Geriatriefysiotherapie

door | 20-02-2023 | Geriatrie / Oncologie / Oedeem, Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een rela­tief onbe­ken­de spe­ci­a­li­sa­tie bin­nen de fysi­o­the­ra­pie. Geriatriefysiotherapeuten wer­ken, net als kin­der­fy­si­o­the­ra­peu­ten met een steeds gro­ter wor­den­de doel­groep. Kinderfysiotherapeuten wer­ken met kin­de­ren, geri­a­trie­fy­si­o­ter­a­peu­ten met ouderen.

Gespecialiseerd fysiotherapeut

De geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut is gespe­ci­a­li­seerd in het behan­de­len en bege­lei­den van oude­ren met hun vaak aan­we­zi­ge meer­vou­di­ge, com­plexe ziek­te­beel­den. Hij heeft extra ken­nis van en inzicht in de licha­me­lij­ke, psy­chi­sche en emo­ti­o­ne­le pro­ble­ma­tiek die kan voor­ko­men bij de ouder wor­den­de mens. Vaak werkt de geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut met meer­de­re par­tij­en samen, zoals bij­voor­beeld met ergo­the­ra­peu­ten, logo­pe­dis­ten en thuiszorgorganisaties.

Kennisgebieden

De geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut heeft zich gedu­ren­de een drie­ja­ri­ge Masteropleiding gespe­ci­a­li­seerd. Hierbij heeft hij extra ken­nis en vaar­dig­he­den opge­daan op het gebied van:

 • Gerontologie (nor­ma­le verouderingsprocessen)
 • Trainen met oude­ren (wel­ke fysi­o­lo­gi­sche pro­ces­sen spe­len een rol bij oude­ren in rela­tie tot trai­ning en inspanning)
 • Motorische ver­an­de­rin­gen bij regu­lie­re veroudering
 • Motorische ver­an­de­rin­gen bij ziek­ten en aandoeningen
 • Valpreventie en valtraining
 • Neurologische reva­li­da­tie (beroer­te, parkin­son, MS, neuropathie)
 • Osteoporose
 • Sarcopenie
 • Ouderdomsziektebeelden (hart- en vaat­pro­ble­men, suikerziekte)
 • Thuisoefenprogramma’s, zoals het OTAGO-programma
 • Transferadvies, al dan niet in samen­wer­king met de ergotherapeut

Vaak zien we dat oude­ren, door aller­lei omstan­dig­he­den, min­der gaan bewe­gen. Dit heeft ver­schil­len­de con­se­quen­ties en leidt bij­voor­beeld tot een afna­me van spier­kracht en con­di­tie, met moge­lijk een ver­min­der­de zelf­red­zaam­heid tot gevolg.

Doel van de geriatriefysiotherapeut

Het doel van de geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut is om oude­ren zo lang en zo vei­lig moge­lijk (zelf­stan­dig) thuis te laten wonen. Om dit doel te bewerk­stel­li­gen wordt veel­al gewerkt in een mul­ti-dis­ci­pli­nair samen­wer­kings­ver­band. Samen wor­den afspra­ken gemaakt om de doe­len van de cli­ënt te bereiken.

Samenwerking

Binnen ons geri­a­trie­net­werk wer­ken we nauw samen met de ergo­the­ra­pie en logo­pe­die van Therapieteam Vitaal. Tevens heb­ben we goed con­tact met de geri­a­ters en de gespe­ci­a­li­seerd ver­pleeg­kun­di­gen van de afde­ling geri­a­trie van het Zuyderland Medisch Centrum en met alle thuis­zorg orga­ni­sa­ties in de regio Sittard-Geleen en Beekdaelen. Onze geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peu­ten komen ook voor behan­de­ling in alle zorg­cen­tra in de regio.

Adviserende en coachende functie

Naast het daad­wer­ke­lijk fysiek behan­de­len van cli­ën­ten bestaat het werk van de geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut ook vaak uit het advi­se­ren en coa­chen van fami­lie, man­tel­zor­gers en betrok­ken zorginstanties.

Archieven

Share This