Telefonisch of digitaal consult bij lage rugpijn

door | 29-03-2020 | Algemeen, Manuele therapie

Lage rug­pijn, ook wel spit of lum­ba­go genoemd, komt veel voor. Ongeveer tach­tig pro­cent van de men­sen heeft er wel eens last van. Mensen met lage rug­pijn heb­ben pijn onder­in hun rug, soms met uit­stra­ling naar een of bei­de bil­len en/of benen.

Wat is de oorzaak van lage rugpijn?

Gelukkig wordt lage rug­pijn meest­al niet ver­oor­zaakt door scha­de of een ern­sti­ge aan­doe­ning of ziek­te. Vaak is de oor­zaak een irri­ta­tie van gewrich­ten tus­sen de rug­gen­wer­vels, tus­sen­wer­vel­schij­ven, spie­ren of ban­den. Deze irri­ta­tie kan ont­staan door een ver­keer­de hou­ding of bewe­ging, over­be­las­ting of door een ver­min­derd uit­hou­dings­ver­mo­gen van buik- en/of rugspieren.

Gelukkig gaat lage rug­pijn bij­na altijd weer over, maar dat neemt niet weg dat het heel pijn­lijk en ver­ve­lend kan zijn. De fysi­o­the­ra­peut kan advie­zen, tips en even­tu­eel oefe­nin­gen geven om de omstan­dig­he­den voor her­stel te opti­ma­li­se­ren. Heel ver­ve­lend dus dat alle prak­tij­ken op dit moment geslo­ten zijn voor fysie­ke behan­de­lin­gen. Wilt u graag weten wat wij op dit moment toch nog voor u kun­nen bete­ke­nen als u pijn­klach­ten in uw onder­rug heeft? Lees dan gerust verder.

Wat mag u verwachten van een telefonisch of digitaal consult bij een van onze fysiotherapeuten?

Ondanks het feit dat onze prak­tijk van­we­ge alle coro­na-peri­ke­len op dit moment geslo­ten is voor fysie­ke behan­de­lin­gen, kun­nen wij u wel tele­fo­nisch en/of digi­taal te woord staan en u hel­pen bij het her­stel van uw lage rugpijn.

Uiteraard zul­len we net zoals bij een regu­lie­re inta­ke in de prak­tijk eerst uw per­soons­ge­ge­vens note­ren en een dos­sier aan­ma­ken. Vervolgens wil­len we mid­dels een inta­ke­ge­sprek een zo goed moge­lijk beeld krij­gen van uw klach­ten. Tot dus­ver is dit niet anders dan bij een regu­lie­re afspraak in de prak­tijk. In de prak­tijk zou­den we ver­vol­gens een licha­me­lijk onder­zoek uit­voe­ren. Bij een digi­taal of tele­fo­nisch con­sult is dat las­tig, maar wij kun­nen u wel vra­gen bepaal­de bewe­gin­gen te maken en ons te ver­tel­len wat u daar­bij voelt. 

Aan de hand van de gege­vens uit de inta­ke en het ‘onder­zoek’ zijn wij in staat om:

  • de ernst van uw klacht in te schat­ten en te bepa­len of fysi­o­the­ra­pie zin­vol is voor u;
  • uit te leg­gen wat er (naar alle waar­schijn­lijk­heid) aan de hand is met uw rug;
  • advie­zen te geven met betrek­king tot leefregels;
  • een per­soon­lijk oefen­pro­gram­ma op te stel­len, gericht op uw herstel;
  • u digi­taal te vol­gen en uw oefen­pro­gram­ma bij te stel­len indien nodig.

Heeft u aan de hand van deze blog nog vra­gen of wilt u een afspraak maken voor een tele­fo­nisch of digi­taal con­sult, neem dan gerust con­tact met ons op. Wij doen ons uiter­ste best om bin­nen 24 uur te reageren.

Telefoon: 046–888 10 07 (spreek­uur dage­lijks 10.00 – 12.00, of inspreken)
Email: info@houbenfysiotherapie.nl

Archieven

Share This