Echografie bij de fysiotherapeut in Sittard

door | 10-08-2020 | Musculoskeletaal

Sinds kort kunt u in onze fysi­o­the­ra­pie­prak­tijk in Sittard ook terecht voor MSU-echo­gra­fisch onder­zoek. MSU staat voor Musculo Skeletal Ultrasound. Dit bete­kent dat er mid­dels geluids­gol­ven (ultra­sound) beel­den wor­den gemaakt van mus­cu­loskel­e­ta­le struc­tu­ren (spie­ren, pezen, liga­men­ten, gewrich­ten met het kraak­been en slijm­beur­zen). 

Hoe werkt een echografie?

De geluids­gol­ven wor­den het lichaam inge­stuurd en de ver­schil­len­de weef­sels in het lichaam weer­kaat­sen deze gol­ven, die wor­den omge­zet in beel­den. Aan de hand van deze beel­den kun­nen we ver­schil­len­de struc­tu­ren beoor­de­len en de aan­we­zig­heid van patho­lo­gie­ën opspo­ren. Naast het beoor­de­len van de ver­schil­len­de struc­tu­ren in het lichaam, kun je mid­dels echo­gra­fie ook vocht­op­ho­pin­gen en kalk­af­zet­tin­gen opsporen.

Echografie in de praktijk

Vóórdat er een echo gemaakt wordt, zal altijd een inta­ke­ge­sprek en licha­me­lijk onder­zoek plaats­vin­den. De fysi­o­the­ra­peut die de inta­ke en het onder­zoek doet kan bepa­len of aan­vul­lend onder­zoek mid­dels echo­gra­fie meer­waar­de heeft. Soms is een klach­ten­beeld voor de fysi­o­the­ra­peut zo dui­de­lijk, dat een echo daar niks meer aan toe­voegt. Het kan ook zijn dat een bepaal­de klacht of afwij­king niet zicht­baar te maken is mid­dels echo­gra­fie. Daarnaast is het moge­lijk dat de betrouw­baar­heid van echo­gra­fisch onder­zoek bij bepaal­de afwij­kin­gen te laag is.

Wanneer wordt er een echo gemaakt?

Een echo kan onder ande­re gemaakt wor­den bij:

  • Schouderklachten
  • Elleboogklachten
  • Pols- en handklachten
  • Heupklachten
  • Knieklachten
  • Enkel- en voetklachten

In onder­staan­de tabel staan per lichaams­re­gio een aan­tal veel voor­ko­men­de indi­ca­ties voor echo­gra­fie weergegeven.

Schouder Elleboog Pols Heup Knie Enkel / voet
Slijmbeursontsteking Tenniselleboog Peesruptuur Snapping hip Peesruptuur Peesontsteking
Peesrupturen Golfelleboog Gewrichtsontsteking Gewrichtsontsteking Peesontsteking Gewrichtsontsteking
Kalkafzettingen Slijmbeursontsteking Trigger fin­ger Spierscheuren Bakerse cys­te Kalkafzettingen
Peesontstekingen Peesontsteking Ganglion Liesbreuk Zenuwproblematiek  Kapsel- band­let­sel

Behandeling en nacontrole

Naast het opspo­ren van afwij­kin­gen en/of patho­lo­gie­ën, kun­nen we mid­dels echo­gra­fie ook beoor­de­len in hoe­ver­re er al (natuur­lijk) her­stel is opge­tre­den. Dit is belang­rijk om de meest geschik­te behan­de­ling te kun­nen bepalen.

Soms zal er na een aan­tal behan­de­lin­gen nog eens een echo gemaakt wor­den om de struc­tu­ren opnieuw te beoor­de­len. Als iemand na behan­de­ling vol­le­dig klach­ten­vrij is, is dat natuur­lijk niet nodig.

Tot slot

Als laat­ste wil­len wij nog graag ver­mel­den dat echo­gra­fisch onder­zoek onge­vaar­lijk en pijn­loos is en dus geen enkel risi­co met zich mee­brengt. 

Wilt u meer weten of echo­gra­fie? Neem gerust con­tact met ons op.

Archieven

Share This