Hoe werkt de vergoeding fysiotherapie in 2021?

door | 21-03-2021 | Algemeen, COVID-19, Zorgverzekering

De laat­ste maan­den staan de kran­ten vol over de ver­goe­din­gen fysi­o­the­ra­pie in 2021. We kun­nen daar­over kort maar krach­tig zijn. De pre­mie is iets hoger gewor­den. En de ver­goe­ding fysi­o­the­ra­pie is in veel pak­ket­ten ver­laagd. Linksom of rechts­om wordt er dus ver­der bezuinigd.

Hoe zit het met vergoeding fysiotherapie in 2021?

Als prak­tijk heb­ben wij met alle zorg­ver­ze­ke­raars een over­een­komst. Als u een aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring heeft, krijgt u fysi­o­the­ra­pie bij ons vol­le­dig ver­goed bin­nen uw pak­ket. Dankzij onze inves­te­rin­gen in kwa­li­teit en orga­ni­sa­tie zijn wij voor­keurs­le­ve­ran­cier voor vrij­wel alle zorg­ver­ze­ke­raars. Zit fysi­o­the­ra­pie in uw basis- of aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring? Lees het in uw polis.

Vergoeding fysiotherapie bij een niet-chronische indicatie (nek‑, rug- en schouderklachten, etc.)

De ver­goe­ding fysi­o­the­ra­pie wordt betaald uit de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Als u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring heeft, betaalt u de behan­de­lin­gen fysi­o­the­ra­pie dus helaas zelf. Sommige ver­ze­ke­rin­gen wer­ken met een per­soon­lijk bud­get. Bij onvol­doen­de bud­get, betaalt u zelf de behan­de­lin­gen die niet ver­goed worden.

U heeft recht op ver­goe­ding van een aan­tal behan­de­lin­gen per kalen­der­jaar, of soms een bud­get per kalen­der­jaar. Wat van toe­pas­sing is, hangt af van uw zorg­ver­ze­ke­ring. Vraag uw ver­ze­ke­ring naar het aan­tal behan­de­lin­gen of het bud­get dat voor u geldt. Of lees het na in uw polis.

Vergoeding fysiotherapie bij een chronische indicatie (beroerte, fysiotherapie na een operatie, etc)

Bij een nieu­we chro­ni­sche indi­ca­tie komen de eer­ste 20 behan­de­lin­gen voor reke­ning van de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Als u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring heeft, betaalt u deze 20 eer­ste behan­de­lin­gen of een gedeel­te hier­van dus zelf. Vanaf de 21e behan­de­ling wordt fysi­o­the­ra­pie ver­goed uit de basis­ver­ze­ke­ring. Iedere basis­ver­ze­ke­ring kent ech­ter een eigen risi­co van € 385 per jaar. Medische kos­ten bui­ten de basis­ver­ze­ke­ring betaalt u tot een bedrag van € 385 per jaar dus zelf. Dat geldt ook voor behan­de­lin­gen fysiotherapie.

Als u corona heeft gehad

Als u ziek bent geweest van­we­ge het coro­na­vi­rus, kan dat vaak behoor­lijk veel gevol­gen heb­ben. Fysiotherapie helpt u bij uw her­stel. Verschillende the­ra­peu­ten in onze prak­tijk zijn vorig jaar opge­leid in Covid-reva­li­da­tie. En we heb­ben er nu veel erva­ring mee. Inmiddels zijn wij hier zelfs spe­ci­a­lis­ten in. Wij hel­pen u graag met spe­ci­a­le en per­soon­lij­ke behan­de­lin­gen. Gelukkig wordt Covid-reva­li­da­tie ver­goed uit de basis­ver­ze­ke­ring. Dat geldt voor 50 behan­de­lin­gen in het eer­ste half jaar. En het is moge­lijk dat uit te brei­den met nog eens 50 behan­de­lin­gen in het vol­gen­de half jaar. De over­heid bekijkt nog of Covid-reva­li­da­tie een meer per­ma­nen­te plek krijgt in de basisverzekering.

Iedere week een gratis inloopspreekuur

Als fysi­o­the­ra­peu­ten zoe­ken we voort­du­rend naar manie­ren om u zo goed moge­lijk van dienst te zijn. Eén keer per week heb­ben wij bij­voor­beeld een gra­tis inloopspreek­uur. Als u daar­van gebruik maakt, gaat er dus niets uit uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Op dins­dag­avond heb­ben we een spreek­uur van 18.30 tot 19.00 uur op onze loca­tie aan de Romeinenstraat 28 (Anytime Fitness Lahrhof). Tijdens dit spreek­uur wer­ken we met gra­tis con­sul­ten van 10 minu­ten. Tijdens dit con­sult beoor­de­len wij of u bij de fysi­o­the­ra­peut op de juis­te plek bent en geven wij advies. Daarna maken we even­tu­eel een afspraak voor een inta­ke en onder­zoek. Als u wilt, kunt u een afspraak maken voor ons inloopspreek­uur. Vul daar­voor hier het con­tact­for­mu­lier in. Heeft u vra­gen over ver­goe­din­gen voor fysi­o­the­ra­pie, uw polis of een vraag over een spe­ci­fie­ke behan­de­ling? Wij staan altijd klaar om uw vra­gen te beantwoorden.

Archieven

Share This