Effecten van krachttraining

door | 26-06-2023 | Fitness, Sportblessures

Het zal voor nie­mand een ver­ras­sing zijn dat spor­ten een posi­tief effect op je lichaam heeft. In dit blog wordt meer infor­ma­tie gege­ven over wel­ke posi­tie­ve effec­ten dit nou pre­cies zijn en wel­ke invloed kracht­trai­ning spe­ci­fiek op je lichaam heeft.

Algemene positieve effecten van sporten

Wanneer je lichaam regel­ma­tig fysie­ke belas­ting met vol­doen­de inten­si­teit ervaart (lees: spor­ten) tre­den er na ver­loop van tijd posi­tie­ve fysi­o­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen op in je lichaam. Deze trai­nings­ef­fec­ten zijn afhan­ke­lijk van de aard, duur en inten­si­teit van het spor­ten. Grofweg wor­den er door spor­ten een aan­tal cen­tra­le trai­nings­ef­fec­ten gere­a­li­seerd, dit zijn onder andere:

 • Een ver­laag­de (rust) hartfrequentie
 • Een toe­ge­no­men slag­vo­lu­me en hart­mi­nuut­vo­lu­me van het hart
 • Een toe­na­me van het bloed­vo­lu­me en het hemoglobinegehalte
 • Een toe­na­me van de maxi­ma­le zuur­stof­op­na­me (VO2max)
 • Een ver­ho­ging van de anae­ro­be drempel
 • Een daling van de bloeddruk
 • Een toe­na­me van de effec­ti­vi­teit van de adem­ha­ling en zuurstofopname
 • Een toe­na­me van het longvolume

Naast boven­staan­de effec­ten, die zich voor­al in de lon­gen en het hart- en vaat­stel­sel uiten, zijn er ook nog een aan­tal posi­tie­ve loka­le effec­ten merk­baar in de spier­groe­pen die getraind wor­den. Hierbij gaat het voor­al om posi­tie­ve effec­ten bin­nen de ener­gie­huis­hou­ding, de door­bloe­ding en de voe­dings­stof­fen-voor­zie­ning van de spier.

Specifieke effecten van krachttraining

Coördinatie

Na een kor­te peri­o­de van kracht­trai­ning treedt er al ver­be­te­ring van de coör­di­na­tie op, dit is soms zelfs al na de eer­ste trai­ning zicht­baar. Denk hier­bij aan het beter kun­nen uit­voe­ren van een (moei­lij­ke) oefe­ning, het gerich­ter kun­nen gooi­en met een bal of het beter kun­nen behou­den van je even­wicht. Het ver­be­te­ren van de coör­di­na­tie is een effect van het leer­ge­drag van ons zenuw­stel­sel, waar­bij er zowel in de spie­ren zelf als op cen­traal niveau ver­be­te­rin­gen plaats­vin­den. De ver­be­te­ring van de coör­di­na­tie zorgt ook voor een snel­le kracht­toe­na­me bin­nen enke­le weken tot maan­den na de start van de trai­ning. Dit komt door­dat de spie­ren beter en gecon­tro­leer­der aan­ge­stuurd kun­nen wor­den. Naast de kracht­toe­na­me door de coör­di­na­tie­ver­be­te­ring vindt er ook kracht­toe­na­me door hyper­tro­fie van de spier plaats.

Hypertrofie

Het meest beken­de effect van kracht­trai­ning is de spier­groei, ook wel hyper­tro­fie genoemd. Deze spier­groei is het gevolg van de toe­na­me van het aan­tal spier­ve­zels in een spier en de dik­te hier­van. Dit heeft als gevolg dat de spie­ren ster­ker wor­den en de (maxi­ma­le) kracht dus toe­neemt. Ook wordt het spier­weef­sel en het omlig­gen­de weef­sel ster­ker, waar­door de spie­ren ook meer belast­baar en min­der bles­su­re­ge­voe­lig wor­den. Niet alleen je spie­ren, maar bij­voor­beeld ook je bot­ten en gewrich­ten wor­den ster­ker en meer belast­baar door kracht­trai­ning. Het is hier­bij wel belang­rijk om je aan de juis­te trai­nings­prin­ci­pes te hou­den om over­trai­ning te voorkomen.

