Informatie en adviezen over lage rugpijn

door | 09-01-2023 | Algemeen, Musculoskeletaal

Cijfers over lage rugpijn

Lage rug­pijn is een veel­voor­ko­men­de klacht bin­nen alle leef­tijds­groe­pen. 50–80% van de vol­was­se­nen ervaart eens of vaker in zijn leven een epi­so­de van lage rug­pijn. De man/vrouw ver­hou­ding is ca. 45/55 en de klach­ten zijn het meest voor­ko­mend tus­sen het 40e en 80e levensjaar.

De oorzaak van lage rugpijn

Bij acu­te lage rug­pijn is in ca. 95% van de geval­len geen dui­de­lij­ke licha­me­lij­ke oor­zaak aan­toon­baar. De klach­ten wor­den vaak beschouwd als een mul­ti­fac­to­ri­eel pro­bleem waar­bij fysieke‑, psychologische‑, soci­a­le- en medi­sche fac­to­ren een rol spe­len en elkaar beïn­vloe­den. Bij min­der dan 1% van de men­sen met lage rug­pijn is er een ern­sti­ge onder­lig­gen­de oor­zaak aan­we­zig. Een aan­vul­len­de rönt­gen­fo­to of MRI-scan is in ver­uit de mees­te geval­len van lage rug­pijn niet zinvol.

Factoren die moge­lijk bij­dra­gen aan het ont­staan van lage rug­pijn zijn o.a. over­ge­wicht, obe­si­tas, roken, depres­sie en hoge fysie­ke- en men­ta­le werk­druk. Ook kun­nen fac­to­ren als een slech­te alge­me­ne gezond­heids­toe­stand, angst voor pijn en bewe­gen, stress en een pas­sie­ve omgang met de klach­ten bij­dra­gen aan het aan­hou­den van lage rugklachten.

Het verminderen of voorkomen van lage rugpijn

Je kunt zelf veel doen om de klach­ten te ver­min­de­ren of te voor­ko­men. Blijf bewe­gen, leef gezond en pro­beer spe­ci­fie­ke oefe­nin­gen voor je rug te doen. Zorg dat je in goe­de con­di­tie blijft, blijf actief en pro­beer bed­rust zo veel moge­lijk te beper­ken. Probeer je dage­lijk­se acti­vi­tei­ten te blij­ven onder­ne­men. Zorg voor vol­doen­de ont­span­ning om zaken als stress, depres­sie­ve gevoe­lens en angst te verminderen/voorkomen. Probeer ver­der een gezond voe­dings­pa­troon aan te hou­den en niet te roken.

Pijnstilling zorgt er niet voor dat de rug­pijn snel­ler over­gaat, wel kan het hel­pen om beter te bewe­gen. Gebruik pijn­stil­ling altijd in over­leg met uw (huis)arts.

Fysiotherapie bij lage rugpijn

Uw fysi­o­the­ra­peut kan u onder­steu­nen bij het her­stel van de lage rug­klach­ten en de omgang met lage rug­pijn. De behan­de­ling kan o.a. bestaan uit oefen­the­ra­pie en advie­zen ter ver­min­de­ring van de klach­ten. Dit kan moge­lijk wor­den aan­ge­vuld met manu­e­le the­ra­pie of ande­re spe­ci­fie­ke behan­del­me­tho­den wan­neer de the­ra­peut dit nodig acht.

In een klein deel van de geval­len kan rug­pijn voor­ko­men bij een lum­baal radi­cu­lair syn­droom (LRS). Dit ken­merkt zich vaak door uit­stra­len­de pijn in het (onder)been, moge­lijk gecom­bi­neerd met krachts­ver­lies en/of gevoels­ver­lies in het been. Bij deze klach­ten is het vaak ver­stan­dig om con­tact op te nemen met de huis­arts of fysi­o­the­ra­peut. Neem direct con­tact op met de huis­arts wan­neer er spra­ke is van:

  • een doof gevoel aan de bin­nen­kant van je boven­be­nen en/of schaamstreek
  • onge­wild ver­lies van uri­ne of ontlasting
  • wan­neer je niet kunt plassen
  • bij toe­ne­mend ver­lies van spier­kracht in de benen

Archieven

Share This