beeld homepage

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl

 

Patiënten Portal
Personal Training
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie

afspraak maken
Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Vergoedingen

Fysiotherapie valt pri­mair onder uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Controleer daar­om voor­af uw polis. Secundair kan, indien uw klacht onder een chro­ni­sche indi­ca­tie valt, de fysi­o­the­ra­pie ver­goed wor­den uit de basis­ver­ze­ke­ring. Houdt dan reke­ning met een even­tu­eel eigen risi­co. Komt u niet wijs uit de ver­ze­ke­rings­po­lis, neem dan voor­af con­tact op met uw ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of vraag bij de eer­ste afspraak om ver­dui­de­lij­king.

Houben Fysiotherapie heeft over­een­kom­sten met: CZ-OHRA-Delta Lloyd, UVIT (UNIVE-VGZ-IZZ-Trias), Achmea, Agis, Menzis, De Friesland Zorgverzekeringen en Multizorg (AEGON-Aevitae/ASR-ASR-De Amersfoortse-De Friesland Landelijk-DSW-ONVZ etc.).

NB FBTO en De Friesland heb­ben een res­ti­tu­tie­be­leid, dit bete­kent dat u de fysi­o­the­ra­pie na beta­ling kunt terug­vor­de­ren bij deze ver­ze­ke­raars.

Bent u niet ver­ze­kerd voor fysi­o­the­ra­pie, klik dan hier voor de prijs­lijs­ten.

Patiënteninformatie en voor­waar­den

Healthcard

Heeft u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring of wilt u uw beschik­ba­re bud­get zelf behe­ren en uit­ge­ven aan dien­sten bin­nen onze prak­tijk zon­der dat een zorg­ver­ze­ke­raar dit voor u bepaald? Dan is de Healthcard de oplos­sing! Kies voor een pas­send bud­get voor uw wen­sen! Vraag een vrij­blij­vend gesprek aan. 046 – 888 1007

Team

Roy Houben

Roy Houben

 • Fysio­therapeut
 • Geriatrie­fysiotherapeut
 • Claudicatio­Net the­ra­peut
 • Neuro­revalidatie
 • ParkinsonNet the­ra­peut
Eveline Roberts

Eveline Roberts

 • Fysio­therapeut
 • Oedeemfysio­therapeut
 • Oncologie­fysiotherapeut MSc.
Thomas Canton

Thomas Canton

 • Fysio­therapeut
 • Manueel thera­peut MSc.
Robin Vranken

Robin Vranken

 • Praktijk­coördinator
 • Sport- & Bewegings­­deskundige
 • Personal Trainer
Mandy Schrijen-Lindauer

Mandy Schrijen-Lindauer

 • Fysio­therapeut
 • Bekken­therapeut
 • Somatisch Onverklaarbare Klachten
Bart Janssen

Bart Janssen

 • Fysio­therapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • DryNeedling
Ceriel Gulpen

Ceriel Gulpen

 • Fysio­therapeut
 • ClaudicatioNet the­ra­peut
 • Geriatrie­fysiotherapeut MSc. i.o.
Martijn Wallink

Martijn Wallink

 • Fysio­therapeut
 • Schouderspecialist
 • Manueel the­ra­peut MSc. i.o.
Herma Wind

Herma Wind

 • Facilitair mede­wer­ker
 • Office mana­ger
Michel Beuken

Michel Beuken

 • Fysio­therapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • DryNeedling
Charel Schoutrop

Charel Schoutrop

 • Sport- & Bewegings­deskundige
 • Personal Trainer
 • Small Group Trainer
 • Voedingsdeskundige
Ian Wimmer

Ian Wimmer

 • Fysio­therapeut
 • DryNeedling
 • Acupuncturist
Domino Erens

Domino Erens

 • Fysiotherapeut
 • Natuurgeneeskundige i.o.
Allan Smeets

Allan Smeets

 • Sport­masseur
 • Sport- & Bewegingsdeskundige
Raymond Wachelder

Judy Janssen

 • Personal Trainer / Tennis Training
 • Small Group Trainer
 • Ergotherapeut i.o.
 • Fast Fit Outdoor
Shirley Dietzenbacher

