Hoe werkt de vergoeding voor fysiotherapie in 2023?

door | 05-12-2022 | Algemeen, Zorgverzekering

Onze prak­tijk heeft met alle zorg­ver­ze­ke­raars een over­een­komst. Bij een aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring krijgt u bij ons het vol­le­di­ge tarief van de fysi­o­the­ra­peu­ti­sche behan­de­ling ver­goed. Door onze inves­te­rin­gen in kwa­li­teit en orga­ni­sa­tie zijn wij voor vrij­wel alle zorg­ver­ze­ke­raars voor­keurs­le­ve­ran­cier. In uw ver­ze­ke­rings­po­lis kunt u terug­vin­den of- en hoe u aan­vul­lend ver­ze­kerd bent voor fysiotherapie.

Fysiotherapie bij een niet-chronische indicatie

Veruit de mees­te indi­ca­ties voor fysi­o­the­ra­pie betref­fen een niet-chro­ni­sche indi­ca­tie. Denk hier­bij aan de meest voor­ko­men­de rug‑, nek‑, schou­der- en knie­klach­ten. De ver­goe­ding fysi­o­the­ra­pie wordt betaald uit de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Het aan­tal behan­de­lin­gen dat ver­goed wordt, is afhan­ke­lijk van uw (aan­vul­len­de-) ver­ze­ke­rings­pak­ket. In uw polis kunt u terug­vin­den hoe dit bij uw ver­ze­ke­ring zit. Heeft u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring, dan komen de behan­de­lin­gen fysi­o­the­ra­pie voor eigen reke­ning. Bij onvol­doen­de bud­get of behan­de­lin­gen in de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring, komen behan­de­lin­gen die niet meer ver­goed wor­den voor eigen rekening.

Fysiotherapie bij een chronische indicatie

In bij­zon­de­re geval­len komt u moge­lijk in aan­mer­king voor een chro­ni­sche indi­ca­tie. Voorbeelden van deze indi­ca­ties zijn een beroer­te, fysi­o­the­ra­pie na een (ortho­pe­di­sche) ope­ra­tie, long-COVID en COPD. Het totaal­over­zicht van deze indi­ca­ties is terug te vin­den op de door de over­heid bepaal­de ‘Lijst Borst’. Uw the­ra­peut kan u meer infor­ma­tie geven of en wan­neer u hier­voor in aan­mer­king komt.

Bij een nieu­we chro­ni­sche indi­ca­tie komen de eer­ste 20 behan­de­lin­gen voor reke­ning van de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Bij geen of onvol­doen­de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring komen deze eer­ste 20 behan­de­lin­gen of een gedeel­te hier­van voor eigen reke­ning. Vanaf de 21e behan­de­ling wordt de fysi­o­the­ra­pie ver­goed uit de basisverzekering.

Bij de basis­ver­ze­ke­ring geldt dat de eer­ste €385,- als eigen risi­co gedra­gen moe­ten wor­den. Indien fysi­o­the­ra­pie de eer­ste post op de basis­ver­ze­ke­ring is, zal dus €385,- eigen risi­co via de zorg­ver­ze­ke­ring wor­den terug­ge­vor­derd. De maxi­ma­le duur van het behan­del­tra­ject bij een chro­ni­sche indi­ca­tie is afhan­ke­lijk van het soort indicatie.

Fysiotherapie bij artrose van heup of knie

Wanneer u last heeft van klach­ten ten gevol­ge van artro­se aan de heup of knie, kunt u in aan­mer­king komen voor een extra ver­goe­ding voor fysi­o­the­ra­pie uit de basis­ver­ze­ke­ring. Hierbij geldt dat u op ver­wij­zing van de huis­arts, recht heeft op 12 behan­de­lin­gen fysi­o­the­ra­pie. Deze ver­goe­ding staat los van uw even­tu­e­le aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Ook hier­bij geldt dat de eer­ste €385,- als eigen risi­co gedra­gen moe­ten wor­den. Indien fysi­o­the­ra­pie de eer­ste post op de basis­ver­ze­ke­ring is, zal dus €385,- eigen risi­co via de zorg­ver­ze­ke­ring wor­den teruggevorderd.

Fysiotherapie bij claudicatio intermittens

Heeft u clau­di­ca­tio inter­mit­tens (eta­la­ge­be­nen) en een ver­wij­zing van uw huis­arts of spe­ci­a­list? Dan heeft u recht op 37 behan­de­lin­gen fysi­o­the­ra­pie uit de basis­ver­ze­ke­ring. De behan­de­lin­gen zijn gel­dig bin­nen een peri­o­de van 12 maan­den, star­tend op de datum van de eer­ste behan­de­ling. Deze ver­goe­ding staat los van uw even­tu­e­le aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Ook hier­bij geldt dat de eer­ste €385,- als eigen risi­co gedra­gen moe­ten wor­den. Indien fysi­o­the­ra­pie de eer­ste post op de basis­ver­ze­ke­ring is, zal dus €385,- eigen risi­co via de zorg­ver­ze­ke­ring wor­den teruggevorderd.

Behandelingen meenemen naar 2023 (uitsluitend voor CZ-verzekerden)

Was u in 2022 col­lec­tief ver­ze­kerd bij CZ, had u een aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring met fysi­o­the­ra­pie en kiest u hier in 2023 weer voor? Dan neemt u uw onge­bruik­te behan­de­lin­gen (tot een maxi­mum van vijf) auto­ma­tisch mee naar 2023. U hoeft hier niets voor te doen. Als u in 2023 fysi­o­the­ra­pie nodig heeft, wor­den eerst uw mee­ge­no­men behan­de­lin­gen uit 2022 inge­zet. Daarna wordt aan­spraak gemaakt op uw tegoed voor 2023.

Neem bij ondui­de­lijk­he­den of vra­gen vrij­blij­vend con­tact met ons op of vraag het uw therapeut.

Archieven

Share This