Andere feiten over krachttraining

Krachttraining is onder ande­re een gezond en onder­steu­nend mid­del voor:

 • Gewichtsverlies
 • Het voor­ko­men van vele ziek­tes zoals dia­be­tes en hart- en vaatziekten
 • Het onder­hou­den van je men­ta­le gezondheid
 • Het onder­hou­den van een goe­de hormoonbalans
 • Het voor­ko­men van vele licha­me­lij­ke klach­ten en blessures

Specifieke kracht­trai­ning is bewe­zen effec­tief bij tal van licha­me­lij­ke klach­ten zoals nek- en rug­klach­ten, spier- en pees­klach­ten en vele soor­ten gewrichtsklachten.

Krachttraining bij ouderen

Bij oude­ren is er met gerich­te kracht­trai­ning winst te beha­len in het ver­be­te­ren van de kracht en de coör­di­na­tie i.c.m. het ver­la­gen van het val­ri­si­co en de valangst. Dit effect kan zelfs op kor­te ter­mijn al optre­den, door de rela­tief snel­le coör­di­na­tie­ver­be­te­ring die er ont­staat. Het opbou­wen van spier­mas­sa duurt bij oude­ren lan­ger dan bij jon­ge­ren. Bij oude­ren zijn de effec­ten in spier­op­bouw meet­baar van­af 10–12 weken. Krachttraining is bij oude­ren extra belang­rijk om ach­ter­uit­gang van de spie­ren (o.a. door sar­c­ope­nie) te voor­ko­men en zo alge­he­le licha­me­lij­ke ach­ter­uit­gang tegen te gaan. Ook het posi­tie­ve effect van kracht­trai­ning op de bot­dicht­heid is, zeker bij oude­ren, zeer waar­de­vol om bij­voor­beeld oste­o­po­ro­se en bot­breu­ken te bestrijden/voorkomen. Op deze manier draagt kracht­trai­ning bij oude­ren bij aan het behoud van een goe­de kwa­li­teit van leven.

Krachttraining en eiwitten

Eiwitten zijn het belang­rijk­ste bestand­deel waar­uit spie­ren wor­den opge­bouwd. Bij kracht­trai­ning is het dus belang­rijk dat je gezond en geva­ri­eerd eet, waar­bij je vol­doen­de voe­dings­stof­fen bin­nen­krijgt om te her­stel­len van de workout.

No pain nog gain

In de kracht­sport­we­reld wordt vaak de uit­spraak ‘no pain no gain’ gebruikt, wat sug­ge­reert dat spier­groei enkel bij (spier-)pijn zou optre­den. Dit is ech­ter niet het geval, ook ande­re (min­der extre­me) vor­men van kracht­trai­ning kun­nen aan­zet­ten tot ver­bou­wings­pro­ces­sen in de spier in com­bi­na­tie met ande­re posi­tie­ve effec­ten in het lichaam.

Richtlijnen krachttraining

Er bestaan vele richt­lij­nen en vor­men gericht op de vorm, fre­quen­tie en inten­si­teit van kracht­trai­ning. Ook in de alge­me­ne lan­de­lij­ke bewee­gricht­lijn wor­den, naast 2,5 uur per week matig inten­sief bewe­gen, twee keer per week spier- en bot­ver­ster­ken­de acti­vi­tei­ten gead­vi­seerd, waar­on­der krachttraining.

De fysi­o­the­ra­peut of per­so­nal trai­ner is bekend met deze richt­lij­nen en kan een gericht oefen­pro­gram­ma opstel­len gericht op uw per­soon­lij­ke doe­len. Hierbij wordt reke­ning gehou­den met de belang­rij­ke trai­nings­prin­ci­pes voor een opti­maal trainingsresultaat.

Wilt u graag star­ten met kracht­trai­ning onder bege­lei­ding van een per­so­nal trai­ner of fysi­o­the­ra­peut? Dit is in ver­schil­len­de vor­men bij ons moge­lijk, meer infor­ma­tie is te vin­den op onze web­si­te of neem vrij­blij­vend con­tact met ons op.

Archieven

Share This