Sportmassage

door | 15-05-2023 | Algemeen, Fitness, Sportblessures

Bij Houben fysi­o­the­ra­pie en per­so­nal trai­ning zijn niet alleen fysi­o­the­ra­peu­ten en trai­ners aan het werk. Ook sport­mas­seurs maken deel uit van ons net­werk. Maar wat doet een sport­mas­seur pre­cies? Dat leest u in dit blog.

Wat is sportmassage?

Sportmassage is een mas­sa­ge­vorm waar­bij door mid­del van mas­sa­ge­tech­nie­ken de licha­me­lij­ke con­di­tie kan wor­den bevor­derd en/of de nade­li­ge gevol­gen van spor­ten kun­nen wor­den ver­zacht. De ver­schil­len­de mas­sa­ge­tech­nie­ken zor­gen voor prik­kels in het lichaam. Deze prik­kels bren­gen op hun beurt ver­schil­len­de reac­ties teweeg. Deze reac­ties kun­nen een sti­mu­le­ren­de wer­king of een ont­span­nen­de wer­king hebben.

Wat zijn de mogelijke effecten van sportmassage?

Een sport­mas­sa­ge kan zor­gen voor min­der pijn­lij­ke spie­ren, min­der ver­moeid­heid en een bete­re door­bloe­ding. Ook kan een sport­mas­seur ver­kle­vin­gen (‘een stijf gevoel’) in het lichaam los­ma­ken. Daarnaast kan een mas­sa­ge ook de spie­ren sti­mu­le­ren, dit kan bij­voor­beeld han­dig zijn vóór een licha­me­lij­ke inspanning.

Onze sport­mas­seurs zul­len aan de hand van uw infor­ma­tie en een obser­va­tie van het lichaam, de juis­te tech­nie­ken kie­zen om u zo goed moge­lijk te helpen.

Bij terug­ke­ren­de klach­ten zul­len zij u, even­tu­eel in samen­wer­king met de fysi­o­the­ra­peut of de beweeg­ex­pert, tips geven over hoe deze klach­ten in het ver­volg voor­ko­men kun­nen worden.

Maar een sport­mas­sa­ge, dat is toch niet aan­ge­naam? Om ver­kle­vin­gen los te maken zal de mas­seur op deze pun­ten moe­ten inwer­ken. De mas­seur zal hier­bij altijd reke­ning hou­den met uw pijn­grens. Als vuist­re­gel gebrui­ken wij dat het ‘aan­ge­naam oncom­for­ta­bel’ mag zijn, dat wil zeg­gen onge­veer een 5 op een schaal van 10.

Wanneer is sportmassage niet geschikt?

Onze mas­sa­ge­the­ra­peu­ten zul­len altijd een aan­tal vra­gen stel­len om uw licha­me­lij­ke con­di­tie zo goed moge­lijk in kaart te bren­gen. Dit is belang­rijk, omdat er ver­schil­len­de con­tra-indi­ca­ties zijn voor mas­sa­ge. Denk bij­voor­beeld aan koorts, een infec­tie of een blessure.

Ook vlak na een gro­te sport­pres­ta­tie is een mas­sa­ge niet altijd aan te raden, omdat het lichaam dan zo uit­ge­put is dat prik­kels slecht ver­werkt kun­nen worden.

Een keer langs­ko­men voor een sport­mas­sa­ge? Maak een afspraak via ln.gniniartlanosrepnebuoh@eissej of bel 06 28 84 06 45

30 minu­ten (voor een spe­ci­fie­ke klacht) €26
60 minu­ten (alge­me­ne sport­mas­sa­ge) €45

Archieven

Share This