Negen hacks voor een langer leven

door | 02-10-2023 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering

Slaap

Regelmaat is hier de sleu­tel. Zorg ervoor dat je elke dag op het­zelf­de tijd­stip opstaat en het liefst ook naar bed gaat. Zelfs met te wei­nig uren slaap, zorgt dit ervoor dat de kwa­li­teit toe­neemt. Probeer ook je beeld­scher­men eens 60 minu­ten voor het sla­pen gaan uit te zet­ten. Zorg er ook voor dat je ’s och­tends bin­nen het eer­ste uur nadat je bent opge­staan, 15 minu­ten zon­licht pakt.

Juiste ademhaling

Zorg voor een neus­adem­ha­ling. Train dit door je mond bewust dicht te hou­den tij­dens een wan­de­ling of zelfs af te plak­ken. Adem in en uit via je neus.

Regelmatig bloedonderzoek

Af en toe een bloed­on­der­zoek waar­bij de juis­te waar­den wor­den geme­ten kan ervoor zor­gen dat je tij­dig pro­ble­men kunt ont­dek­ken. Zeker bij de jon­ge­re men­sen onder ons is dit een goed idee zodat je een refe­ren­tie voor later opbouwt.

Fysiek onderzoek laten doen

Vergeet ook je fysie­ke con­tro­le niet, loop niet (te) lang met klach­ten rond. Hoe eer­der je erbij bent, des te mak­ke­lij­ker en snel­ler zijn pro­ble­men te verhelpen.

Verminder zittijd

Zitten het nieu­we roken? Misschien heeft het nog wel een gro­te­re impact. Zelfs als je regel­ma­tig sport, zit­ten we vaak nog veel te veel. Prikkel jezelf om het zit­ten vaker te onder­bre­ken. Laat je drin­ken in de keu­ken staan, ga staan met een over­leg of loop regel­ma­tig een rond­je. Elke onder­bre­king is winst!

Verminderen van stress

Chronische stress is wel­licht de groot­ste bij­dra­ger aan ziek­te. Wij ont­ko­men er nau­we­lijks aan. Toch zijn er vele manie­ren om er beter mee om te gaan, de stress te ver­min­de­ren of mid­dels acu­te stres­so­ren je weer­baar­der te maken tegen stress.

Krachttraining

Geef je spie­ren regel­ma­tig (2–5x per week) een kracht­prik­kel. Niet alleen zorgt dit voor meer ener­gie (meer mito­chon­dri­ën), ook zorgt spier­aan­span­ning voor immuun­rem­men­de stof­fen zoals inter­leu­ki­ne-10 (met name de armspieren).

Meer vezels eten

Dit heeft posi­tie­ve effec­ten op je bloed­sui­ker, dar­men, cho­les­to­rol en geeft je snel­ler een vol­ler gevoel zodat je niet snel over­eet. Ook vol­doen­de pro­te­ï­ne-inna­me is erg belang­rijk voor het opbou­wen van nieu­we cellen.

Omega 3 suppletie

Wellicht het belang­rijk­ste sup­ple­ment. Het helpt in her­stel, remt de ont­ste­king en helpt ook je lichaam om de juis­te hor­mo­nen goed aan te maken.

Wist je dat wij naast fysi­o­the­ra­pie ook ortho­mo­le­cu­lai­re the­ra­pie, per­so­nal trai­nin­gen, small group trai­ning en leef­stijl coa­ching aan­bie­den? Meer weten? Neem gerust con­tact met ons op.

Archieven

Share This