Revalidatie bij kanker

Oncologiefysiotherapie is een spe­ci­a­li­sa­tie bin­nen de fysi­o­the­ra­pie. Deze fysi­o­the­ra­peu­ten zijn gespe­ci­a­li­seerd in het bege­lei­den vóór, tij­dens en ná onco­lo­gi­sche tra­jec­ten. Zij zijn in staat om com­plexe­re hulp­vra­gen in kaart te bren­gen en te pri­o­ri­te­ren. De behan­de­ling bestaat meest­al uit een uit­ge­breid onder­zoek waar­bij alle facet­ten rond­om uw casus in kaart wor­den gebracht. Vaak wordt er mul­ti-dis­ci­pli­nair behan­deld (in samen­wer­king met bij­voor­beeld huis­arts, onco­loog, ergo­the­ra­peut en/of zorg). Behandeling kan bestaan uit manu­e­le behan­de­ling bij­voor­beeld lym­fe­drai­na­ge, maar vaak ook uit oefen­the­ra­pie of func­ti­o­ne­le training.

Deze ver­bij­zon­de­ring is bin­nen onze prak­tijk gewaar­borgd door uni­ver­si­tair opge­lei­de the­ra­peu­ten. Een behan­de­ling van deze aard is altijd in over­leg met u als pati­ënt en wordt na het onder­zoek met u besproken.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie