben Fysiotherapie & Personal…

lees meer
Fysiotherapie bij kanker?

Fysiotherapie bij kanker?

JA …! Kanker komt helaas steeds vaker voor. Over tien jaar wordt er ver­wacht dat 1.4 mil­joen men­sen de dia­gno­se kan­ker heb­ben, ofte­wel 1 op de 13 Nederlanders. Na het krij­gen van de dia­gno­se wordt…

lees meer
Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een rela­tief onbe­ken­de spe­ci­a­li­sa­tie bin­nen de fysi­o­the­ra­pie. Geriatriefysiotherapeuten wer­ken, net als kin­der­fy­si­o­the­ra­peu­ten met een steeds gro­ter wor­den­de doelgroep.…

lees meer
Valpreventie

Valpreventie

Voorkomen is beter dan gene­zen’ Vallen is de laat­ste jaren regel­ma­tig in het nieuws en dat is niet zon­der reden. De gevol­gen van val­len zijn vaak groot. Ze heb­ben niet alleen een gro­te impact op…

lees meer
Het effect van verzuring

Het effect van verzuring

Lichaamswaarden Middels onder­zoek bestaat de moge­lijk­heid om aller­lei ver­schil­len­de waar­den in het men­se­lijk lichaam te meten. Sommige zijn mak­ke­lij­ker te meten dan ande­re. Het meten van de…

lees meer

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie