TENS bij (Poly)neuropathie

door | 17-04-2023 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering

In mijn 20 jarig func­ti­o­ne­ren als Fysiotherapeut en Acupuncturist ben ik met zeer gro­te regel­maat men­sen tegen­ge­ko­men met neu­ro­pa­thi­sche pijn­klach­ten. ”Brandende, pijn­lij­ke voe­ten met af en toe mes­ste­ken” en een erg pijn­lij­ke, over­ge­voe­li­ge huid óf juist de tegen­over­ge­stel­de “dove, gevoel­lo­ze sen­sa­tie in de voe­ten en onder­be­nen waar­bij het gevoel over­heerst op “eier­do­zen of op wat­ten” te lopen. Bij de laat­ste groep betreft het men­sen die het ver­schil niet voe­len tus­sen op een kou­de tegel­vloer of op een war­me vloer­be­dek­king te staan. Daardoor ont­staat ook een ver­min­derd bewe­gings­ge­voel waar­door de kans op val­ge­vaar wordt vergroot.

Alsof deze sen­sa­ties nog niet erg genoeg lij­ken te zijn is het ant­woord van­uit de puur wes­ter­se medi­sche invals­hoek, het advi­se­ren van zwa­re pijn­stil­lers en anti­de­pres­si­va (meest­al met een gele stic­ker) die de kans op val­ge­vaar juist alleen maar ver­gro­ten en niets aan de pijn of ver­ve­len­de sen­sa­tie ver­an­de­ren. De iro­nie aan deze niet oplos­sing is ook nog eens dat één gro­te oor­za­ke­lij­ke fac­tor van het ont­staan van neu­ro­pa­thi­sche klach­ten intoxi­ca­tie is. Dit bete­kent niet alleen ver­vui­ling en ver­gif­ti­ging van ons eigen lichaam, immuun­sys­teem en zenuw­stel­sel door alco­hol, roken óf drugs­mis­bruik, máár ook ver­gif­ti­ging door medi­ca­tie!

Zo is onlangs nog­maals dui­de­lijk in het nieuws geweest, dat chro­nisch gebruik van “maag­be­scher­mers” vita­mi­ne B12, mag­ne­si­um, foli­um­zuur, vita­mi­ne C en cal­ci­um aan het lichaam ont­trek­ken en dat op lan­ge­re ter­mijn de kans op maag­in­fec­ties hier­door alleen maar ver­groot wordt! Laat ik u ver­vol­gens ver­tel­len dat vita­mi­ne B12 juist dat­ge­ne is dat ervoor zorgt dat onze mye­ly­ne­sche­de (de bescherm­laag van onze zenu­wen) opge­bouwd wordt.

Waarom blij­ven art­sen dan zo hard­nek­kig medi­ca­tie voor­schrij­ven die niets aan de klach­ten ver­an­derd en alleen maar bij­kom­sti­ge com­pli­ca­ties doen toe­ne­men? Uiteindelijk zou een­ie­der anti­de­pres­si­va nodig heb­ben, want dat doet boven­staan­de situ­a­tie­be­schrij­ving de men­sen tot wan­hoop drijven …
Helaas ben ik er de afge­lo­pen jaren genoeg van tegen­ge­ko­men in de prak­tijk … Máár het goe­de nieuws is dat er ook een niet inva­sie­ve behan­del­vorm is die de maag niet bena­deelt, die geen ver­de­re bouw­stof­fen aan het lichaam ont­trekt en die ook geen nega­tie­ve invloed op het reac­tie­ver­mo­gen, alert­heid of bewust­zijn heeft. Daarnaast zijn de kos­ten op de lan­ge ter­mijn ook nog eens bedui­dend lager dan met chro­ni­sche pijn­stil­lers én maagbeschermers.

In 2011 kwam ik per toe­val in con­tact met TENS. TENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) is een metho­de die voor­al ook wordt inge­zet voor de behan­de­ling van pijn bij poly­neu­ro­pa­thie. Vanaf een TENS-appa­raat wor­den zach­te elek­tri­sche impul­sen door de huid gestuurd die de pijn op twee manie­ren kun­nen ver­lich­ten. Aan de ene kant kun­nen ze de over­dracht van pijn­prik­kels op het rug­gen­merg blok­ke­ren. Aan de ande­re kant sti­mu­le­ren ze de afgif­te van lichaams­ei­gen stof­fen die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor pijnverlichting.
Ik ont­dek­te dat er naast de pla­ke­lek­tro­den ook zoiets bestond als een sti­mu­la­tie­kous of hand­schoen, die de stroom­mas­sa­ge over alle zenuw­ui­t­ein­den in de han­den en voe­ten kon ver­de­len, waar­door de “in slaap gesuk­kel­de” zenuw­ui­t­ein­den weer geac­ti­veerd kun­nen wor­den. Hier is juist de winst te beha­len door inac­tie­ve zenuw­ve­zels weer te prik­ke­len en te activeren.