Nicole Smedts

 • Fysio­therapeut
 • Geriatriefysiotherapeut MSc. i.o.
Joshua Cleber

Marijntje Scholten

 • Fysiotherapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • ClaudicatioNet-the­ra­peut
Nadine de Jonge

Renée Daniels

 • Fysio­therapeut
 • Bekkentherapeut
 • Runningtherapie
 • Somatisch Onverklaarbare Klachten
Nadine de Jonge

Rick Pijls

 • Fysio­therapeut
 • Schouderspecialist
Nadine de Jonge

Hans Engbersen

 • Fysio­therapeut
 • Geriatriefysiotherapeut MSc.
Shirley Dietzenbacher

Jari Dohmen

 • Fysio­therapeut
Joshua Cleber

Niels Moonen

 • Sport- en Bewegingsdeskundige
Nadine de Jonge

Kim Jacobs

 • Fysio­therapeut
 • Oedeemfysiotherapeut

Visie

Houben Fysiotherapie & Personal Training is een expert op het gebied van beweeg­zorg met een sterk gemo­ti­veerd team en een gro­te diver­si­teit aan exper­ti­se op HBO+ niveau.

Wij zijn een sterk mul­ti­dis­ci­pli­nair team dat voor­ziet in de bes­te zorg voor u. In het zorg­pro­ces blij­ven wij con­ti­nu kij­ken naar de best moge­lij­ke behan­del­wij­ze voor het beant­woor­den van uw hulp­vraag bin­nen de diver­se dis­ci­pli­nes.

Bij pro­ble­men of een hulp­vraag op het gebied van bewe­gend func­ti­o­ne­ren geven wij u ver­trou­wen en staan wij u bij in pre­ven­tie, cura­tie, coa­ching en advi­se­ring.

Wij gelo­ven in een actie­ve en gemo­ti­veer­de levens­wij­ze en bena­de­ring van uw hulp­vraag. Samen zijn we ver­ant­woor­de­lijk voor het beha­len van de gestel­de doe­len.

Transparantie, kwa­li­teit en per­soon­lij­ke aan­dacht zijn stan­daard, bele­ving en een gevoel van thuis­ko­men voe­gen wij toe in een klein­scha­li­ge omge­ving.

Begeleiding kan zijn op indi­vi­du­eel niveau, maar ook in groeps­ver­band. Maatwerk is hier­in de stan­daard en dui­de­lij­ke afspra­ken over ver­wach­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den een must.

Nieuws

Revalidatie na een coronabesmetting

Bij deze wil­len wij graag ken­baar maken dat wij, met behulp van de beschik­ba­re evi­den­tie, een behan­del­pro­to­col heb­ben opge­steld voor de reva­li­da­tie van pati­ën­ten die besmet zijn geweest met het coro­na­vi­rus (COVID-19). Met een team van acht fysi­o­the­ra­peu­ten,…

[fts_instagram instagram_id=473189983 pics_count=1 type=user profile_wrap=no popup=no]

Patiëntenbeoordeling
U beoor­deelt ons met een

9,2

(Bron: Qualizorg)

Vanaf 2018 zijn wij hoofd­spon­sor van de Aope Zittesje! Het ten­nis­toer­nooi in Sittard van SLTC.

hoofdsponsor Aope Zittesje

 

Revalidatie na een coronabesmetting

Bij deze wil­len wij graag ken­baar maken dat wij, met behulp van de beschik­ba­re evi­den­tie, een behan­del­pro­to­col heb­ben…

Telefonisch of digitaal consult bij lage rugpijn

Lage rug­pijn, ook wel spit of lum­ba­go genoemd, komt veel voor. Ongeveer tach­tig pro­cent van de men­sen heeft er wel…

Aangescherpt CORONA protocol: digitale consulten & alleen bij noodzaak fysieke behandeling

