Dry needling behandeling

door | 12-12-2022 | Musculoskeletaal

Wat is dry needling?

Dry need­ling is een metho­de die effec­tief is bij spier­ge­re­la­teer­de klach­ten. Het is een tech­niek waar­bij er een dun­ne naald in de spier wordt gebracht, waar­door de spier snel en lang­du­rig zal ont­span­nen. Dry need­ling staat let­ter­lijk voor ‘dro­ge naald’, er wordt dus geen vloei­stof in het lichaam gespoten.

De naald wordt inge­bracht in spe­ci­fie­ke pun­ten in de spier, de zoge­naam­de trig­ger­points of spier­kno­pen. Dit is een pijn­lij­ke plek in de spier die zowel loka­le druk­pijn geeft maar ook uit­stra­len­de pijn op ande­re plek­ken in het lichaam kan ver­oor­za­ken. Daarnaast kan een trig­ger­point lei­den tot een ver­min­der­de spier­kracht en/of een bewe­gings­be­per­king. Triggerpoints zijn te her­ken­nen als een ‘ver­har­de knob­bel’ in de spier.

Hoe ontstaat een triggerpoint?

Het heb­ben van een trig­ger­point in een spier is vrij nor­maal, meer dan de helft van de men­sen heeft trig­ger­points in één of meer­de­re spie­ren. De mees­te men­sen erva­ren hier gewoon­lijk geen pijn­klach­ten van. Dit zijn dan vaak niet-actie­ve pun­ten, ook wel laten­te trig­ger­points genoemd.

Verschillende fac­to­ren kun­nen er ech­ter voor zor­gen dat een trig­ger­point actief wordt en pijn­klach­ten kan veroorzaken.

Een trig­ger­point kan veel ver­schil­len­de oor­za­ken heb­ben. Denk aan vaak een­zelf­de bewe­ging uit­voe­ren of lang­du­ri­ge een bepaal­de hou­ding aan­ne­men. Maar ook een gebrek aan bewe­ging, een acuut trau­ma zoals een sport­let­sel, psy­cho­lo­gi­sche fac­to­ren zoals stress en voet­af­wij­kin­gen kun­nen een belang­rij­ke rol spe­len in het ont­wik­ke­len van triggerpoints.

Hoe werkt dry needling?

De behan­de­ling is erop gericht de trig­ger­points in de spier uit te scha­ke­len, zodat de pijn die door deze pun­ten ver­oor­zaakt wordt zal ver­min­de­ren of hele­maal zal verdwijnen.

Dit gebeurt door de trig­ger­points met de naald aan te prik­ken. Als het juis­te punt aan­ge­prikt wordt, spant de spier zich even kort aan, wat als een kram­pend gevoel erva­ren kan wor­den. Na de ver­kram­ping ont­spant de spier zich, waar­door de pijn ver­dwijnt en de func­tie van de spier ver­be­tert. De spier kan na de behan­de­ling wat stijf en ver­moeid aan­voe­len, dit is een nor­ma­le reac­tie die vaak na een dag van­zelf weer verdwijnt.

De effectiviteit van dry needling

In de mees­te geval­len zal er na een aan­tal behan­de­lin­gen met dry need­ling een dui­de­lij­ke ver­min­de­ring merk­baar zijn van de pijn en de span­ning in de spier. Wel is het zo dat dit effect veel lan­ger aan­houdt als dry need­ling wordt gecom­bi­neerd met oefen­the­ra­pie en aan­pas­sin­gen van de hou­ding en leef­stijl. Na de behan­de­ling wor­den er dan ook oefe­nin­gen en advie­zen mee­ge­ge­ven om de ver­be­te­ring te kun­nen behouden.

Archieven

Share This