Oedeemtherapie op afstand

door | 20-04-2020 | Geriatrie / Oncologie / Oedeem, Oedeemfysiotherapie

Oedeemtherapie is een spe­ci­a­li­sa­tie bin­nen de fysi­o­the­ra­pie. Op al onze loca­ties beschik­ken wij over een gespe­ci­a­li­seerd oedeemtherapeut.

Wat is oedeemtherapie?

Voordat er in dit arti­kel ver­der wordt inge­gaan op de behan­de­ling van oedeem, volgt eerst een kor­te uit­leg over wat oedeem nou eigen­lijk is en hoe het kan ontstaan.

Oedeem is vocht dat zich ophoopt in het onder­huids bind­weef­sel. Deze opho­ping van vocht kan ont­staan door een ver­sto­ring in de aan- of afvoer van vocht. Dit kan ver­schil­len­de oor­za­ken heb­ben, bij­voor­beeld het ver­wij­de­ren van lym­fe­klie­ren bij kan­ker­pa­ti­ën­ten. Ook het niet meer goed func­ti­o­ne­ren van de pomp­func­tie van de bloed­va­ten kan een oor­zaak zijn. Er bestaan ver­schil­len­de soor­ten oedeem. De meest voor­ko­men­de zijn lym­foe­deem, veneu­soe­deem en lipoe­deem. Onze oedeem­the­ra­peu­ten kun­nen de ver­schil­len­de soor­ten oedeem dia­gnos­ti­ce­ren en bepa­len wat de bes­te behan­de­ling is.

Wat zijn de klachten van oedeem?

Klachten die u moge­lijk kunt erva­ren ten gevol­ge van oedeem zijn een zwaar en ver­moeid gevoel in armen of benen, pijn­klach­ten en/of zicht­ba­re zwel­ling van armen of benen of een gedeel­te daar­van. De behan­de­ling van oedeem kan onder ande­re bestaan uit licha­me­lij­ke bewe­ging, com­pres­sie­the­ra­pie mid­dels zwach­te­len en/of steun­kou­sen en manu­e­le lym­fe­drai­na­ge. 

Oedeemtherapie op afstand

Helaas mogen wij op dit moment, van­we­ge het coro­na­vi­rus, geen fysie­ke behan­de­lin­gen meer uit­voe­ren. Gelukkig kunt u zelf ver­schil­len­de oefe­nin­gen uit­voe­ren en tech­nie­ken toe­pas­sen om ervoor te zor­gen dat de lym­feaf­voer gesti­mu­leerd wordt. Op deze manier houdt u het oedeem de komen­de peri­o­de zo sta­biel moge­lijk. Onze oedeem­the­ra­peu­ten kun­nen u ook in deze tijd hier­in bege­lei­den. Zij heb­ben per lichaams­re­gio oefenprogramma’s en instructievideo’s gemaakt, die voor onze pati­ën­ten beschik­baar zijn.

Daarnaast kan er een indi­vi­du­eel trai­nings­pro­gram­ma voor thuis gemaakt wor­den om uw licha­me­lij­ke bewe­ging op een ver­ant­woor­de manier te opti­ma­li­se­ren. Uiteraard kun­nen onze oedeem­the­ra­peu­ten ook tele­fo­nisch, via email of via video­ge­sprek­ken onder­steu­ning bie­den bij vra­gen of ondui­de­lijk­he­den. 

Een digitale afspraak maken is eenvoudig

Heeft u last van het vast­hou­den van vocht maar bent u nog niet eer­der bij één van onze oedeem­the­ra­peu­ten geweest? Dan kunt u ook bij ons terecht. Via een video­ge­sprek zal een inta­ke wor­den gedaan. Door een aan­tal gerich­te vra­gen te stel­len en door het uit­voe­ren van een aan­tal tes­ten die u zelf kunt uit­voe­ren, kun­nen de oedeem­the­ra­peu­ten een goed beeld krij­gen van het soort dat u heeft. Daarna zijn zij in staat u gericht oefe­nin­gen en advie­zen mee te geven. Zodra er weer fysie­ke behan­de­lin­gen mogen wor­den uit­ge­voerd, zal ver­der wor­den beke­ken of dit ook voor u nodig is en kun­nen we u in de prak­tijk ont­van­gen. 

Archieven

Share This