Alles wat je moet weten over Ehlers-Danlos Syndroom (EDS)

door | 30-05-2023 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering

Ehlers-Danlos Syndroom (EDS) is een groep aan­doe­nin­gen die wor­den geken­merkt door hyper­mo­bie­le gewrich­ten en ver­min­der­de weef­sel­sterk­te. Deze aan­doe­nin­gen kun­nen ook lei­den tot huid die gemak­ke­lijk bescha­digt en een ver­hoogd risi­co op insta­bie­le bloed­va­ten. In deze blog bespre­ken we de ver­schil­len­de soor­ten EDS, de symp­to­men, de behan­de­lin­gen en de leefstijladviezen.

Symptomen van EDS

De symp­to­men van EDS kun­nen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de spe­ci­fie­ke vorm van de aan­doe­ning, maar kun­nen onder ande­re hyper­mo­bie­le gewrich­ten, huid die gemak­ke­lijk bescha­digt, hyper-elas­ti­ci­teit, en soms ook insta­bie­le bloed­va­ten omvat­ten. Bovendien kun­nen som­mi­ge men­sen met EDS ook pijn erva­ren en een ver­hoog­de gevoe­lig­heid voor ver­won­din­gen hebben.

Soorten EDS

Er zijn ver­schil­len­de soor­ten EDS, waar­on­der klas­siek EDS, hyper­mo­bie­le EDS, vas­cu­lair EDS, enz. Elke vorm van EDS heeft unie­ke symp­to­men en behan­del­be­hoef­ten, dus het is belang­rijk om een ​​arts te raad­ple­gen voor een cor­rec­te dia­gno­se en behandeling.

Behandelingen van EDS

Er zijn ver­schil­len­de behan­de­lin­gen beschik­baar voor EDS, waar­on­der fysi­o­the­ra­pie, medi­sche behan­de­ling, chi­rur­gie, oefen­the­ra­pie, psy­cho­lo­gi­sche onder­steu­ning en leef­stijlad­vie­zen. Het doel van deze behan­de­lin­gen is om symp­to­men te behe­ren of ver­min­de­ren en com­pli­ca­ties te beper­ken. Bijvoorbeeld, fysi­o­the­ra­pie kan hel­pen bij het ver­be­te­ren van spier­kracht en flexi­bi­li­teit en het ver­min­de­ren van het risi­co op ver­won­din­gen. Medische behan­de­ling kan pijn en ont­ste­king ver­min­de­ren, ter­wijl chi­rur­gie spe­ci­fie­ke pro­ble­men kan ver­hel­pen, zoals het ver­be­te­ren van de sta­bi­li­teit van gewrich­ten of het repa­re­ren van bescha­dig­de weefsels.

Leefstijladviezen bij EDS

Mensen met EDS kun­nen ook baat heb­ben bij aan­pas­sin­gen aan hun leef­stijl. Hieronder staan ​​enke­le aanbevelingen:

  • Vermijd over­ma­ti­ge fysie­ke acti­vi­teit: het is belang­rijk om de fysie­ke acti­vi­teit te beper­ken en ver­won­din­gen te voorkomen.
  • Zorg voor een opti­ma­le slaap: zorg voor een regel­ma­tig slaap-waak­rit­me. Daarnaast speelt bepaal­de voe­ding, slaap­hy­gi­ë­ne en ver­min­de­ren van scherm­tijd een rol bij de kwa­li­teit van slaap. Tot slot kan het heb­ben van een com­for­ta­bel matras en kus­sen hel­pen bij het ver­min­de­ren van pijn en onge­mak tij­dens de slaap.
  • Voer een gezon­de leef­stijl: een gezon­de leef­stijl, inclu­sief een even­wich­tig dieet en regel­ma­ti­ge bwe­ging, kan hel­pen bij het ver­be­te­ren van de alge­he­le gezond­heid en het behe­ren van symptomen.
  • Overleg met een arts of the­ra­peut: het is belang­rijk om regel­ma­tig over­leg te heb­ben met een arts om de symp­to­men en behan­de­lin­gen te monitoren.

Conclusie

Ehlers-Danlos Syndroom (EDS) is een com­plexe aan­doe­ning die invloed kan heb­ben op vele aspec­ten van het leven. Het is belang­rijk om een ​​arts of the­ra­peut te raad­ple­gen voor een cor­rec­te dia­gno­se en behan­de­ling. Behandelingen kun­nen vari­ë­ren van fysi­o­the­ra­pie en medi­sche behan­de­ling tot leef­stijlad­vie­zen en aan­pas­sin­gen aan de leef­stijl. Het behe­ren van EDS is een samen­wer­king tus­sen de pati­ënt, de arts en ande­re gezond­heids­wer­kers. Wil je meer weten? Neem dan con­tact met ons op.

Archieven

Share This