Revalidatie na een coronabesmetting

door | 09-04-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, COVID-19

Bij deze wil­len wij graag ken­baar maken dat wij, met behulp van de beschik­ba­re evi­den­tie, een behan­del­pro­to­col heb­ben opge­steld voor de reva­li­da­tie van pati­ën­ten die besmet zijn geweest met het coro­na­vi­rus (COVID-19).

Met een team van acht fysi­o­the­ra­peu­ten, allen met ver­schil­len­de spe­ci­a­li­sa­ties, heb­ben we ons ver­diept in het reva­li­da­tie­tra­ject voor coronapatiënten.

De eerste patiënten zijn virusvrij

De eer­ste pati­ën­ten zijn inmid­dels weer virus­vrij, maar dat wil niet zeg­gen dat ze vol­le­dig her­steld en dus ook klach­ten­vrij zijn. Een ziek­te­pe­ri­o­de of zie­ken­huis­op­na­me kan door (lang­du­ri­ge) inac­ti­vi­teit een hoop licha­me­lij­ke klach­ten ver­oor­za­ken. Wij rea­li­se­ren ons dat het voor deze men­sen uiter­ma­te belang­rijk is om weer opti­maal te kun­nen par­ti­ci­pe­ren in de maat­schap­pij. Fysiotherapie kan een belang­rij­ke rol spe­len in het reva­li­da­tie­pro­ces. Hoe eer­der de reva­li­da­tie gestart kan wor­den, hoe gro­ter de kans op vol­le­dig herstel.

Wetenschappelijk behandelprotocol

Aan de hand van de evi­den­tie die op dit moment beschik­baar is, heb­ben we een behan­del­pro­to­col opge­steld. Dit pro­to­col is gericht op de reva­li­da­tie­fa­se na een (COVID-19) zie­ken­huis- en/of IC opna­me én voor pati­ën­ten die thuis in iso­la­tie heb­ben moe­ten uit­zie­ken na besmet­ting met het coro­na­vi­rus. 

Binnen dit pro­to­col ligt het accent op adem­ha­lings­tech­nie­ken, spier­kracht- en con­di­tie­trai­ning. Hierbij wordt (indien nood­za­ke­lijk) dië­te­tiek, ergo­the­ra­pie en logo­pe­die opge­start. Dit zijn dis­ci­pli­nes waar wij al gerui­me tijd nauw mee samenwerken.

Een revalidatie met 3 fasen

Ons behan­del­pro­to­col bestaat uit drie fasen: de thuis­fa­se, de reva­li­da­tie­fa­se en de afslui­ting / nazorg­fa­se. In de thuis­fa­se zal de the­ra­pie met name bestaan uit adem­ha­lings­tech­nie­ken en een aan­tal basis­oe­fe­nin­gen. Zo kun­nen er voor­waar­den wor­den geschept om daar­na in de prak­tijk te kun­nen gaan trai­nen. Tevens wordt er in de thuis­fa­se infor­ma­tie gege­ven over ener­gie­ver­de­ling en ver­moeid­heid. Deze behan­del­fa­se kan direct opge­start wor­den, ook als de prak­tijk nog geslo­ten is voor fysie­ke behan­de­lin­gen. We heb­ben ver­schil­len­de moge­lijk­he­den om pati­ën­ten op afstand te bege­lei­den. 

Tijdens de reva­li­da­tie­fa­se zal voor­na­me­lijk in de prak­tijk aan spier­kracht en con­di­tie gewerkt wor­den. Aan de hand van een aan­tal tes­ten wordt er een maat­werk pro­gram­ma opge­steld. 

Bij de afslui­ting en nazorg­fa­se is het van belang dat de pati­ënt zelf in staat is om zijn her­stel ver­der vorm te geven en een actie­ve levens­stijl ver­der voort te zetten.

Contact opnemen?

Ben je iemand, of ken je iemand die het coro­na­vi­rus heeft gehad en onder goe­de bege­lei­ding weer vol­le­dig wil her­stel­len? Neem dan gerust con­tact met ons op. Dit kan tele­fo­nisch (046−888 1007), via mail (info@houbenfysiotherapie.nl) of via onder­staan­de button:

Archieven

Share This