Wat is een manueel therapeut?

De manu­eel the­ra­peut is een fysi­o­the­ra­peut die zich op uni­ver­si­tair niveau ver­der gespe­ci­a­li­seerd heeft in het onder­zoe­ken en behan­de­len van pati­ën­ten met gewrichts­klach­ten en de daar­bij horen­de spier- en pees­klach­ten. Vaak betreft het klach­ten aan de wer­vel­ko­lom, zoals rug- en nek­pijn, maar ook klach­ten aan alle ande­re gewrich­ten beho­ren tot het aan­dachts­ge­bied van de manu­eel therapeut.

Tijdens de oplei­ding tot manu­eel the­ra­peut wordt er onder ande­re geleerd om doel­ge­rich­ter te wer­ken bij het afne­men van de anam­ne­se en het uit­voe­ren van het licha­me­lijk onder­zoek. Het voor­deel hier­van is dat het onder­zoek vaak min­der belas­tend is voor de pati­ënt en dat er met meer zeker­heid een fysi­o­the­ra­peu­ti­sche dia­gno­se gesteld kan worden.

Ook leert de manu­eel the­ra­peut een aan­tal behan­del­tech­nie­ken om gewrich­ten beter te laten bewe­gen. De bekend­ste daar­van is het mani­pu­le­ren, in de volks­mond ook wel kra­ken genoemd.

Wat is manipuleren nou eigenlijk?

Manipuleren is een behan­del­tech­niek, waar­bij er door mid­del van een snel­le, kor­te bewe­ging, gepro­beerd wordt om de beweeg­lijk­heid van een beperkt of stijf gewricht te ver­be­te­ren. Het gaat dan om een snel­le duw- of trek­be­we­ging met klei­ne bewe­gings­uit­slag. Deze bewe­ging gaat vaak gepaard met een knak­kend geluid.

Fabels over manipuleren

Er bestaan heel wat fabels en ondui­de­lijk­he­den over kra­ken of mani­pu­le­ren. In dit blog geef ik daar graag eni­ge ophel­de­ring over.

Vaak wordt er gedacht dat het de bot­ten zijn die het kra­ken­de geluid ver­oor­za­ken, dit is ech­ter niet het geval. Maar wat is het dan wel? In het gewricht zit een soort vloei­stof die ervoor zorgt dat het gewricht soe­pel kan bewe­gen. Bij een mani­pu­la­tie wordt het gewricht een klein beet­je open getrok­ken. Door het druk­ver­schil dat er bij deze bewe­ging ont­staat, kun­nen er in de gewrichts­vloei­stof gas­bel­le­tjes vor­men die kun­nen knap­pen. Deze knap­pen­de gas­bel­le­tjes zijn ver­ant­woor­de­lijk voor het knak­ken­de geluid dat te horen is bij een mani­pu­la­tie. Dit zal ech­ter niet altijd bij iede­re mani­pu­la­tie hoor­baar zijn.

Daarmee komen we met­een bij het vol­gen­de fabel­tje. Het is name­lijk niet zo dat er bij een mani­pu­la­tie altijd een knak hoor­baar móet zijn. Ook een mani­pu­la­tie waar­bij geen knak­kend geluid hoor­baar is, kan een suc­ces­vol­le mani­pu­la­tie zijn. Met ande­re woor­den, een knak is niet nood­za­ke­lijk voor een goe­de manipulatie.

Aangezien het knak­ken­de geluid slechts lucht is, is het kra­ken of mani­pu­le­ren dus niet gevaar­lijk of scha­de­lijk voor je lichaam. Het is aan­ge­toond dat (veel­vul­dig) mani­pu­le­ren abso­luut geen kwaad kan.

Vaak hoor ik men­sen zeg­gen dat ze door hun manu­eel the­ra­peut zijn ‘recht­ge­zet’. Dit blijkt ech­ter ana­to­misch gezien onmo­ge­lijk. Bij mani­pu­le­ren wordt er niks recht­ge­zet, maar de beweeg­lijk­heid van het behan­del­de gewricht wordt verbeterd.

Effecten van manipuleren

Vanuit weten­schap­pe­lijk onder­zoek wor­den er ver­schil­len­de effec­ten toe­ge­schre­ven aan een mani­pu­la­tie. Zo ver­be­tert onder ande­re de beweeg­lijk­heid van een gewricht nadat het gema­ni­pu­leerd is. Ook is er een reflex­ma­ti­ge ont­span­ning van de spie­ren waar­neem­baar in het gebied waar de mani­pu­la­tie heeft plaats­ge­von­den. Verder heeft een mani­pu­la­tie een posi­tief effect op de door­bloe­ding en op de pijn.

Soms kan er een kort­du­ren­de toe­na­me van klach­ten wor­den erva­ren na een mani­pu­la­tie. Dit is een nor­ma­le reac­tie, die meest­al bin­nen 24 tot 48 uur van­zelf weer zal verdwijnen.

Tot slot

De manu­eel the­ra­peut bepaalt op basis van de anam­ne­se en het licha­me­lijk onder­zoek of een mani­pu­la­tie zin­vol zal zijn bij uw klach­ten­beeld. Na het bespre­ken van de onder­zoeks­be­vin­din­gen, zal de manu­eel the­ra­peut een voor­stel doen betref­fen­de het behan­del­plan. Voordat een manu­eel the­ra­peut gaat mani­pu­le­ren, zal uw the­ra­peut altijd eerst toe­stem­ming vra­gen voor een mani­pu­la­tie. Er zal dus nooit gema­ni­pu­leerd wor­den zon­der dat dit voor­af met u over­legd is.

Heeft u na het lezen van dit blog nog vra­gen over manu­e­le the­ra­pie of over mani­pu­le­ren? Neem dan gerust con­tact met ons op!

Archieven

Share This