De regels voor behan­de­ling bij de fysi­o­the­ra­peut zijn ver­der aan­ge­scherpt door onze beroeps­ver­e­ni­ging. Dit bete­kent…

Digitaal consult fysiotherapie in tijd van CORONA

Zoals u wel­licht merkt, zorgt het Corona-virus naast een hoop ellen­de ook voor een ver­snel­de digi­ta­li­se­ring. Zowel…

CORONA virus en fysiotherapie

CORONA virus en fysi­o­the­ra­pie Zoals u wel­licht merkt wordt Nederland steeds meer beheerst door het Corona-virus. Zoals…

Update: Hoe werkt de vergoeding fysiotherapie in 2020?

De laat­ste maan­den heb­ben de kran­ten vol gestaan over de ver­goe­din­gen fysi­o­the­ra­pie in 2020. We kun­nen daar­over kort…

Geriatrie, oncologie en oedeemtherapie team

In onze prak­tijk wer­ken we met een gespe­ci­a­li­seerd team rond geri­a­trie (oude­ren), onco­lo­gie (kan­ker) en oedeem…

Samenwerking met Anytime Fitness

Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft haar oor­sprong op de Romeinenstraat 28 te Sittard, waar al jaren…

Kaakfysiotherapie

Pijn in de kaak Als een kaak­ge­wricht of kaak­spie­ren niet goed func­ti­o­ne­ren, kan dat pijn­klach­ten ver­oor­za­ken. Ook een…

Telefonisch of digitaal consult bij lage rugpijn

Lage rug­pijn, ook wel spit of lum­ba­go genoemd, komt veel voor. Ongeveer tach­tig pro­cent van de men­sen heeft er wel eens last van. Mensen met lage rug­pijn heb­ben pijn onder­in hun rug, soms met uit­stra­ling naar een of bei­de bil­len en/of benen. Wat is de…

CORONA virus en fysiotherapie

CORONA virus en fysi­o­the­ra­pie Zoals u wel­licht merkt wordt Nederland steeds meer beheerst door het Corona-virus. Zoals zo veel bran­ches heeft dit ook effect op de fysi­o­the­ra­pie. Maandag 16 maart heb­ben onze bei­de beroeps­ver­e­ni­gin­gen (Keurmerk Fysiotherapie…

Update: Hoe werkt de vergoeding fysiotherapie in 2020?

De laat­ste maan­den heb­ben de kran­ten vol gestaan over de ver­goe­din­gen fysi­o­the­ra­pie in 2020. We kun­nen daar­over kort en krach­tig zijn. De pre­mie is niet veer hoger gewor­den, maar de ver­goe­din­gen voor bij­voor­beeld fysi­o­the­ra­pie zijn in veel pak­ket­ten…

Volg ons op Youtube

[fts_youtube vid_count=1 vids_in_row=1 channel_id=UCmzraVpxgAz-obFIM890-8w]

Volg ons op Facebook

[fts_facebook type=page id=254632751246019 posts=1 height=450px title=no title_align=left description=no show_media=bottom show_thumbnail=yes show_date=no show_name=yes words=60 popup=no posts_displayed=page_only show_follow_btn_where=bottom like_option_align=left like_box_width=500px hide_like_option=no]

Contact

Op onder­staan­de tele­foon­num­mers zijn wij bereik­baar:

 • 046–888 10 07 (Broeksittarderweg 154, Sittard)
 • 046–411 14 51 (Romeinenstraat 28, Sittard)
 • 045–527 45 68 (A ge water 20, Schinveld)
 • 046–410 55 54 (Mauritslaan 30, Geleen)

of vul dit con­tact­for­mu­lier in en wij nemen zo spoe­dig
moge­lijk con­tact met u op.

Met * gemar­keer­de vel­den zijn ver­plicht in te vul­len.

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram

Privacy *

13 + 1 =

Broeksittarderweg 154, Sittard

Romeinenstraat 28, Sittard

A ge water 20, Schinveld

Mauritslaan 30, Geleen


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl

 

Patiënten Portal
Personal Training
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie

afspraak maken
Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram