Vanaf nu bij ons verkrijgbaar: voedingssupplementen van VitOrtho en NOW

door | 22-06-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, Voedingssupplementen

De grootste rijkdom is je gezondheid

Een goe­de gezond­heid vormt de basis van een geluk­kig leven. Soms kun je voor het behoud van die gezond­heid ech­ter wel wat onder­steu­ning gebrui­ken. Daarbij is het belang­rijk om natuur­lij­ke en kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge voe­dings­sup­ple­men­ten te gebrui­ken die zeer goed opneem­baar zijn.

Het merk VitOrtho

VitOrtho is een betrouw­baar, inno­va­tief (therapeuten)merk van Nederlandse bodem en biedt gea­van­ceer­de, kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge voe­dings­sup­ple­men­ten met een uit­ste­ken­de prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding. Bij het samen­stel­len van pro­duc­ten wordt altijd geko­zen voor de best moge­lij­ke ingre­di­ën­ten, waar­bij het gebruik van opti­maal opneem­ba­re ver­bin­din­gen cen­traal staat. VitOrtho streeft ernaar een bij­dra­ge te leve­ren aan een opti­ma­le gezond­heid en vita­li­teit voor iedereen.

Biologisch actieve stoffen

In een ide­a­le wereld is ons lichaam in staat ‘niet actie­ve’ stof­fen om te zet­ten in ‘actie­ve’ stof­fen. Er zijn ech­ter situ­a­ties denk­baar waar­bij deze omzet­ting niet of niet opti­maal ver­loopt, bij­voor­beeld bij absorp­tie­pro­ble­men, gebrek aan cofac­to­ren of diver­se (erfe­lij­ke) stof­wis­se­lings­ziek­ten. Door dan de bio­ac­tie­ve vor­men te sup­ple­ren krijgt het lichaam als het ware hap­kla­re nutri­ën­ten voor­ge­scho­teld die direct hun gun­sti­ge eigen­schap­pen kun­nen ontplooien.

Goed opneembare verbindingen

De pro­duc­ten van VitOrtho wor­den zeer kri­tisch samen­ge­steld. Eén van hun speer­pun­ten is dat er altijd voor de best opneem­ba­re ver­bin­din­gen wordt gekozen.

Clean label

In de VitOrtho-pro­duc­ten wor­den zo min moge­lijk hulp­stof­fen gebruikt. Er wordt uit­slui­tend voor grond- en hulp­stof­fen geko­zen die het lichaam goed kan ver­dra­gen en die dus niet belas­tend zijn.

Eerlijke etikettering

Alle ingre­di­ën­ten wor­den ver­meld, inclu­sief inac­tie­ve bestand­de­len en poten­ti­ë­le aller­ge­nen, even­als weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de en toe­ge­sta­ne claims, gezondheidsrisico’s, gede­tail­leer­de omschrij­vin­gen en een uiter­ste consumptiedatum.

GMO-vrij

GMO staat voor gene­tisch gemo­di­fi­ceer­de orga­nis­men (in het Nederlands GGO). GMO voe­dings­mid­de­len bevat­ten bestand­de­len van gewas­sen die met behulp van gene­ti­sche mani­pu­la­tie zijn aan­ge­past. Deze aan­pas­sing is bedoeld om de gewas­sen beter bestand te maken tegen bepaal­de ziek­ten of bestrij­dings­mid­de­len, of om bij­voor­beeld extra voe­dings­stof­fen te bevat­ten. Dergelijke aan­ge­pas­te orga­nis­men komen nor­maal gespro­ken niet in de natuur voor. NOW heeft als top­pri­o­ri­teit om 100% GMO-vrije pro­duc­ten te pro­du­ce­ren. Op dit moment is dat meer dan 90%. NOW han­teert een non-GMO waar­borg­pro­ce­du­re om vast te stel­len of een pro­duct al dan niet GMO-vrij is. Deze waar­borg­pro­ce­du­re is geba­seerd op stren­ge NOW-kwa­li­teits­ei­sen en bestaat uit een com­bi­na­tie van zorg­vul­di­ge docu­men­ta­tie en test­re­sul­ta­ten. Voor de pro­duc­ten van het VitOrtho-merk geldt dat 100% non-GMO is. Non-GMO pro­ject is een onaf­han­ke­lij­ke orga­ni­sa­tie. Zij draagt zorg voor de veri­fi­ca­tie van audits en gedo­cu­men­teerd bewijs van elk product.

Flacons

Het meren­deel van de VitOrtho en de NOW pro­duc­ten zijn ver­pakt in PET ver­pak­kin­gen. PET (poly­e­thy­leen­te­ref­ta­laat) is sterk, licht, recy­cle­baar en duur­zaam. De fla­cons bescher­men de inhoud tegen zuur­stof, vocht, UV sta­len, stof, bac­te­ri­ën en zor­gen voor een lan­ge houd­baar­heid van de pro­duc­ten en voor­ko­men oxi­da­tie. Verpakkingen van PET plas­tic zijn vei­lig voor con­tact met voe­ding (food­gra­de). Uiteraard zijn alle VitOrtho ver­pak­kin­gen BPA vrij (bis­fe­nol A). BPA is een che­mi­sche stof die scha­de­lijk is voor de vrucht­baar­heid en effect kan heb­ben op de hormoonhuishouding.

Vanaf nu zijn de voe­dings­sup­ple­men­ten van VitOrtho en NOW bij ons verkrijgbaar.

Archieven

Share This