Revalideren bij een neurologische aandoening

Binnen onze prak­tijk heb­ben zich een aan­tal collega’s gespe­ci­a­li­seerd in reva­li­da­tie bij neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­nin­gen zoals een beroer­te, Parkinson, MS, demen­tie, ALS, dun­ne vezel neu­ro­pa­thie etc. Deze aan­doe­nin­gen ver­gen een ande­re aan­pak dan een ten­nis­el­le­boog. Vele aan­doe­nin­gen zijn pro­gres­sief en bren­gen vaak ook de nodi­ge psy­cho-soci­a­le pro­ble­ma­tiek met zich mee. Binnen onze prak­tijk bent u gega­ran­deerd van behan­de­ling vol­gens de laat­ste inzich­ten in een goed geü­ti­li­seer­de omge­ving. Wij bie­den u daar­naast diver­se gespe­ci­a­li­seer­de groeps­be­han­de­lin­gen bin­nen onze praktijk.

Vaak han­te­ren wij een mul­ti-dis­ci­pli­nai­re aan­pak om een zo opti­maal moge­lijk resul­taat of ver­loop te bor­gen in rela­tie tot uw hulpvraag.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie