Waarom therapeutische elastische kousen gebruiken bij oedeem?

door | 01-04-2021 | Geriatrie / Oncologie / Oedeem, Oedeemfysiotherapie, Oncologiefysiotherapie

Oedeem is vocht dat zich ophoopt in het onder­huids bind­weef­sel. Deze opho­ping van vocht kan ont­staan door een ver­sto­ring in de aan- of afvoer van vocht. Dit kan ver­schil­len­de oor­za­ken heb­ben, bij­voor­beeld het ver­wij­de­ren van lym­fe­klie­ren bij kan­ker­pa­ti­ën­ten. Ook het niet meer goed func­ti­o­ne­ren van de pomp­func­tie van de bloed­va­ten kan een oor­zaak zijn. Er bestaan ver­schil­len­de soor­ten oedeem. De meest voor­ko­men­de zijn lym­foe­deem, veneu­soe­deem en lipoe­deem. Onze oedeem­the­ra­peu­ten kun­nen de ver­schil­len­de soor­ten oedeem dia­gnos­ti­ce­ren en bepa­len wat de bes­te behan­de­ling is.

Wat zijn de klachten van oedeem?

Klachten die u moge­lijk kunt erva­ren ten gevol­ge van oedeem zijn een zwaar en ver­moeid gevoel in armen of benen, pijn­klach­ten en/of zicht­ba­re zwel­ling van armen of benen of een gedeel­te daar­van. De behan­de­ling van oedeem kan onder ande­re bestaan uit licha­me­lij­ke bewe­ging, com­pres­sie­the­ra­pie mid­dels zwach­te­len en/of steun­kou­sen en manu­e­le lym­fe­drai­na­ge. 

Steunkousen

In dit blog wordt één en ander ver­teld over steun­kou­sen (Therapeutische Elastische Kousen, afge­kort TEK). Onze oedeem­the­ra­peu­ten zijn geschoold in het aan­me­ten van the­ra­peu­ti­sche elas­ti­sche kou­sen. Kousen geven een com­pres­sie van bui­ten af op het lichaams­deel dat vocht vast­houdt. Oudere men­sen heb­ben vaak last van dik­ke benen en/of voe­ten, zeker bij warm weer. Deze men­sen heb­ben veel baat bij het dra­gen van steun­kou­sen. Vocht in een arm is een veel­voor­ko­mend pro­bleem na een bor­st­o­pe­ra­tie of ampu­ta­tie. Hierbij kan een steun (arm)kous ook onder­steu­ning bieden.

Een steun­kous zien wij als aan­vul­ling op oedeem­the­ra­pie. Vaak gaat er voor het aan­me­ten van kou­sen lym­fe­drai­na­ge voor­af. Ook komt het voor dat pati­ën­ten eerst gezwach­teld moe­ten wor­den alvo­rens kou­sen kun­nen wor­den aan­ge­me­ten. Aanmeten van een kous moet, voor zover dit moge­lijk is, op een ‘oedeem­vrij’ been of arm gebeu­ren. Verder wor­den steun­kou­sen ook veel gebruikt bij spat­aders en de daar­bij horen­de klach­ten (zwaar/vermoeid gevoel in de benen, kram­pen etc.).

Therapeutische elas­ti­sche kou­sen bestaan tegen­woor­dig in vele soor­ten en maten. De geschool­de the­ra­peu­ten heb­ben ken­nis van de ver­schil­len­de soor­ten kou­sen en wel­ke kous bij wel­ke aan­doe­ning of vocht­pro­ble­ma­tiek past. Het gaat dus niet alleen om het aan­me­ten van de kous, maar over het com­ple­te ver­haal van de pati­ënt. Door een totaal­beeld te krij­gen van de situ­a­tie van een pati­ënt, kan de oedeem­the­ra­peut de juis­te kous advi­se­ren. Binnen de kou­sen ken­nen we de vlak­brei­kous (met naad en dik­ker mate­ri­aal) en de rond­brei­kous (zon­der naad, dun­ner mate­ri­aal en meest gebruikt). In bei­de soor­ten bestaan er nog vele vari­a­ties en kleu­ren. Er zijn tegen­woor­dig zelfs al kou­sen ont­wik­keld tegen een gevoe­li­ge huid. Mensen kun­nen deze dan beter ver­dra­gen dan de ‘nor­ma­le’ kousen.

Steunkousen wor­den alleen aan­ge­me­ten op ver­wij­zing van een spe­ci­a­list (dit kan ook de huis­arts zijn). Vaak heeft de thuis­zorg, bij de oude­re gene­ra­tie, hier­in een sig­na­le­ren­de func­tie. Onze oedeem­the­ra­peut wordt inge­scha­keld om de situ­a­tie te beoor­de­len en ver­vol­gens de kou­sen aan te meten. Dit kan zowel in de prak­tijk, maar wan­neer men­sen slecht te been zijn kan dit ook aan huis gebeu­ren. Onze the­ra­peu­ten kun­nen recht­streeks bij de leve­ran­cier bestel­len en decla­re­ren bij de zorg­ver­ze­ke­ring. Patiënten heb­ben dus ver­der geen omkij­ken naar de ver­goe­ding van de kou­sen en de kou­sen wor­den door onze the­ra­peu­ten gele­verd en samen gepast. 

Archieven

Share This