Hooikoortstape, dé behandeling tegen hooikoorts?

door | 28-04-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, Hooikoorts

Ongeveer 20% van de Nederlanders heeft hooi­koorts­klach­ten. Deze klach­ten kun­nen zeer divers zijn en vari­ë­ren van een mil­de neus­ver­koud­heid tot hef­ti­ge aller­gi­sche reac­ties. Vaak begin­nen de klach­ten in het voor­jaar door stuif­meel van plan­ten, bomen en gras­sen. Dit blog gaat over de behan­de­ling van hooi­koorts mid­dels hooi­koort­sta­pe. Leest u met ons mee?

Is hooikoorts een allergie?

Bij men­sen met hooi­koorts treedt een aller­gi­sche reac­tie op door over­ma­ti­ge pro­duc­tie van anti­stof­fen tegen stuif­meel. Dit uit zich in over­ma­ti­ge prik­ke­ling van de slijm­vlie­zen. Symptomen bestaan meest­al uit nie­zen, een loop­neus of juist een ver­stop­te neus, maar ook jeu­ken­de, rode ogen, benauwd­heid en een jeu­kend ver­he­mel­te. Ook zijn er men­sen met ver­moeid­heids­klach­ten en koorts. In extre­me geval­len kun­nen men­sen zelfs het hele jaar door klach­ten hebben.

Hooikoortstape en fysiotherapie

Om mis­ver­stan­den voor­af te voor­ko­men, wil­len we dui­de­lijk stel­len dat de behan­de­ling van deze symp­to­men niet onder het domein van de fysi­o­the­ra­pie valt. Een afspraak voor uit­leg en voor het aan­bren­gen van een hooi­koort­sta­pe kan dus niet bij uw zorg­ver­ze­ke­ring wor­den gede­cla­reerd. 

Door een aan­tal jaren aan erva­ring, kun­nen wij stel­len dat behan­de­ling met hooi­koort­sta­pe voor veel men­sen een ver­min­de­ring van symp­to­men geeft. Bij een deel van deze men­sen leidt hooi­koort­sta­pe zelfs tot min­der (of geen) medi­ca­tie­ge­bruik. 

Ook heb­ben we de laat­ste jaren veel posi­tie­ve resul­ta­ten gezien door behan­de­ling met hooi­koort­sta­pe in com­bi­na­tie met acu­punc­tuur. Acupunctuur kan er voor zor­gen dat de over­re­ac­tie van het immuun­sys­teem wordt geremd.

Is de behandeling met hooikoortstape wetenschappelijk onderbouwd?

In een zorg­land­schap waar­in Evidence Based Practice een hoofd­rol speelt, dient eer­lijk­heids­hal­ve gezegd te wor­den dat de weten­schap­pe­lij­ke onder­bou­wing van deze behan­del­me­tho­de ont­breekt. Echter Practice Based Evidence (erva­ring) laat zeer goe­de resul­ta­ten zien. 

De theorie in een notendop en in lekentaal:

  • De hooi­koort­sta­pe zou kun­nen zor­gen voor een kal­me­ren­de wer­king op het zenuw­stel­sel, door­dat deze op de reflex­zo­nes van de lon­gen wordt geplakt.
  • Een twee­de the­o­rie is dat de hooi­koort­sta­pe zou kun­nen zor­gen voor een span­nings­ver­min­de­ring van de onder­huid­se fas­cie­laag, waar­door het bind­weef­sel aldaar tot rust komt. Dit zou een posi­tie­ve invloed heb­ben op het immuunsysteem.

Beide the­o­rie­ën zijn nog niet onder­bouwd door de weten­schap en die­nen daar­om gezien te wor­den als hypo­the­sen.

De hooikoortstape

De tape die wij gebrui­ken is van hoge kwa­li­teit en is gemaakt van katoen. De tape bevat een hypo-aller­ge­ne lijm­laag. Tegenwoordig is er op veel plaat­sen medi­cal tape ofte­wel kine­sio­ta­pe ver­krijg­baar, maar wij zien gro­te kwa­li­teits­ver­schil­len. Binnen onze prak­tijk bie­den we een kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge tape tegen een con­cur­re­ren­de prijs. Deze tape mag nat wor­den en blijft door­gaans vijf tot zeven dagen zit­ten. Een rol­le­tje tape kunt u bij ons aan­schaf­fen voor €7,50. Dit is meest­al meer dan vol­doen­de om een heel sei­zoen mee te doen. Het aan­bren­gen van de tape kost vijf euro per keer. 

De techniek

De the­ra­peut zal na een kor­te scree­ning de basis­stro­ken van de hooi­koort­sta­pe op uw rug aan­bren­gen. Er kan bij for­se klach­ten even­tu­eel ook een twee­de set hooi­koort­sta­pe op uw borst­kas wor­den geplakt. Belangrijk is dat voor het aan­bren­gen van de tape de huid vet- en olie vrij is.

Zelden bemer­ken wij aller­gi­sche reac­ties (en zo toch, dan vaak bij zelf gekoch­te tapes van de goed­ko­pe­re soor­ten), maar indien er door de tape rood­heid, jeuk, zwel­ling of blaas­jes optre­den op of rond de plek van de tape, dan dient deze direct ver­wij­derd te worden.

Tape aanbrengen

Het aan­bren­gen van de tape is rede­lijk een­vou­dig. Wij doen dit graag voor u, maar mid­dels onze instruc­tie­vi­deo kunt u zelf aan de slag.

Hoe vaak moet er worden getaped?

Vaak geeft de eer­ste keer tapen al direct een posi­tief effect. Door een week later nog­maals een twee­de keer te tapen nemen de klach­ten meest­al nog ver­der af. Afhankelijk van het resul­taat van de eer­ste twee behan­de­lin­gen kan even­tu­eel afge­spro­ken wor­den om nog een der­de keer te tapen.

Archieven

Share This