Omgaan met chronische pijnklachten / SOLK

Indien uw klach­ten onvol­doen­de ver­klaard kun­nen wor­den mid­dels regu­lier medisch onder­zoek, kan er moge­lijk een ande­re oor­zaak ten grond­slag lig­gen aan het feit dat u fysie­ke klach­ten ervaart. Dit kan zijn door span­nin­gen of een ver­keer­de leef­stijl, ver­keerd bewe­gen, over­be­las­ting van het pijn­sys­teem door lang­du­ri­ge pijnklachten/ziekte.

Binnen ons team heb­ben collega’s zich gespe­ci­a­li­seerd in het omgaan met, behan­de­len of redu­ce­ren van uw klach­ten. Therapie kan een breed sca­la aan inter­ven­ties omvat­ten van coa­ching / advi­se­ring tot belast­baar­heids­trai­ning, ont­span­nings­the­ra­pie en TENS-the­ra­pie. Deze tra­jec­ten gaan vaak in over­leg met diver­se dis­ci­pli­nes die betrok­ken zijn bij uw tota­le behandeling.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie