Vergoedingen

Vergoedingen

Fysiotherapie valt pri­mair onder uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Controleer daar­om voor­af uw polis. Secundair kan, indien uw klacht onder een chro­ni­sche indi­ca­tie valt, de fysi­o­the­ra­pie ver­goed wor­den uit de basis­ver­ze­ke­ring. Houd dan reke­ning met een even­tu­eel eigen risi­co. Komt u niet wijs uit de ver­ze­ke­rings­po­lis, neem dan voor­af con­tact op met uw ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of vraag bij de eer­ste afspraak om ver­dui­de­lij­king. Behandelingen acu­punc­tuur wor­den door vrij­wel alle zorg­ver­ze­ke­raars (deels) ver­goed behal­ve ONVZ.
Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft over­een­kom­sten met alle zorg­ver­ze­ke­raars en is voor vrij­wel alle gro­te zorg­ver­ze­ke­raars voor­keurs leverancier.

De ver­goe­din­gen voor onco­lo­gi­sche (reva­li­da­tie) tra­jec­ten vindt u hier.

Bent u niet ver­ze­kerd voor fysi­o­the­ra­pie, klik dan hier (of op de knop) voor de prijslijsten.

Healthcard

Heeft u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring of wilt u uw beschik­ba­re bud­get zelf behe­ren en uit­ge­ven aan dien­sten bin­nen onze prak­tijk zon­der dat een zorg­ver­ze­ke­raar dit voor u bepaalt? Dan is de Healthcard de oplos­sing! Kies voor een pas­send bud­get voor uw wen­sen! Vraag een vrij­blij­vend gesprek aan. 046 – 888 1007


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie