Opschalen fysiotherapeutische zorg in de praktijk

door | 03-05-2020 | Algemeen, COVID-19

We heb­ben groen licht om de fysi­o­the­ra­peu­ti­sche zorg in de prak­tijk behoed­zaam en staps­ge­wijs weer op te scha­len. Dit zal gebeu­ren van­af woens­dag 6 mei 2020. Uiteraard zul­len hier­bij nog steeds de richt­lij­nen van het RIVM in acht wor­den geno­men. Deze wor­den aan­ge­vuld met richt­lij­nen van onze beroeps­groep en onze eigen prak­tijk­richt­lij­nen.

We gaan dus weer lang­zaam terug naar de ‘nor­ma­le’ situ­a­tie. Er gaan weer meer fysie­ke behan­de­lin­gen in de prak­tijk gepland wor­den.

De praktijk

Wij wer­ken uit­slui­tend op afspraak. Alleen fysi­o­the­ra­peu­ti­sche con­sul­ten wor­den opge­schaald. Het is niet de bedoe­ling dat u bin­nen­loopt voor het maken van een afspraak. Wij ver­zoe­ken u eerst tele­fo­nisch con­tact met ons op te nemen.

Groepstrainingen, per­so­nal trai­ning, small group­trai­ning, fysi­o­fit­ness en seni­o­ren­fit zijn nog altijd niet toe­ge­staan tot in ieder geval 20 mei 2020.

Alle behan­de­lin­gen star­ten met een tele­fo­ni­sche tria­ge. Ook de inta­ke zal indien moge­lijk tele­fo­nisch of digi­taal uit­ge­voerd wor­den. Als blijkt dat fysie­ke behan­de­ling een beter resul­taat ople­vert dan tele­fo­ni­sche of digi­ta­le bege­lei­ding zul­len wij een afspraak plan­nen in de prak­tijk.

Heeft u een afspraak in de prak­tijk, dan gaan wij ervan uit dat u en uw huis­ge­no­ten geen klach­ten heb­ben. Door een groot gebrek aan bescher­men­de maat­re­ge­len (om men­sen met Corona-ach­ti­ge klach­ten te mogen behan­de­len) wil­len wij geen cli­ën­ten ont­van­gen die hoes­ten, nie­sen, koorts heb­ben etc. U dient mini­maal 24 uur vol­le­dig klach­ten­vrij te zijn, voor­dat wij u in de prak­tijk kun­nen ont­van­gen.

Veiligheidsmaatregelen

De prak­tijk beschikt over alle beno­dig­de vei­lig­heids­maat­re­ge­len en ‑mate­ri­a­len. U bent vrij om even­tu­e­le eigen vei­lig­heids­mid­de­len te gebrui­ken. We han­te­ren de vol­gen­de maat­re­ge­len als aan­vul­ling op de RIVM-maat­re­ge­len:

Afspraken voor cliënten:

  • Was voor en na de behan­de­ling uw han­den.
  • Desinfecteer na gebruik van appa­ra­tuur de hand­gre­pen (oefen­zaal).
  • Graag twee (scho­ne) hand­doe­ken en een bad­la­ken mee­ne­men.
  • Er vin­den geen groeps­be­han­de­lin­gen plaats. Oefentherapie zal één-op-één plaats­vin­den met inacht­ne­ming van 1,5m afstand, behan­deld­uur maxi­maal 30 minu­ten.
  • Wij behan­de­len ook aan huis en mid­dels digi­ta­le con­sul­ten. Bij behan­de­ling aan huis dient u zorg te dra­gen dat wij onze han­den kun­nen was­sen en een scho­ne hand­doek kun­nen gebrui­ken.
  • Kom alleen en zo veel moge­lijk op het start­mo­ment van uw behan­de­ling.
  • Begeleiding graag bui­ten wach­ten, alleen bij kin­de­ren onder de 16 jaar is één bege­lei­der toe­ge­staan.
  • Neem indien u dat wenst eigen bescher­mings­mid­de­len mee.
  • Individuele behan­de­lin­gen duren maxi­maal 25 minu­ten i.v.m. des­in­fec­te­ren ruim­te en mate­ri­a­len.
  • Volg de aan­ge­ge­ven loop­rou­tes indien van toe­pas­sing

Een eer­ste stap naar ‘nor­maal’. Samen komen we er wel!

Share This