Looptraining bij vaatproblemen

Bij eta­la­ge­be­nen ofte­wel peri­feer vaat­lij­den wordt u in eer­ste instan­tie door de vaat­spe­ci­a­list ver­we­zen naar een gespe­ci­a­li­seerd fysiotherapeut.

De fysi­o­the­ra­peut bespreekt uw klach­ten en met name uw (beperk­te) bewe­gings­mo­ge­lijk­he­den. Ter onder­steu­ning wordt een aan­tal vra­gen­lijs­ten door­ge­no­men. Voor het vast­stel­len van uw maxi­ma­le loop­af­stand en con­di­tie doet u een test op de loop­band. Dit onder­zoek wordt gedu­ren­de de trai­nings­pe­ri­o­de regel­ma­tig her­haald om het effect van de loop­trai­ning te bepa­len. Op basis van de resul­ta­ten van de loop­test en uw klach­ten­pa­troon stelt de the­ra­peut samen met u een per­soon­lijk trai­nings­sche­ma op. De eer­ste weken wordt u inten­sief bege­leid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trai­nings­sche­ma bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit spier­ver­ster­ken­de oefe­nin­gen en indien nodig aan­pas­sing van het loop­pa­troon. Daarna wordt de bege­lei­ding lang­zaam afge­bouwd en gaat u zelf­stan­dig trai­nen. Dit zelf­stan­dig trai­nen gaat vol­gens een voor­af opge­zet trai­nings­sche­ma. Voor het behoud van het behaal­de resul­taat is het uiter­ma­te belang­rijk om dit trai­nings­sche­ma dage­lijks te onder­hou­den en een gezon­de leef­stijl te ontwikkelen.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie