Kaakfysiotherapie

door | 12-11-2019 | Kaakfysiotherapie, Musculoskeletaal

Pijn in de kaak

Als een kaak­ge­wricht of kaak­spie­ren niet goed func­ti­o­ne­ren, kan dat pijn­klach­ten veroorzaken.
Ook een ver­moeid gevoel in de kaken of ande­re onge­mak­ken, zoals het niet goed kun­nen ope­nen of slui­ten van de mond of pro­ble­men met kau­wen kun­nen het gevolg zijn van het niet goed func­ti­o­ne­ren van het kaak­ge­wricht of de kaak­spie­ren. Kaakproblemen kun­nen zelfs nek- en hoofd­pijn­klach­ten veroorzaken.

Kaakfysiotherapeut

De kaak­fy­si­o­the­ra­peut of in vak­ter­men oro­fa­ci­aal fysi­o­the­ra­peut, heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in het onder­zoe­ken en behan­de­len van het kaak­ge­wricht en de kaakspieren.

Onderzoek

Tijdens het eer­ste con­sult bij de kaak­fy­si­o­the­ra­peut zal een uit­ge­breid vraag­ge­sprek en een onder­zoek plaats­vin­den. Het onder­zoek begint met een inspec­tie van de mond­hol­te en er zul­len diver­se metin­gen gedaan wor­den. Aan de hand van dit vraag­ge­sprek en de onder­zoeks­ge­ge­vens wordt vast­ge­steld of de kaak­pro­ble­men wor­den ver­oor­zaakt door het kaak­ge­wricht zelf, de kaak­spie­ren of door een com­bi­na­tie van bei­de. Indien nodig kan ook de nek wor­den mee­ge­no­men in het onderzoek.
Als bekend is wat de oor­zaak van de kaak­pro­ble­men is, wordt een behan­del­plan bespro­ken en opgestart.

Tandenknarsen of bruxisme

De kaak­fy­si­o­the­ra­peut wordt ook vaak inge­scha­keld bij tan­den­knar­sen of bruxis­me. Het zal niet altijd moge­lijk zijn om de oor­zaak van tan­den­knar­sen te ach­ter­ha­len en weg te nemen. De behan­de­ling zal dan gericht wor­den op de gevol­gen van het tan­den­knar­sen, zoals kaak­pijn, spier­span­ning en hoofd- of nekpijn.

Vaak zal de behan­de­ling bestaan uit het cre­ë­ren van ruim­te in het kaak­ge­wricht en het rek­ken of mas­se­ren van de kaak­spie­ren. Hiervoor heeft de kaak­fy­si­o­the­ra­peut diver­se tech­nie­ken ter beschik­king. Meestal wor­den er ook huis­werk­oe­fe­nin­gen geïnstrueerd.

Vergoeding van de behandeling

Behandelingen kaak­fy­si­o­the­ra­pie wor­den ver­goed uit de aan­vul­len­de verzekering.
Zo nodig heb­ben wij ook de beschik­king over een logo­pe­dist die kan onder­steu­nen in het behandeltraject.

Archieven

Share This