Fire Cupping is naast acu­punc­tuur één van de behan­del­me­tho­des die bin­nen de TCM (Traditional Chinese Medicine) toe­ge­past kun­nen wor­den om de Qi Flow ofte­wel onze ener­gie­stroom te bevorderen.

Evenals acu­punc­tuur is Fire Cupping erop gericht om ons immuun­sys­teem en daar­mee ons zelf­he­lend ver­mo­gen te sti­mu­le­ren. Dit gebeurt vol­gens het­zelf­de prin­ci­pe als bij de wes­ters beken­de “klas­sie­ke bind­weef­sel­mas­sa­ge” die ook regel­ma­tig bin­nen de fysi­o­the­ra­pie en mas­sa­ge­the­ra­pie wordt toe­ge­past. Dit prin­ci­pe is geba­seerd op het ver­min­de­ren van de span­ning op de huid die uit drie lagen bestaat. Tussen deze drie bui­ten­ste lagen cir­cu­leert ons eer­ste afweer­sys­teem, dat ons tegen exter­ne ziek­te­ver­wek­kers zoals een kou­de wind of vries­kou moet bescher­men. Vanuit de TCM noe­men we deze bescher­men­de ener­gie “Wei Qi”.

Indien we fysie­ke (chro­ni­sche) stress erva­ren door bij­voor­beeld een lang­du­rig aan­ge­hou­den ver­keer­de werk- of slaap­hou­ding of psy­cho-emo­ti­o­ne­le stress door gevan­gen te zit­ten in een onge­zon­de rela­tie thuis of op het werk, dan gaan onze bloed­va­ten ver­nau­wen en onze huid/bindweefsellagen strak­ker op elkaar zit­ten waar­door er wei­nig ruim­te over blijft voor cir­cu­la­tie van onze “Wei Qi. Ons lym­festel­sel kan dan moei­lij­ker afval­stof­fen afvoe­ren, waar­door er ver­vol­gens ook weer min­der ruim­te over­blijft om voe­dings­stof­fen naar de huid en de bui­ten­ste bind­weef­sel­la­gen te trans­por­te­ren. Het gevolg is dat afval­stof­fen en zuren zich tus­sen deze lagen gaan opho­pen en pijn­lij­ke trig­ger­points gaan vor­men. Dit is ook één van de rede­nen waar­om bepaal­de ten­der­points bij fibro­my­al­gie gevoe­li­ger kun­nen wor­den en blijven!
Cupping zorgt door een vacu­üm­mas­sa­ge van de bui­ten­ste huid­la­gen ervoor dat de tus­sen­ge­le­gen ruim­tes weer opti­maal benut kun­nen wor­den voor de afvoer van afval­stof­fen én de toe­voer van voedingsstoffen.

Mensen geven vaker aan het gevoel te heb­ben dat ze “te wei­nig vel heb­ben” of het gevoel te heb­ben dat “hun jas­je te strak zit”.

Hoe werkt Fire Cupping?

Door een vlam kort­du­rend in een cup­ping­glas te hou­den “ver­bran­den” de zuur­stof­mo­le­cu­len in het glas waar­door er een vacu­ü­mef­fect op de huid ont­staat met als gevolg dat de huid­la­gen van elkaar los­ko­men en de afval­stof­fen vrij­ko­men. Deze wor­den ver­vol­gens door de lym­fe­ba­nen afgevoerd.
Voorwaarde hier­voor is dat we dan wel genoeg water of thee drin­ken om ook daad­wer­ke­lijk deze vloei­stof­fen te kun­nen laten cir­cu­le­ren en uit te plas­sen of zweten.

 1. Cupping wordt over het alge­meen als een meer aan­ge­na­me behan­de­ling erva­ren dan de klas­sie­ke bind­weef­sel­mas­sa­ge, waar de dro­ge huid opge­pakt en uit­ge­kneed wordt. Binnen de cup­ping ken­nen we drie toepassingen;
 2. Standing cup­ping, waar­bij de cups geplaatst wor­den en 10 tot 30 minu­ten blij­ven staan.
 3. Walking cup­ping, waar­bij er met een mas­sa­ge­o­lie met de cup over de huid bewo­gen wordt.
  Alternating cup­ping, waar­bij er één cup op en af over de huid geplaatst wordt.

Het verschil tussen Fire Cupping en reguliere Cupping

Daarnaast wordt er nog ver­schil gemaakt tus­sen Fire Cupping en gewoon regu­lie­re Cupping. Fire cup­ping is wat arbeids­in­ten­sie­ver en heeft het extra warm­te-ele­ment het­geen de door­bloe­ding en ener­gie­stroom nog net iets meer bevor­dert. De regu­lie­re cup­ping komen we regel­ma­tig in de wel­l­ness tegen en is iets min­der arbeids­in­ten­sief. Hierbij wordt vaker mid­dels sili­co­nen of kunst­stof cups met een vacu­üm­pi­stool of vacu­üm­pom­pje behan­deld. Het extra vuur­ele­ment ont­breekt bij deze methode.

Enkele positieve effecten van Cupping

 • Minder druk­pijn­lij­ke ten­der­points bij fibromyalgie
 • Minder druk- en rek­pijn­lij­ke myo­fas­ci­a­le triggerpoints
 • Bevorderen van het lym­festel­sel en daar­mee de afvoer van afvalstoffen
 • Het boost ons immuunsysteem
 • Het ver­be­te­ren van de door­bloe­ding van huid en opper­vlak­ki­ge spieren
 • Het ver­be­tert de beweeg­lijk­heid van onze bind­weef­sel­la­gen en daar­mee de gehe­le mobiliteit
 • Het ver­min­dert hooikoortsklachten

Mocht er naar aan­lei­ding van dit blog een vuur­tje bij u zijn aan­ge­wak­kerd? Dan zie ik u graag in de praktijk!

Archieven

Share This