Lichaamswaarden

Middels onder­zoek bestaat de moge­lijk­heid om aller­lei ver­schil­len­de waar­den in het men­se­lijk lichaam te meten. Sommige zijn mak­ke­lij­ker te meten dan ande­re. Het meten van de bloed­druk of het zuur­stof­ge­hal­te in het bloed is een­vou­dig. Het maken van een MRI- of CT-scan is alweer iets moei­lij­ker. Vreemd genoeg doen we in de basa­le metin­gen wei­nig tot niets met de pH-waar­de van het lichaam. Deze waar­de is ech­ter van groot belang om diver­se uit­wis­se­lings­pro­ces­sen in het lichaam goed te laten ver­lo­pen. Denk hier­bij aan de uit­wis­se­ling van hor­mo­nen en vita­mi­nen, maar ook van voedingsstoffen.

De pH-waarde

Een goe­de pH-waar­de is 7,3. Dan is de waar­de van ons inter­ne mili­eu neu­traal. Is de pH-waar­de lager dan zeven, dan spre­ken we van een ver­zuurd mili­eu. Is de pH-waar­de hoger dan acht, dan spre­ken we van een basisch milieu.

In onze hui­di­ge wel­va­ren­de maat­schap­pij met bij­be­ho­ren­de leef­ge­woon­tes, heb­ben veel men­sen een ver­zuurd intern mili­eu en is de pH-waar­de (veel) lager dan zeven. Hoe lager de pH-waar­de, hoe gro­ter de ver­zu­ring van je lichaam is en hoe gro­ter de effec­ten zijn.

Oorzaken verzuring

Verzuring kent vier gro­te oor­za­ken. Deze vier groe­pen zul­len we ver­der toelichten.

 1. Voeding
 2. Stress
 3. Medicatie
 4. Overtraining / overbelasting

Voeding

Voeding kent pro­duc­ten in het zure spec­trum als­ook in het basisch spec­trum. De basi­sche pro­duc­ten zijn met name groen­te en fruit zoals toma­ten, wor­tels cham­pig­nons, sla, cour­get­te en broc­co­li. De zure voe­dings­pro­duc­ten begin­nen bij zui­vel, vis en ein­di­gen via vlees, brood, gra­nen bij alco­ho­li­sche pro­duc­ten en sterk zoe­te pro­duc­ten als fris­drank en ener­gie­drank­jes. Met name de pro­duc­ten uit het zuur­spec­trum vor­men het groot­ste gedeel­te van onze hui­di­ge voe­ding. Daarmee ver­zu­ren wij dus tel­kens ons lichaam.

Stress

Stress heb­ben we nodig. Dit zorgt voor belang­rij­ke pro­ces­sen bin­nen ons sys­teem, waar­door we alert blij­ven. Het is helaas zo dat we tegen­woor­dig steeds meer per­ma­nen­te stres­so­ren heb­ben. Stress op het werk, pri­vé, finan­ci­eel, maar er is ook een over­do­sis een infor­ma­tie­ver­we­king in de hui­di­ge Westerse maat­schap­pij. Nieuwssites, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok en ga zo maar door. We scha­ke­len daar­door niet of te wei­nig af.  On lichaam ver­keert con­ti­nu in stress.

Medicatie

Ooit heb ik in mijn oplei­ding fysi­o­the­ra­pie geleerd dat men bij meer dan vier soor­ten medi­cij­nen niet kan ver­tel­len wat wel en niet werkt of elkaar beïn­vloedt. Mensen krij­gen door de jaren heen steeds vaker meer medi­cij­nen voor­ge­schre­ven. Vaak blijft eva­lu­a­tie van medi­cij­nen ach­ter­we­ge. Veel medi­cij­nen heb­ben een ver­zu­ren­de wer­king op het lichaam. Hierdoor ont­staat wijn­steen­zuur en ace­tylsa­li­cyl­zuur. Het regel­ma­tig eva­lu­e­ren van je medi­ca­tie-inna­me met je arts of apo­the­ker is daar­om zeer aan te bevelen.

Overtraining / overbelasting

Dit kan gere­la­teerd zijn aan spor­tie­ve acti­vi­tei­ten en dan spreekt het onder­werp waar­schijn­lijk voor zich. Maar over­trai­ning / over­be­las­ting kan ook optre­den bij men­sen die hun lichaam uit­put­ten en over de gren­zen van hun kun­nen gaan. Dit kan werk- of pri­vé gere­la­teerd zijn. Ook door te wei­nig slaap, slech­te voe­ding of te wei­nig lichaams­be­we­ging bestaat de kans op over­be­las­ting. Zorg dus dat je belas­ting en je belast­baar­heid in balans zijn.

Effecten van verzuring op je lichaam

Bij ver­zu­ren­de pro­ces­sen wor­den onder ande­re de vol­gen­de zuren in je lichaam aan­ge­maakt: melk­zuur, uri­ne­zuur, vet­zuur, looi­zuur, zwa­vel­zuur, oxaal­zuur enz. Bij klei­ne hoe­veel­he­den van deze stof­fen ruimt het lichaam deze zelf op. Daarvoor is wel rust nodig, even­als goe­de voe­ding en gedo­seer­de training.

Door boven­ge­noem­de oor­za­ken zien we dat het lichaam niet meer de kans krijgt terug in balans te komen. We nut­ti­gen te wei­nig basi­sche voe­dings­stof­fen om balans te cre­ë­ren. Bij een lan­ge­re staat van ver­zu­ring van het lichaam, kun­nen ver­schil­len­de aan­doe­nin­gen ontstaan:

 • ont­ste­kin­gen van gewrichten
 • pso­ri­a­sis
 • eczeem
 • fibro­my­al­gie
 • hoge bloed­druk
 • kalkna­gels
 • blaas­ont­ste­king
 • artri­tis
 • enz.

Meten van pH-waarde

Je pH-waar­de bepa­len kan mid­dels bloed­on­der­zoek via de huis­arts of spe­ci­a­list. Een een­vou­di­ge­re en goed­ko­pe­re metho­de om een indi­ca­tie van je pH-waar­de te krij­gen, is door gebruik te maken van pH-test­strips. Zo kun je bin­nen een dag zien wat je gemid­del­de pH-waar­de is. Afhankelijk van de uit­komst kun je dan stap­pen onder­ne­men om deze waar­de te verbeteren.

Behandelplan

Naast het ver­be­te­ren van je voe­ding, advies in trai­ning en belas­ting-belast­baar­heid, stress­re­duc­tie en medi­ca­tie-eva­lu­a­tie kun je ook actief gaan ont­zu­ren. Meestal advi­se­ren we men­sen om eerst te star­ten met ont­zu­ren­de thee, waar­na er gestart kan wor­den met basi­sche drup­pels en ont­zu­ren­de sup­ple­tie. Dit zorgt voor een actief ont­zu­rings­pro­ces. Binnen enke­le weken tot maan­den is er een sig­ni­fi­can­te ver­be­te­ring van de pH-waar­de waar­neem­baar. Vaak zien we dan ook een afna­me van de daar­mee gepaard gaan­de klachten.

Voor meer infor­ma­tie neem gerust con­tact met ons op.

Archieven

Share This