Vergoeding oncologische (revalidatie) trajecten

door | 06-04-2023 | Geriatrie / Oncologie / Oedeem, Oedeemfysiotherapie, Oncologiefysiotherapie, Zorgverzekering

Het is bekend dat fysi­o­the­ra­pie bij een onco­lo­gisch tra­ject een belang­rij­ke rol kan spe­len. Echter is er veel ondui­de­lijk­heid over de ver­goe­ding van onco­lo­gi­sche (revalidatie)trajecten. Laten we hier wat dui­de­lijk­heid in scheppen!

Vaak heeft u recht op ver­goe­ding uit uw basis­ver­ze­ke­ring. Dit is het geval in onder­staan­de situaties:

Na een opna­me in zie­ken­huis, ver­pleeg­in­rich­ting, instel­ling voor reva­li­da­tie of na dag­be­han­de­ling in een instel­ling voor reva­li­da­tie. Het doel van de fysi­o­the­ra­peu­ti­sche behan­de­ling is het bespoe­di­gen van het her­stel na ont­slag naar huis of na beëin­di­ging van de dagbehandeling.

  • Bij bestra­ling van (weke delen) tumoren.
  • Bij botbreuk(en) als gevolg van de ziek­te van Kahler of uit­zaai­in­gen in de botten.
  • Bij een bewe­gings­be­per­king als gevolg van bestra­lin­gen heeft u recht op fysiotherapie.
  • Bij lym­foe­deem heeft u recht op oedeemtherapie.

Bovenstaande geldt voor alle zorg­ver­ze­ke­rin­gen. Heeft u recht op ver­goe­ding uit de basis­ver­ze­ke­ring, let dan even op. De eer­ste 20 behan­de­lin­gen moe­ten wor­den gede­cla­reerd uit uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Is deze niet toe­rei­kend, dan dient u (een deel van) de eer­ste 20 behan­de­lin­gen zelf te beta­len. Vanaf de 21e behan­de­ling wor­den de behan­de­lin­gen dan ver­goed uit de basisverzekering.

Overige ver­goe­din­gen ver­schil­len per zorg­ver­ze­ke­raar, hier­on­der zul­len we enke­le benoemen.

CZ

Bij de vol­gen­de aan­vul­len­de ver­ze­ke­rin­gen heeft u recht op een beweeg­pro­gram­ma onco­lo­gie, zon­der kos­ten voor eigen risi­co: Start, Basis, Plus, Top, Jongeren, Gezinnen en 50+ 
https://www.cz.nl/vergoedingen/beweegprogramma

CZdirect

Vanaf aan­vul­lend niveau II heeft u recht op een beweeg­pro­gram­ma onco­lo­gie, zon­der kos­ten voor eigen risi­co. 
https://www.cz.nl/vergoedingen/beweegprogramma

Zilveren Kruis Achmea

Bij Basis plus modu­le en aan­vul­lend 1 t/m 4 ster­ren heeft u recht op fysi­o­the­ra­peu­ti­sche nazorg waar fysi­o­the­ra­pie, lym­fe­drai­na­ge en lit­te­ken­the­ra­pie onder val­len. Hierbij heeft u recht op maxi­maal 2 jaar onco­lo­gi­sche fysi­o­the­ra­pie, zon­der kos­ten voor eigen risi­co. 
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/fysiotherapeutische-nazorg
Vanaf aan­vul­lend 3 ster­ren heeft u recht op een beweeg­pro­gram­ma onco­lo­gie, zon­der kos­ten voor eigen risi­co. 
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/beweegprogrammas

VGZ

VGZ heeft helaas geen spe­ci­fie­ke tra­jec­ten voor onco­lo­gi­sche reva­li­da­tie of beweegprogramma’s.

Heeft u vra­gen over de ver­goe­ding van uw onco­lo­gisch tra­ject, neem dan gerust con­tact met ons op.

Archieven

Share This