Tape, braces en loophulpmiddelen

Soms is het nodig om tij­de­lij­ke steun aan te bren­gen bij een trau­ma of na een ope­ra­tie. Hiervoor kunt u gebruik maken van diver­se tape- (klas­siek tapen, sport tapen of medi­cal taping con­cept) en ban­da­geer­me­tho­den (com­pres­sie, zwach­te­len, etc.). In over­leg met uw behan­de­lend the­ra­peut wordt geke­ken wel­ke metho­de het bes­te bij uw klacht past. Ook is er de moge­lijk­heid om een bra­ce voor u te bestel­len. Voor meer infor­ma­tie kunt u het bes­te over­leg­gen met uw behan­de­lend therapeut.

Op elke straat­hoek en in elke web­win­kel is tegen­woor­dig een groot sca­la aan loop­hulp­mid­de­len te vin­den. Rollators, stok­ken, loop­rek­jes, noem maar op. Welke vari­ant voor u het meest geschikt is, laat de ver­pak­king vaak niet zien of kan het win­kel­per­so­neel u niet ver­tel­len. Een goed loop­hulp­mid­del kan er voor zor­gen dat u lan­ger thuis kunt blij­ven wonen of lan­ge­re tijd uw zelf­red­zaam­heid kunt waar­bor­gen. Een slecht of ver­keerd loop­hulp­mid­del kan val­ge­vaar, hou­dings­pro­ble­men en zelfs angst veroorzaken.

Wij bie­den u een onaf­han­ke­lijk advies en kun­nen naast advi­se­ring bij de aan­schaf er ook voor zor­gen dat u het mid­del op een juis­te manier instelt en gaat gebrui­ken. Vaak heb­ben we vol­doen­de aan 1–3 behandelingen!


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie