Hebben wij beste Aloë Vera drank op de markt?

door | 22-07-2020 | Voedingssupplementen

Aloë Vera drank is een natuur­lij­ke drank die gewon­nen wordt uit Aloë Vera plan­ten. De Aloë Vera plant lijkt mis­schien nog wel het meest op de cac­tus en valt net als de cac­tus onder de cate­go­rie vet­plan­ten. De Aloë Vera plant komt van natu­re voor in de Cariben en Afrika en bestaat voor 99% uit water en voor 1% uit een schat aan voe­dings­mid­de­len. En het zijn nou juist die voe­dings­mid­de­len die zo gezond zijn!

Door het toe­pas­sen van een kou­de per­sing en het sap een klein beet­je te ver­rij­ken, is de plant drink­baar. En, je raadt het al, dit drank­je heeft een uiterst posi­tie­ve wer­king op je gezond­heid.

Gezondheidsvoordelen van Aloë Vera drank

Aloë Vera zit boor­de­vol vita­mi­nen en mine­ra­len. Het is onge­loof­lijk goed voor je spijs­ver­te­ring en sti­mu­leert je stof­wis­se­ling. De Aloë Vera zorgt ervoor dat voe­dings­stof­fen snel­ler kun­nen wor­den opge­no­men. Ook zorgt Aloë Vera voor een bete­re balans tus­sen bac­te­ri­ën en gis­ten in met name de darm­flo­ra. Hierdoor heeft het tevens een rei­ni­gen­de wer­king op het darm­sys­teem.

Aloë Vera staat daar­naast bekend om het posi­tie­ve effect op de huid. Aloë Vera zorgt voor een bete­re aan­maak van col­la­geen en elas­ti­ne. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat de huid beter her­stelt. 

Aloë Vera ver­hoogt je weer­stand en bevat onder ande­re: natri­um, cal­ci­um, ijzer, mag­ne­si­um, man­gaan, koper, zink en chroom. Ook bevat het vita­mi­ne C en diver­se soor­ten vita­mi­ne B (onder ande­re Vitamine B12). Door deze stof­fen wordt er ook een ont­ste­kings­rem­mend effect toe­ge­schre­ven aan deze drank.

Aloë Vera draagt dus bij aan:

  • een bete­re spijs­ver­te­ring
  • een snel­le­re stof­wis­se­ling 
  • een bete­re weer­stand 
  • een gezon­de­re huid
  • het her­stel­len en ver­min­de­ren van ont­ste­kin­gen.

Kort samen­ge­vat geeft deze drank de ultie­me onder­steu­ning en de per­fec­te boost voor het immuun­sys­teem en inter­ne rei­ni­ging.

Aanbevolen dagelijkste hoeveelheid

Bij gebruik van de deze drank is het van belang dat u zich aan de voor­ge­schre­ven hoe­veel­heid houdt (voor vol­was­se­nen 30 ml per dag). Als de aan­be­vo­len hoe­veel­heid Aloë Vera drank wordt over­schre­den kan het een laxe­ren­de wer­king heb­ben.

Aloë Vera drank bestellen?

De Aloë Vera drank is recht­streeks te bestel­len in onze web­shop. Kijk eens op: https://www.houbenfysiotherapie.nl/product/curaloe-pure-aloe-vera-revitaliserend-supplement/

Archief

Share This