Update: Hoe werkt de vergoeding fysiotherapie in 2020?

door | 11-03-2020 | Algemeen, Zorgverzekering

De laat­ste maan­den heb­ben de kran­ten vol gestaan over de ver­goe­din­gen fysi­o­the­ra­pie in 2020. We kun­nen daar­over kort en krach­tig zijn. De pre­mie is niet veer hoger gewor­den, maar de ver­goe­din­gen voor bij­voor­beeld fysi­o­the­ra­pie zijn in veel pak­ket­ten terug­ge­schroefd. Linksom of rechts­om wordt er dus ver­der bezuinigd.

Hoe werkt de vergoeding fysiotherapie in 2020?

Als prak­tijk heb­ben wij met alle zorg­ver­ze­ke­raars een over­een­komst. Bij een aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring krijgt u fysi­o­the­ra­pie bij ons vol­le­di­ge ver­goe­ding bin­nen uw pak­ket. Door onze inves­te­rin­gen in kwa­li­teit en orga­ni­sa­tie zijn wij voor vrij­wel alle zorg­ver­ze­ke­raars voor­keurs­le­ve­ran­cier. Wij advi­se­ren u om eens te kij­ken of uw ver­goe­ding fysi­o­the­ra­pie uit de basis – of aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring wordt vergoed.

Een niet-chronische indicatie (nek‑, rug- schouderklachten etc)

De ver­goe­ding fysi­o­the­ra­pie wordt betaald uit de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Heeft u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring, dan komen de behan­de­lin­gen fysi­o­the­ra­pie voor eigen reke­ning. Bij onvol­doen­de bud­get of behan­de­lin­gen in de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring, komen behan­de­lin­gen die niet meer ver­goed wor­den voor eigen rekening.

U heeft recht op ver­goe­ding van een aan­tal behan­de­lin­gen per kalen­der­jaar of soms een bud­get per kalen­der­jaar – zorg­ver­ze­ke­ring afhan­ke­lijk. Dit aan­tal kunt u altijd nakij­ken bij uw verzekering.

Een chronische indicatie (beroerte, fysiotherapie na een operatie, etc)

Bij een nieu­we chro­ni­sche indi­ca­tie komen de eer­ste 20 behan­de­lin­gen voor reke­ning van de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Bij geen of onvol­doen­de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring komen deze eer­ste 20 of een gedeel­te hier­van voor eigen reke­ning. Vanaf de 21e behan­de­ling wordt de fysi­o­the­ra­pie ver­goed uit de basis­ver­ze­ke­ring. Bij de basis­ver­ze­ke­ring geldt dat de eer­ste €385,- als eigen risi­co gedra­gen moe­ten wor­den. Indien fysi­o­the­ra­pie de eer­ste post op de basis­ver­ze­ke­ring is, zal dus €385,- eigen risi­co via de zorg­ver­ze­ke­ring wor­den teruggevorderd.

Wij komen u tegemoet met een inloopspreekuur

Als fysi­o­the­ra­peu­ten pro­be­ren we con­ti­nu te zoe­ken naar manie­ren om u als client zo goed moge­lijk van dienst te zijn. Om niet gelijk uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring te hoe­ven gebrui­ken orga­ni­se­ren wij bij­voor­beeld 1x per week een inloop spreek­uur. Op dins­dag­avond heb­ben we bij­voor­beeld een spreek­uur van 18.30 tot 19.00 uur op onze loca­tie aan de Romeinenstraat 28 (Anytime Fitness Lahrhof). Tijdens dit spreek­uur wer­ken we met gra­tis con­sul­ten van 10 minu­ten. Tijdens dit spreek­uur kun­nen we beoor­de­len of u bij de fysi­o­the­ra­peut op de juis­te plek bent en kun­nen we u voor­zien van advies. Indien wen­se­lijk kun­nen we daar­na een afspraak plan­nen voor een inta­ke en onder­zoek. U kunt ook een afspraak maken voor dit inloop spreek(half)uur. U kunt via “deze link” het con­tact­for­mu­lier invul­len en uw gege­vens ach­ter­la­ten. Heeft u vra­gen over fysi­o­the­ra­pie ver­goe­din­gen, uw polis of een vraag over een spe­ci­fie­ke behan­de­ling? Wij staan altijd klaar om uw vra­gen te beantwoorden.

Archieven

Share This