Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzet­ten wan­neer het u uit­komt. U kiest uit 4 ver­schil­len­de bud­get­ten die op elk moment op te waar­de­ren zijn en bruik­baar zijn voor alle men­sen woon­ach­tig op het­zelf­de adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk.

Een digi­ta­le card met een tegoed voor alle dien­sten en pro­duc­ten bin­nen Houben Fysiotherapie & Personal Training. (Fysio, tes­ten en trai­ning, com­ple­men­tai­re the­ra­pie en pro­duc­ten)

De card is bruik­baar voor ieder­een op het­zelf­de woon­adres vol­gens de Gemeentelijke Basis Administratie.

De bud­get­ten zijn € 250 – 500 – 750 – 1000,-

Dit bud­get is op elk gewenst moment af te slui­ten of te upgra­den / bij­scha­len. Maximale loop­tijd van het bud­get is 1 jaar van­af start­da­tum.

Bij beta­ling van het bedrag in één keer krij­gen gebrui­kers 10% op de gel­den­de vrije tarie­ven, bij een maan­de­lijk­se beta­ling krij­gen gebrui­kers geen kor­ting op de gel­den­de vrije tarie­ven.

Meest recente berichten

Volg ons op Twitter

3 dagen gele­den
Heeft u COPD of kent u iemand met COPD? Bent u het (ook) niet eens met de nieu­we ver­goe­dings­wij­ze van fysi­o­the­ra­pie en COPD? Dan is dit uw kans! Vul de peti­tie in!

https://t.co/k6co3l2s5p https://t.co/qdMSO96l2I
4 dagen gele­den
Small Group Training

Bij deze vari­ant trai­nen maxi­maal 3–5 per­so­nen in een klein groeps­ver­band onder bege­lei­ding van onze per­so­nal trai­ner of fysi­o­the­ra­peut. Als deel­ne­mer heeft u uw eigen pro­gram­ma, geba­seerd op uw… https://t.co/mig8ExLlBn
1 week gele­den
Vanaf janu­a­ri 2019 heb­ben wij er een loka­tie bij! https://t.co/e2TYdLOt4o
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

Share This