Hoe kan ik duimartrose voorkomen?

door | 10-06-2020 | Geriatriefysiotherapie, Handtherapie

Ben je 50-plus en heb je klach­ten in de duim­re­gio? Lees dan voor­al verder!

In een tijd waar­in we ons des te meer bewust raken van onze eigen gezond­heid, leek het mij een goed idee om van­uit de hand­the­ra­pie een blik te wer­pen op een veel voor­ko­mend pro­bleem, dat deels voor­ko­men kan wor­den door een sim­pe­le truc.

Sinds mijn start van de oplei­ding tot hand­the­ra­peut ben ik het alle­daags gebruik van onze han­den op een ande­re manier gaan bekij­ken. Handelingen die zo alle­daags zijn, kun­nen door klach­ten een gro­te beper­king geven op het functioneren.

Duimartrose

Een klacht in de hand­re­gio die veel voor­komt, is gewrichts­slij­ta­ge van de duim, kort­om, duim­artro­se. Een beken­de oor­zaak van deze klacht is over­be­las­ting, waar­bij het gewricht zoveel belast is, dat het niet meer goed kan herstellen.

De duim bestaat uit drie gewrich­ten, bij duim­artro­se is het gewricht dat het dichtst bij de pols gele­gen is aan­ge­daan. De kraak­been­laag van het gewricht is dan ver­sle­ten waar­door de bot­ui­t­ein­den dich­ter bij elkaar komen. Dit kan pijn veroorzaken.

Komt het vaak voor?

Duimartrose komt zes keer vaker voor bij vrou­wen dan man­nen. Een toe­na­me is voor­na­me­lijk zicht­baar na de meno­pau­ze. Naarmate de leef­tijd vor­dert neemt het ver­schil af. Op 75 jari­ge leef­tijd heeft 40% van alle vrou­wen duim­artro­se en 25% van alle man­nen. De aan­we­zig­heid van duim­artro­se wilt niet zeg­gen dat iemand daar ook klach­ten door ervaart.

De duim speelt een belang­rij­ke rol bij vele knijp en grijp han­de­lin­gen. Verlies van func­tie van de duim kan tot 50% func­tie­ver­lies van de hele arm lijden.

pastedGraphic.png

Nu komt het…

Kijk even naar het plaat­je hier­bo­ven. Eén kilo­gram druk op het top­je van je duim en wijs­vin­ger (bv. bij het knij­pen in een was­knij­per), kan tot wel twaalf kilo­gram kracht op je duim­ge­wricht geven! De krach­ten nemen toe met ieder gewricht dich­ter naar de pols. Een meer krach­ti­ge greep kan deze krach­ten laten toe­ne­men tot gemak­ke­lijk 120 kilogram!

Het knij­pen in een was­knij­per bij het ophan­gen van de was of een stuk­je onkruid uit­trek­ken lij­ken klei­ne alle­daag­se han­de­lin­gen, maar zoals je ziet spe­len hier gro­te krach­ten op het gewricht.

Voorkomen is beter dan genezen

Nu we weten dat er gro­te krach­ten op het duim­ge­wricht spe­len, kun je beter zor­gen dat deze krach­ten zo goed moge­lijk ver­deeld wor­den. Daarnaast is het van belang dat deze krach­ten goed door onze han­den en duim­spie­ren gesta­bi­li­seerd worden.

pastedGraphic_1.png

Wat is nu het probleem?

Veel men­sen met duim­artro­se gebrui­ken de duim­ge­wrich­ten ver­keerd! 

De manier van knij­pen of grij­pen is bepa­lend voor de mate van kracht die het gewricht onder­vindt. Veelal knij­pen men­sen met duim­klach­ten met een over­strek­king van de duim­ge­wrich­ten. Dit zie je op het plaat­je hier­bo­ven. Hierbij wor­den er twee duim­ge­wrich­ten als het ware op ‘slot’ gezet en komt er een gro­te­re kracht op het duim­ge­wricht waar ook de artro­se zit.

Hoe moet ik het dan wel doen?

Op het eer­ste plaat­je is goed zicht­baar dat er een soort van let­ter ‘O’ wordt gevormd tus­sen duim en wijs­vin­ger. Op deze manier wor­den de krach­ten beter ver­deeld over de drie gewrich­ten. Hierdoor komt er een min­der gro­te kracht op het art­ro­ti­sche duim­ge­wricht zelf. Praktisch; pro­beer bij­voor­beeld tij­dens het schrij­ven met pen of pot­lood de let­ter ‘O’ te vor­men tus­sen je wijs­vin­ger en duim.

Andere oorzaken

Er zijn ech­ter meer fac­to­ren bekend waar­bij duim­artro­se kan ont­staan. Als klach­ten blij­ven aan­hou­den is het zin­vol een afspraak te maken met een hand­the­ra­peut. De hand­the­ra­peut kan mid­dels onder­zoek ach­ter­ha­len of er bij jou spra­ke is van duim­artro­se, en kan deze klach­ten ook behandelen.

Ik heb in dit blog een han­di­ge truc beschre­ven die je kan onder­steu­nen bij duimklachten.Mocht je graag ver­de­re infor­ma­tie ont­van­gen of heb je vra­gen, laat het mij dan weten!

Duim omhoog!

Groetjes, Thomas Canton

Archieven

Share This