Shockwave therapie bij de fysiotherapeut in Sittard

door | 12-11-2020 | Algemeen, Sportblessures

Shockwave the­ra­pie is een behan­de­lin­ter­ven­tie die de laat­ste jaren steeds meer wordt toe­ge­past bij chro­ni­sche (lang­du­ri­ge) spier- en pees­klach­ten. Inmiddels beschikt onze prak­tijk ruim drie jaar over een shockwa­ve appa­raat en heb­ben we vijf collega’s die zijn opge­leid om deze the­ra­pie op de juis­te manier toe te pas­sen. 

In dit blog wordt uit­ge­legd wat shockwa­ve the­ra­pie is, hoe het werkt en bij wel­ke klach­ten het kan wor­den toe­ge­past. Heeft u na het lezen van dit blog nog vra­gen, neem dan gerust con­tact met ons op.

Wat is shockwave therapie?

Shockwave the­ra­pie is een behan­de­lin­ter­ven­tie, waar­bij de zelf­he­len­de wer­king van het lichaam wordt gesti­mu­leerd. Dit gebeurt mid­dels het toe­die­nen van hoog­e­ner­ge­ti­sche gol­ven die het appa­raat afgeeft.

De fysi­o­the­ra­peut brengt deze schok­gol­ven met de behan­del­kop van het appa­raat over op de te behan­de­len plek in het lichaam. Vervolgens ver­plaat­sen deze gol­ven zich door het lichaam naar de loca­tie van de aan­doe­ning. De afge­ge­ven ener­gie wordt via de behan­del­kop opge­no­men in het pijn­lij­ke weef­sel. Het lichaam rea­geert daar­op door stof­fen vrij te maken die het her­stel bevor­de­ren. Tevens wordt de loka­le door­bloe­ding gesti­mu­leerd, het­geen ook een her­stel­be­vor­de­rend effect heeft.

Wanneer wordt het toegepast?

Shockwave the­ra­pie is geschikt voor de behan­de­ling van ver­schil­len­de soor­ten klach­ten. Let wel, het wordt nooit toe­ge­past bij acu­te klach­ten. Uitsluitend lang­du­ri­ge klach­ten (die lan­ger dan drie maan­den aan­we­zig zijn) zijn geïn­di­ceerd voor behan­de­ling met shockwave.

Bij onder ande­re een ten­nis- of gol­fer­sel­le­boog, hiel­spoor of lang­du­ri­ge pijn onder de voet, achil­les­pees­klach­ten, jum­pers knee en pees­pro­ble­ma­tiek rond­om de schou­der is behan­de­ling met shockwa­ve effec­tief. Soms wor­den deze klach­ten ver­oor­zaakt door kalk­af­zet­tin­gen in de pees. Deze kalk­af­zet­tin­gen wor­den door shockwa­ve the­ra­pie ‘zach­ter’ gemaakt. Door shockwa­ve te com­bi­ne­ren met spe­ci­fie­ke oefe­nin­gen wor­den de pezen ster­ker gemaakt, zodat ook op lan­ge ter­mijn de klach­ten weg­blij­ven. 

Naast boven­ge­noem­de indi­ca­ties is deze behan­de­ling ook effec­tief bij medi­aal tibi­aal stress syn­droom, tro­chan­ter major pijn syn­droom, car­paal tun­nel syn­droom, myo­fas­ci­a­le pijn en triggerpoints.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Een behan­de­ling zal nooit enkel en alleen uit shockwa­ve bestaan. Shockwave zal altijd wor­den gecom­bi­neerd met spe­ci­fie­ke oefentherapie.

Na gemid­deld vier tot vijf behan­de­lin­gen is al resul­taat van de behan­de­ling merk­baar. Bewegen gaat mak­ke­lij­ker en de pijn­klach­ten ver­min­de­ren. De resul­ta­ten van shockwa­ve zijn weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond. Een behan­de­ling met shockwa­ve the­ra­pie valt onder de regu­lie­re fysi­o­the­ra­pie en wordt ver­goed van­uit uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring.

Archieven

Share This