Ik ben me toen gaan ver­die­pen in TENS bij polo­neu­ro­pa­thie en kon de nodi­ge weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken vin­den die de meer­waar­de van TENS onder­bou­wen. Maar over de metho­de met de simu­la­tie­kous was nog wei­nig onder­zoek te vin­den. Toen ben ik uit pure nieuws­gie­rig­heid naar één van de neu­ro­lo­gen in het Zuyderland Medisch Centrum gegaan om deze metho­de voor te leg­gen en te vra­gen of zij er bekend mee waren op neu­ro­lo­gie. Dokter van Domburg de betref­fen­de neu­ro­loog gaf aan de metho­de niet te ken­nen en hij gaf ook aan dat zij als neu­ro­lo­gen gebon­den zijn aan een bat­te­rij van medi­ca­tie. Omdat hij als vak­spe­ci­a­list ook altijd open stond voor ver­be­te­ring en het zoe­ken naar effec­tie­ve behan­del­me­tho­des stel­de hij voor om samen een klein­scha­lig onder­zoek te doen bij pati­ën­ten met neu­ro­pa­thi­sche klach­ten. Omdat er van­uit de inter­nis­ten en de dia­be­tes­ver­pleeg­kun­di­gen ook heel veel men­sen met Diabetische Neuropathie gedi­a­gnos­ti­ceerd wor­den heb­ben we de DAC (dia­be­tes advies cen­trum) van het Zuyderland MC ook bij het onder­zoek betrokken.

In een half jaar tijd heb­ben we vijf­en­twin­tig per­so­nen met neu­ro­pa­thi­sche klach­ten, chro­ni­sche idi­o­pa­ti­sche axo­na­le poly­neu­ro­pa­thie (CIAP) en dia­be­ti­sche neu­ro­pa­thie zes weken lang met TENS behan­deld. De uit­kom­sten waren:

  1. Een afna­me van de pijnsensatie.
  2. Een ver­be­ter­de func­tie van de spie­ren die de voet hef­fen, waar­door min­der kans op valgevaar.
  3. Een toe­na­me van de func­ti­o­ne­le loop­af­stand op de zes minu­ten wandeltest.

Daarnaast en dat is mis­schien nog wel het mooi­ste resul­taat; Een ver­be­te­ring in kwa­li­teit van leven door de boven­staan­de drie behan­del­re­sul­ta­ten te samen.

Inmiddels heb­ben we reeds meer dan 300 pati­ën­ten kun­nen hel­pen een bete­re kwa­li­teit van leven te kun­nen rea­li­se­ren met behulp van TENS. We heb­ben bin­nen Houben Fysiotherapie enke­le erva­rings­des­kun­di­gen met betrek­king tot TENS en TENS bij poly­neu­ro­pa­thie. We begin­nen meest­al met een proef­pe­ri­o­de van twee tot zes weken waar­bij u het TENS-appa­raat­je mee naar huis krijgt. Indien u baat heeft bij deze behan­de­ling, kunt u van­uit de basis­ver­ze­ke­ring de TENS ver­goed krij­gen en neemt u het heft in han­den zon­der van zwa­re medi­ca­tie afhan­ke­lijk te zijn. Voor de uit­ein­de­lij­ke aan­vraag van de TENS heb­ben we dan wel een aan­vraag van een “pijn­ge­re­la­teer­de” spe­ci­a­list nodig om in aan­mer­king te komen voor de vergoeding.

Op het moment dat u een aan­ge­na­me afna­me van de klach­ten ervaart en func­ti­o­neel meer moge­lijk­he­den in belast­baar­heid gaat erva­ren, is de moge­lijk­heid om mid­dels func­ti­o­ne­le oefen­the­ra­pie de belast­baar­heid ver­der op te bou­wen. Ter onder­steu­ning van het immuun­sys­teem en het hel­pen met afvoe­ren van afval­stof­fen (toxi­nes) heb­ben we ook nog de moge­lijk­heid om acu­punc­tuur toe te pas­sen en u te advi­se­ren met betrek­king tot voe­dings­sup­ple­men­ten van­uit de ortho­mo­le­cu­lai­re geneeskunde.

In deze blog beperk ik me even tot de moge­lijk­he­den in behan­de­ling en heb ik niet alle oor­za­ke­lij­ke fac­to­ren zoals dia­be­tes, stof­wis­se­lings­ziek­tes en che­mo­the­ra­pie of bestra­lin­gen bespro­ken. Daarvoor ver­wijs ik u graag naar onze fol­ders TENS bij neu­ro­pa­thie en Acupunctuur bij poly­neu­ro­pa­thie en even­tu­eel de vol­gen­de link;

https://schwa-medico.nl/waar-heeft-u-pijn/wat-is-polyneuropathie/

Bent u let­ter­lijk uit­ge­dok­terd met uw neu­ro­pa­thi­sche (pijn)klacht en krijgt u er bij­na een maag­zweer van? Heeft u ver­der nog vra­gen? Twijfel dan niet en infor­meer bij een van onze collega’s naar de mogelijkheden.

Warme groet,

Ian Wimmer

Fysiotherapeut / Neurorevalidatie / dryneed­ling­the­ra­peut / Acupuncturist
Houben Fysiotherapie

Archieven

Share This