Diagnose Parkinson, alles wat u moet weten

door | 18-02-2021 | Geriatrie / Oncologie / Oedeem, Geriatriefysiotherapie

Meestal gaat er een aan­tal dok­ters­be­zoe­ken voor­af aan de dia­gno­se Parkinson. Er wordt een behan­del­tra­ject opge­start ter­wijl de prog­no­se meest­al nog niet dui­de­lijk is. U bent niet de eni­ge met deze dia­gno­se. Alleen al in Nederland zijn er 50.000 men­sen met de ziek­te van Parkinson. En wereld­wijd zijn er min­stens 10 mil­joen men­sen die de ziek­te hebben.

Wat is Parkinson?

De ziek­te van Parkinson is een neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­ning. De oor­zaak ervan is nog niet bekend. Zowel man­nen als vrou­wen van alle leef­tij­den kun­nen de ziek­te krij­gen. De symp­to­men zijn niet alleen fysiek van aard maar vaak ook psy­chisch. Fysieke symp­to­men zijn bij­voor­beeld tril­len­de han­den en stijf­heid. En psy­chi­sche symp­to­men zijn bij­voor­beeld depres­sies en ini­ti­a­tief­loos­heid. Maar de ziek­te ver­loopt bij geen twee men­sen hetzelfde.

Wat is Parkinsonisme?

Er wordt gespro­ken over parkin­so­nis­me als men­sen de symp­to­men heb­ben van de ziek­te van Parkinson maar de oor­zaak anders is. De over­een­komst is dat bij bei­de aan­doe­nin­gen het­zelf­de her­sen­ge­bied is aangedaan.

Oorzaak van Parkinson

De oor­zaak van de ziek­te is niet bekend. We weten eigen­lijk alleen dat de zwar­te ker­nen in de her­se­nen afster­ven. Maar waar­om dat gebeurt, weten we niet. De symp­to­men die een parkin­son­pa­ti­ënt heeft, wor­den ver­oor­zaakt door een tekort aan dop­ami­ne. Dopamine wordt gepro­du­ceerd in die zwar­te ker­nen (sub­stan­tia nig­ra). Dopamine is een neu­ro­trans­mit­ter die infor­ma­tie van de ene naar de ande­re zenuw­cel overbrengt.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

In het begin­sta­di­um is de ziek­te van Parkinson helaas moei­lijk vast te stel­len. De neu­ro­loog stelt de dia­gno­se op basis van uiter­lij­ke symp­to­men en neu­ro­lo­gisch onder­zoek. De ziek­te van Parkinson is niet vast te stel­len door mid­del van een her­sens­can. Toch wordt zo’n scan meest­al wel gemaakt. Dat is om ande­re ziek­te­beel­den uit te slui­ten. Als men ver­vol­gens uit­gaat van de ziek­te van Parkinson wordt vaak een proef­be­han­de­ling gestart met levodo­pa. Mensen met Parkinson rea­ge­ren hier meest­al goed op.

Behandeling van Parkinson

In dit blog beper­ken we ons tot het para­me­di­sche behan­del­plan. Parkinson is een com­plexe ziek­te. De symp­to­men ver­oor­za­ken pro­ble­men in dage­lijk­se acti­vi­tei­ten. En dan gaat het om zowel fysie­ke als psy­chi­sche pro­ble­men. Vanwege deze bre­de beper­kin­gen zijn behan­del­tra­jec­ten altijd mul­ti-dis­ci­pli­nair. Er is niet alleen een fysi­o­the­ra­peut en een ergo­the­ra­peut nauw betrok­ken. Maar ook een dië­tist en een psy­cho­loog of maat­schap­pe­lijk wer­ker. De hulp­vraag van de pati­ënt is uiter­aard altijd het uit­gangs­punt van de behandeling.

Houben Fysiotherapie & Personal Training is aan­ge­slo­ten bij ParkinsonNet. En wij beschik­ken over een mul­ti­dis­ci­pli­nair team en net­werk om u zo goed moge­lijk te ondersteunen.

Heeft u inte­res­se in een behan­de­ling of wilt u graag meer infor­ma­tie? Neem gerust con­tact met ons op. Bel 046 – 888 10 07 of stuur een mail naar ln.eiparehtoisyfnebuoh@ofni. U kunt ook gebruik maken van ons con­tact­for­mu­lier.

Archieven

Share This