Slaapproblemen oplossen? Lees hier 5 tips!

door | 22-10-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, Voedingssupplementen

Binnenkort gaat de win­ter­tijd weer in; de mees­te men­sen vin­den het heer­lijk om een uur­tje lan­ger te kun­nen sla­pen. Dat geldt helaas niet voor ieder­een. Twintig pro­cent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder heeft te maken met slaap­pro­ble­men. Deze pro­ble­men vari­ë­ren van moei­lijk insla­pen en wei­nig sla­pen tot vaak of erg vroeg wak­ker wor­den. Mensen met slaap­pro­ble­men zijn over­dag vaak moe, sla­pe­rig of prik­kel­baar en kun­nen zich niet goed con­cen­tre­ren. 

Oorzaken slaapproblemen

Meestal han­gen slaap­pro­ble­men samen met span­ning of zor­gen. Bijvoorbeeld over rela­ties en situ­a­ties thuis of op het werk. Die span­nin­gen kun­nen onbe­wust zijn. Door het gepie­ker is goed ont­span­nen moeilijk.

Ook licha­me­lij­ke klach­ten kun­nen mee­spe­len bij slaap­pro­ble­men. Denk hier­bij aan pijn, jeuk, benauwd­heid, hoes­ten, vaak moe­ten plas­sen, zuur­bran­den, hart­klop­pin­gen, rus­te­lo­ze benen of kramp. 

Tenslotte zijn er een aan­tal gewoon­tes die slaap­pro­ble­men kun­nen ver­oor­za­ken. Bijvoorbeeld een ver­sto­ring van het dag- en nacht­rit­me door onre­gel­ma­ti­ge slaap­tij­den. Ook te vroeg naar bed gaan of te laat opstaan kan slaap­pro­ble­men ver­oor­za­ken. Het gebruik van cafe­ï­ne, alco­hol en /of nico­ti­ne heeft een ongun­stig effect op de slaap­kwa­li­teit, even­als het gebruik van smartpho­ne, tablet of tele­vi­sie voor het sla­pen gaan. Inspanning voor het sla­pen, bij­voor­beeld inten­sief spor­ten of inge­wik­keld werk doen kan ook een rol spe­len bij slaapproblemen.

Slaapproblemen oplossen

Het is ver­stan­dig om na te gaan of bepaal­de gewoon­tes de slaap­pro­ble­men in stand hou­den. Mogelijk heb­ben een paar klei­ne aan­pas­sin­gen al een posi­tief effect op de slaap­kwa­li­teit. De vol­gen­de tips kun­nen hel­pen om beter te slapen.

1. Voorbereiden op de nachtrust

  • Sporten of inspan­nen alleen over­dag en vroeg in de avond, zodat niet alleen uw geest, maar ook uw lichaam moe is.
  • Twee uur voor het sla­pen gaan niet meer eten.
  • ’s Avonds geen cafe­ï­ne, alco­hol of nico­ti­ne gebruiken.
  • Een uur voor het sla­pen­gaan even ont­span­nen (met een warm bad of ontspanningsoefeningen).
  • Een uur voor het sla­pen gaan geen tele­vi­sie meer kij­ken en geen smartpho­ne of tablet gebruiken.

2. Slaapkamer

  • Zorg voor com­for­ta­be­le nacht­kle­ding en een goed bed, matras en kussen.
  • Een slaap­ka­mer moet rus­tig, don­ker en goed geven­ti­leerd zijn.
  • Gebruik uw slaap­ka­mer alleen om te sla­pen. Liever geen tele­vi­sie, com­pu­ter en smartpho­ne in de slaapkamer.
  • Gebruik oor­dop­jes als u last heeft van omgevingsgeluiden.

3. Tijdstip

  • Probeer in een vast slaap­rit­me te komen. Houd u aan vas­te slaaptijden.
  • Sta altijd rond dezelf­de tijd op.
  • Ga steeds rond dezelf­de tijd naar bed. Blijf ’s avonds niet onno­dig lang op.
  • Houd reke­ning met het aan­tal uren slaap dat u wilt sla­pen om goed te kun­nen func­ti­o­ne­ren. Reken een kwar­tier inslaaptijd.
  • Lukt het sla­pen na een kwar­tier niet? Ga dan wat lezen of luis­ter naar rus­ti­ge muziek, bij voor­keur in een ande­re kamer. Sta de vol­gen­de dag toch weer op het­zelf­de tijd­stip op. In het begin bent u mis­schien moe, maar uit­ein­de­lijk komt u in een beter slaapritme.

4. Ontspanningsoefeningen

Om beter te kun­nen ont­span­nen kunt u adem­ha­lings- of ont­span­nings­oe­fe­nin­gen doen of luis­te­ren naar rus­ti­ge muziek.

5. Ashwagandha als natuurlijk middel tegen slaapproblemen

Heeft u slaap­pro­ble­men omdat u moei­lijk kunt ont­span­nen? Mogelijk dat ash­wa­gan­d­ha iets voor u is. Ashwagandha is een oer­oud kruid uit de natuur­lij­ke Ayurveda. Dit kruid is de wor­tel van een plant. En deze plant heet ‘Withania Somnifera’.

Omdat ash­wa­gan­d­ha het hor­moon cor­t­i­sol regu­leert (cor­t­i­sol wordt ook wel het stres­shor­moon genoemd), helpt het heel goed tegen sla­pe­loos­heid. Een te hoog cor­t­i­sol­ni­veau kan zor­gen voor in- en door­slaap­pro­ble­men. Cortisol zorgt er name­lijk voor dat je geest bezig blijft en je gedach­ten dus niet tot rust kun­nen komen.

Hoe werkt ashwagandha?

In fei­te kan een aan­wij­zing voor de kal­me­ren­de wer­king van de ash­wa­gan­d­ha wor­den gevon­den in het twee­de deel van zijn weten­schap­pe­lij­ke naam, Withania Somnifera, dat afstamt van het Latijnse woord ‘som­nus’ (sla­pen).

Volgens medi­sche onder­zoe­kers dankt ash­wa­gan­d­ha zijn relaxe­ren­de eigen­schap­pen aan een groep alka­lo­ï­den, name­lijk withanolides.

 1. Withania Somnifera werkt als een kal­me­rings­mid­del op het cen­tra­le zenuw­stel­sel. Het zorgt voor een toe­stand van rust en ont­span­ning, waar­door u beter in- en doorslaapt.
 2. Verder kan ash­wa­gan­d­ha ook wor­den gebruikt voor het bestrij­den van angst, stress, schild­klier­aan­doe­nin­gen, depres­sies en ont­ste­kin­gen. Het ver­sterkt het immuun­sys­teem en helpt het lichaam in balans te blij­ven in tij­den van emo­ti­o­ne­le en fysie­ke stress.

Waar kan ik ashwagandha kopen?

Vanwege de krach­ti­ge wer­king van ash­wa­gan­d­ha heb­ben wij ash­wa­gan­d­ha vegi­caps in het assor­ti­ment van onze web­shop opge­no­men. Voor een bete­re slaap­kwa­li­teit wordt gead­vi­seerd één vegi­cap in te nemen bij de maal­tijd en één een half uur voor het sla­pen gaan.

Slaap lek­ker!

Archieven

Share This