Waarom is vitamine C‑suppletie waardevol?

door | 10-08-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, Voedingssupplementen

Gezonde en gevarieerde voeding als basis

Officiële instan­ties, zoals Het Voedingscentrum, blij­ven vol­hou­den dat de mees­te men­sen geen voe­dings­sup­ple­men­ten nodig heb­ben omdat ze al vol­doen­de voe­dings­stof­fen bin­nen­krij­gen door geva­ri­eerd te eten. Ook wij zien een gezon­de, geva­ri­eer­de voe­ding als de bes­te basis. Feit is ech­ter dat de gemid­del­de Nederlander hele­maal niet zo gezond eet.

Uit de laat­ste Voedselconsumptiepeiling (2010) van het RIVM komt naar voren dat de mees­te Nederlanders het advies om dage­lijks min­stens 200 gram groen­ten en 2 stuks fruit te eten niet opvol­gen. Zo eet nog geen 2% van de kin­de­ren in de leef­tijd van 7–13 jaar vol­doen­de groen­te. Bij vol­was­se­nen vari­eert dat per­cen­ta­ge van 3–14, afhan­ke­lijk van leef­tijd en geslacht. Minstens drie­kwart van de bevol­king eet te wei­nig fruit. Groente en fruit (rozen­bot­tels, ace­rol­a­ker­sen, kiwi’s, papri­ka, aar­bei­en, spruit­jes, peter­se­lie, broc­co­li en zwar­te bes­sen) zijn nou juist de belang­rijk­ste bron­nen van vita­mi­ne C.

Wat zijn liposomale voedingssupplementen? 

In lipo­so­ma­le voe­dings­sup­ple­men­ten zit­ten de nutri­ën­ten ‘ver­pakt’ in minus­cu­le vet­ach­ti­ge bol­le­tjes, bestaan­de uit een dub­be­le laag fos­fo­li­pi­den: lipo­so­men. Het inkap­se­len van zowel hydro­fie­le als lipo­fie­le nutri­ën­ten in lipo­so­men blijkt bij­zon­der effec­tief om bepaal­de nade­li­ge invloe­den van de spijs­ver­te­ring te omzei­len. De lipo­so­ma­le ‘ver­pak­king’ garan­deert een uit­ste­ken­de opna­me en zorgt ervoor dat de actie­ve ingre­di­ën­ten snel­ler en gemak­ke­lij­ker in de lichaams­cel­len terecht komen. Celmembranen zijn net als lipo­so­men opge­bouwd uit een dub­be­le laag fos­fo­li­pi­den. Als lipo­so­men in con­tact komen met een cel­mem­braan smelt de lipo­soom samen met de cel­mem­braan en komt de inhoud van de hol­te vrij in de cel. De nutri­ën­ten wor­den dus beschermd tegen afbraak en oxi­da­tie en de lipo­soom houdt stand tot­dat de nutri­ën­ten in de cel­len en weef­sels wor­den afge­ge­ven. Uit onder­zoek blijkt dat deze vorm van sup­ple­men­ten 3 tot 7 keer beter wordt opgenomen.

Wat doet vitamine C?

  • Ondersteunt de wer­king van het zenuw­stel­sel en het immuunsysteem.
  • Helpt bij vermoeidheid.
  • Belangrijk voor kraak­been, voor behoud van ster­ke bot­ten en een sterk gebit.
  • Belangrijk voor de huid, helpt bij de collageenvorming.
  • Krachtige anti­oxi­dant.

Vitamine C en het immuunsysteem

Vitamine C‑suppletie kan voor een ver­be­te­ring van het immuunys­teem zor­gen.

Over de rol van vita­mi­ne C bij een ver­koud­heid bestaat eni­ge onze­ker­heid. Uit onder­zoek komt naar voren dat regel­ma­ti­ge vita­mi­ne C‑suppletie in lage dose­rin­gen (200 mg/dag of meer) de kans op een ver­koud­heid niet ver­kleint, maar wel de duur en ernst van ver­koud­heids­symp­to­men ver­min­dert. Bij per­so­nen die kor­te tijd aan extre­me fysie­ke stress wor­den bloot­ge­steld, zoals mara­thon­lo­pers en ski­ërs, hal­veert regel­ma­ti­ge vita­mi­ne C‑suppletie de kans op een verkoudheid.

Wilt u vitamine C liposomaal bestellen?

Ga dan naar: https://winkel.houbenfysiotherapie.nl/product/vitamine-c-liposomaal-100-ml/ 

Archieven

Share This