Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft in 2017 de visi­ta­tie behaald van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De Keurmerk sys­te­ma­tiek waar­borgt een hoge mate van kwa­li­ta­tief han­de­len zowel vak­in­hou­de­lijk als bedrijfs orga­ni­sa­to­risch.

Kern van het Keurmerk Fysiotherapie

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwa­li­teit van het fysi­o­the­ra­peu­tisch han­de­len. Het is onze ambi­tie om fysi­o­the­ra­peu­ten inzicht te geven in de kwa­li­teit van hun fysi­o­the­ra­peu­tisch han­de­len, als start van een pro­ces waar­in con­ti­nu gewerkt wordt aan het ver­be­te­ren daar­van. Het Keurmerk zorgt er daar­mee voor dat fysi­o­the­ra­peu­ten die op deze manier wer­ken aan de kwa­li­teit van het fysi­o­the­ra­peu­tisch han­de­len her­ken­baar zijn voor zorg­ver­ze­ke­raars, pati­ën­ten en over­heid, zon­der dat zij wor­den gehin­derd door over­bo­di­ge admi­ni­stra­tie­ve las­ten. Het Keurmerk borgt de best moge­lij­ke behan­de­ling voor de pati­ënt, draagt bij aan het rea­li­se­ren van kos­ten­ef­fi­ci­ën­tie en doel­ma­tig­heid én maakt door­ont­wik­ke­ling van de kwa­li­teit van de fysi­o­the­ra­peu­ti­sche zorg moge­lijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysi­o­the­ra­pie een duur­za­me posi­tie in de maat­schap­pij krijgt. Als deel­ne­mer aan het Keurmerk bent u zelf gemo­ti­veerd om te leren en ver­be­te­ren. U neemt actief deel aan inter­vi­sie, coa­ching, scho­ling en data­ver­za­me­ling. (Bron: www.keurmerkfysiotherapie.nl)

 

Keurmerk Fysiotherapie logo

Meest recente berichten

Volg ons op Twitter

3 dagen gele­den
Heeft u COPD of kent u iemand met COPD? Bent u het (ook) niet eens met de nieu­we ver­goe­dings­wij­ze van fysi­o­the­ra­pie en COPD? Dan is dit uw kans! Vul de peti­tie in!

https://t.co/k6co3l2s5p https://t.co/qdMSO96l2I
4 dagen gele­den
Small Group Training

Bij deze vari­ant trai­nen maxi­maal 3–5 per­so­nen in een klein groeps­ver­band onder bege­lei­ding van onze per­so­nal trai­ner of fysi­o­the­ra­peut. Als deel­ne­mer heeft u uw eigen pro­gram­ma, geba­seerd op uw… https://t.co/mig8ExLlBn
1 week gele­den
Vanaf janu­a­ri 2019 heb­ben wij er een loka­tie bij! https://t.co/e2TYdLOt4o
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

Share This