Vliegwieltraining; optimaal en effectief trainen 

door | 17-09-2020 | Fitness, Musculoskeletaal, Sportblessures

Vliegwieltraining (of iner­tie­trai­ning) is voor velen een onbe­ken­de manier van trai­nen. In ver­ge­lij­king met weer­stands­trai­ning met gewich­ten is het effect van vlieg­wiel­trai­ning gro­ter, effi­ci­ën­ter en meer geop­ti­ma­li­seerd. Waarom? Bij vlieg­wiel­trai­ning kun je de kracht die je levert opslaan in een vlieg­wiel. Met wat tips en hier en daar wat hulp van je trai­ner kun je dus bij iede­re her­ha­ling ‘over­load’ cre­ëe­ren. Dit zorgt voor vijf­tien effec­tie­ve her­ha­lin­gen in plaats van slechts drie of vier.

Hey Arnold, ever heard about the flywheel?’

We leven in een maat­schap­pij waar­in alles wordt geop­ti­ma­li­seerd. Zo maken we bete­re (zui­ni­ge­re) auto’s en is de bouw­markt zo inge­richt dat je alles snel kunt vin­den. Daarnaast nemen we de bes­te voe­dings­sup­ple­men­ten tot ons en we gaan trouw naar de sport­school om ons lichaam zo ‘geop­ti­ma­li­seerd’ als moge­lijk te krijgen.

The last three or four reps is what makes the mus­cle grow. This area of pain divi­des a cham­pi­on from some­o­ne who is not a cham­pi­on.’ – Arnold Schwarzenegger

De woor­den van deze kam­pi­oen klop­pen als een bus. Bij trai­nen met gewich­ten, bar­bells en/of pulley’s zijn het de laat­ste her­ha­lin­gen die je ster­ker maken. Je wilt je spie­ren zo ver­moei­en dat ze wel moe­ten groei­en (het ‘over­load’ effect). Niet echt geop­ti­ma­li­seerd dus, vijf­tien her­ha­lin­gen en de winst pas beha­len van­af de twaalf­de. Dat kan beter!

Nog meer voordelen

Naast de effec­tie­ve­re manier van trai­nen blijkt de manier waar­op je spie­ren de kracht te ver­du­ren krij­gen ook voor ande­re voor­de­len te zor­gen. Zo kun­nen pezen mak­ke­lij­ker her­stel­len van een bles­su­re en kun je snel­ler voor­uit­gaan op bij­voor­beeld sprong­kracht en wend­baar­heid! Een groot­scha­li­ge stu­die heeft aan­ge­toond dat de effec­ten voor jon­ge­ren het grootst zijn. Bij oude­ren is aan­ge­toond dat kracht, balans en loop­pa­troon bin­nen zes weken ver­be­te­ren (en ze hier­door dus een lager val­ri­si­co hebben).

Hoe werkt vliegwieltraining? 

Bij dit soort trai­ning is een vlieg­wiel ver­bon­den met een meta­len as. Het wiel begint te draai­en door te trek­ken aan een lint of touw, wel­ke ver­bon­den is aan de as van het wiel. Hierdoor kun je door het samen­trek­ken (con­cen­trisch) van je spie­ren ervoor zor­gen dat je ener­gie opslaat in het wiel (hij begint, steeds snel­ler, te rote­ren). Wanneer het lint of touw vol­le­dig is uit­ge­trok­ken, draait het wiel toch nog door waar­door het lint of touw weer terug­trekt. Dit bete­kent dus dat je spie­ren ver­len­gen (excen­trisch) en toch de trai­nings­prik­kel (over­load) krij­gen. Je moet immers het draai­en­de wiel stoppen.

Daarnaast is het zo dat je bij ver­schil­len­de oefe­nin­gen een har­nas draagt. Hierdoor wordt de belas­ting op je onder­rug ver­min­derd (bij­voor­beeld bij een squat).

Dus, het wiel hoe­ven we niet opnieuw uit te vin­den. Echter, voor velen zal deze vorm van trai­nen een totaal nieu­we ‘uit­vin­ding’ zijn. Overigens heeft de uni­ver­si­teit van Barcelona zeer recent uit­ge­von­den dat twee weken vlieg­wiel-trai­nen al een enor­me toe­na­me in kracht veroorzaakt!

Demonstratie vliegwieltraining door collega Michel

Collega Michel demon­streert een com­ple­te vlieg­wiel­trai­ning. Interesse in de moge­lijk­he­den? Wij leg­gen graag meer uit wat we voor u kun­nen bete­ke­nen. U kunt via deze link con­tact opne­men met een van onze therapeuten.

 

Archieven

Share This