Wat is Runningtherapie en hoe start ik onder begeleiding?

door | 26-11-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, Fitness, Sportblessures

Waarom starten met Runningtherapie?

Runningtherapie is een manier om niet alleen je fysie­ke con­di­tie te ver­be­te­ren maar ook je psy­chi­sche. Met ande­re woor­den: je kunt er stress, som­ber­heid en ande­re psy­chi­sche klach­ten mee te lijf gaan. Ook ver­moeid­heid en afna­me van con­di­tie bij kan­ker of door de behan­de­ling daar­van kun­nen ver­be­te­ren door gedo­seerd hardlopen.

Wat zegt de wetenschap over Runningtherapie?

Wetenschappelijk onder­zoek heeft aan­ge­toond dat regel­ma­tig bewe­gen goed is voor lichaam en geest. De neu­ro­bi­o­lo­gi­sche ver­kla­ring is dat er bepaal­de stof­fen in je lichaam wor­den aan­ge­maakt die een posi­tief effect heb­ben op je brein. Dit zijn een soort natuur­lij­ke anti­de­pres­si­va die hel­pen tegen som­ber­heid en angst. Andere onder­zoe­ken gaan uit van een psy­cho­lo­gisch effect. Je leert beter je aan­dacht te focus­sen. Doordat je bij­voor­beeld je gestel­de doe­len haalt ver­groot je je licha­me­lij­ke fit­heid maar ook je zelfvertrouwen.

Met hard­lo­pen kun je let­ter­lijk de stress uit je lichaam lopen. Vaardigheden als focus­sen, dose­ren, ont­span­nen en los­la­ten maak je je eigen en zijn ver­vol­gens toe­pas­baar in je dage­lijks leven. Runningtherapie is om die reden een effec­tie­ve aan­vul­len­de behan­del­me­tho­de voor men­sen met:

  • Stemmingsstoornissen
  • Stress en angststoornissen
  • Burn out
  • Vermoeidheid
  • Slaapproblemen
    Maar het werkt ook pre­ven­tief, in het zoe­ken naar een beter balans tus­sen werk en rust.

Ik kan helemaal niet lang rennen” wordt vaak gezegd

Misschien is de naam run­ning­the­ra­pie ook wat ver­war­rend. Het woord ‘run­ning’ roept asso­ci­a­ties op met ron­de­tij­den en hard­loop­wed­strij­den. Snel hard­lo­pen of in een bepaal­de tijd opbou­wen naar een afstand is ech­ter niet van belang. Dit bete­kent dat het hard­lo­pen ook uit­ge­voerd kan wor­den op een snel wan­del­tem­po of net iets har­der. De focus ligt op rus­tig en met aan­dacht lopen, kort­om op het pro­ces. Geniet van je omge­ving. Loop ont­span­nen, zon­der dat je er hard voor hoeft te wer­ken. Juist het los­la­ten van het halen van een bepaal­de snel­heid of afstand kan gezien wor­den als een onder­deel van run­ning­the­ra­pie. Zo zorg je ervoor dat het hard­lo­pen ener­gie ople­vert in plaats van ener­gie kost.

Er zijn oefenschema’s die je kunt gebrui­ken, maar ook wan­de­len afwis­se­len met “jog­gen” kan al het begin zijn van veel hard­loop­ple­zier. Je lichaam geeft zelf aan wan­neer je even moet stop­pen en wan­neer je weer kunt begin­nen. Door een aan­tal keer per week te trai­nen zie je snel ver­an­de­ring en werk je toe naar je eigen doel.

Runningtherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut, hoe gaat dat in z’n werk?

Wij pro­be­ren de begeleiding/ coa­ching zo veel moge­lijk “op maat“ te maken. De inten­si­teit van de bege­lei­ding bepa­len we geza­men­lijk en indien wen­se­lijk wordt ook psy­cho­loog of psy­cho­the­ra­peut nauw betrok­ken bij het proces.

In een inta­ke­ge­sprek bespre­ken we je licha­me­lij­ke con­di­tie, krijg je tips over schoei­sel en het voor­ko­men van bles­su­res. We kij­ken wel­ke doe­len je wilt beha­len en maken een sche­ma. In een late­re fase kun­nen we het sche­ma bij­stel­len en moge­lij­ke obsta­kels samen aan­pak­ken. Aan het eind van het tra­ject (meest­al onge­veer 10 weken) is het de bedoe­ling dat je met ple­zier en zelf­ver­trou­wen, met ken­nis van je lijf en moge­lijk­he­den, het hard­lo­pen op eigen kracht voortzet.

Archieven

Share This