Hallo lie­ve mama (to be),

Gefeliciteerd, je bent zwanger!

Wil jij tij­dens deze mooie peri­o­de in je leven fit en gezond blij­ven? Dan is Zwanger & Fit bij Houben Fysiotherapie & Personal Training iets voor jou! Zwanger & Fit wordt aan­ge­bo­den in groeps­ver­band (max. 5 mama’s), maar het is ook moge­lijk om één op één deel te nemen, waar­bij er nog meer per­soon­lij­ke aan­dacht is en er nog gerich­ter getraind kan wor­den. Of je je nu goed wilt voor­be­rei­den op je beval­ling, je op een ver­ant­woor­de en vei­li­ge manier wilt trai­nen tij­dens de zwan­ger­schap of na je beval­ling weer terug in sha­pe wilt komen, ik ga samen met jou aan de slag.

Eerst zal ik mezelf even voor­stel­len: Ik ben Mariëlle, 30 jaar oud en mama van Mara. Daarnaast ben ik per­so­nal trai­ner en heb ik de oplei­ding pre- & post­na­taal­trai­ner van Sterkher afge­rond. Heb ik een voor­beel­di­ge zwan­ger­schap gehad? Nee, zeker niet, maar ik heb altijd gedaan wat voor mij fijn werk­te en uit mijn erva­ring en oplei­ding weet ik dat bewe­gen en fit blij­ven een hele belang­rij­ke fac­tor is. Je kunt bij mij dus reke­nen op een betrok­ken en per­soon­lij­ke aan­pak. Bovendien is over­leg met de ver­los­kun­di­ge of (bekken)fysiotherapeut altijd mogelijk.

De opbouw van mijn trai­nin­gen is vaak van dezelf­de aard. We star­ten met mobi­li­teits- en adem­ha­lings­oe­fe­nin­gen. Vervolgens wer­ken we aan kracht, con­di­tie en core, mid­dels oefe­nin­gen die uiter­aard geschikt zijn voor de fase van jouw zwan­ger­schap. We ein­di­gen de ses­sie met zwan­ger­scha­psy­o­ga-gere­la­teer­de oefe­nin­gen, waar­bij de adem­ha­ling weder­om cen­traal staat, maar waar­bij je ook de con­nec­tie met je kind­je gaat maken. Deze opbouw draagt bij aan een pret­ti­ge beval­ling, je sta­bi­li­teit en straks ook aan je post par­tum herstel.

Ben jij inmiddels geïnteresseerd en enthousiast geworden, of heb je vragen / twijfels?

Neem con­tact met mij op via onder­staan­de gege­vens en dan plan ik graag een gra­tis inta­ke met je in.

Mariëlle van Drongelen-Elshout
ln.gniniartlanosrepnebuoh@elleiram
Houben Fysiotherapie & Personal Training

Archieven

Share This